Uchwały WZC 2013 – projekty

Projekt

Uchwała nr   / 2013

Walnego Zgromadzenia

Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie

z dnia ..................................2013r

 

                           w sprawie   zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2012 rok

         Na podstawie Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo Spółdzielcze  ( tekst jednolity – Dz.U. Nr 188, poz. 1848 z 2003 roku z późn. zm.) oraz § 35 pkt 2 Statutu Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie, Walne Zgromadzenie u c h w a l a ,  co następuje:

 

§ 1

            Zatwierdzić  sprawozdanie Rady Nadzorczej  z działalności za 2012 rok  i działalność tego organu uznać za prawidłową.

§ 2 

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uchwała nr   / 2013

Walnego Zgromadzenia

Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie

z dnia ..................................2013r

 

w sprawie   zatwierdzenia  sprawozdania Zarządu za rok 2012 oraz przyjęcia kierunków rozwoju działalności Spółdzielni na lata 2013 – 2014

         Na podstawieNa podstawie art. 38 § 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo Spółdzielcze  ( tekst jednolity – Dz.U. Nr 188, poz. 1848 z 2003 roku z późn. zm.) oraz § 35 pkt 1 i 2 Statutu Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie, Walne Zgromadzenie uchwala ,  co następuje:

 

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności w 2012 roku i działalność tego organu uznać za prawidłową.

§ 2

Sprawozdanie o którym mowa w § 1, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przyjąć do realizacji kierunki rozwoju działalności Spółdzielni na lata 2013 – 2014  w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr   / 2013

Walnego Zgromadzenia

Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie

z dnia ..................................2013r

 

 

w sprawiezatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2012 rok

 

            Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo Spółdzielcze  ( tekst jednolity – Dz.U. Nr 188, poz. 1848 z 2003 roku z późn. zm.) oraz § 35 pkt.2 Statutu Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie, Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z bilansem za 2012 rok, rachunkiem wyników, przepływem środków pieniężnych oraz zestawieniem zmian w kapitale (funduszy) własnych za 2012 rok oraz pozytywną opinią biegłego rewidenta z firmy Biuro Audytorskie Wojciech Sadowski, Walne Zgromadzenie Członków uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie za 2012 rok składające się z:

  1. Bilansu Spółdzielni za rok obrotowy 2012, który zamyka się po stronie aktywów                    i pasywów kwotą ........................... zł.
  2. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2012, wykazujący nadwyżkę kosztów nad przychodami w wysokości .................zł.
  3. Rachunku zysków i strat za  rok obrotowy 2012, zamykających się zyskiem netto w kwocie ....................... zł.
  4. Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2012, wykazujący wzrosty stanu środków pieniężnych na dzień 31.12.2011 rok o kwotę ...................... zł.
  5. Zestawienia zmian w kapitale ( funduszu) własnym za rok obrotowy 2012.
  6. Wprowadzenia informacji dodatkowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                  

Uchwała nr   / 2013

Walnego Zgromadzenia

Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie

z dnia ..................................2013r

w sprawie   absolutorium dla członków Zarządu

         Na podstawieart. 38 § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo Spółdzielcze  ( tekst jednolity – Dz.U. Nr 188, poz. 1848 z 2003 roku z późn. zm.) oraz § 35 pkt 3 Statutu Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica wHrubieszowie, Walne Zgromadzenie   u c h w a l a ,  co następuje :

 

 

§ 1

 

Udziela się członkowi Zarządu Spółdzielni 

1. Zbigniew Teterycz - Prezes Zarządu absolutorium za działalność w 2012 roku.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała nr   / 2013

Walnego Zgromadzenia

Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie

z dnia ..................................2013r

 

w sprawie   absolutorium dla członków Zarządu

 

         Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo Spółdzielcze  ( tekst jednolity – Dz.U. Nr 188, poz. 1848 z 2003 roku z późn. zm.) oraz  § 35 pkt 3 Statutu Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie, Walne Zgromadzenie  u c h w a l a ,  co następuje :

 

 

§ 1

 

Udziela się członkowi  Zarządu Spółdzielni

1. Barbara Jakubowska - Zastępca Prezesa Zarządu absolutorium za działalność w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała nr   / 2013

Walnego Zgromadzenia

Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie

z dnia ..................................2013r

 

w sprawie   absolutorium dla członków Zarządu

         Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo Spółdzielcze ( tekst jednolity – Dz.U. Nr 188, poz. 1848 z 2003 roku z późn. zm.) oraz  § 35 pkt 3 Statutu Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie, Walne Zgromadzenie  u c h w a l a ,  co następuje :

§ 1

Udziela się członkowi  Zarządu Spółdzielni

1. Kazimierz Misiura - Członek Zarządu absolutorium za działalność w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr   / 2013

Walnego Zgromadzenia

Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie

z dnia ..................................2013r

 

w sprawie   absolutorium dla członków Zarządu

         Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo Spółdzielcze ( tekst jednolity – Dz.U. Nr 188, poz. 1848 z 2003 roku z późn. zm.) oraz § 35 pkt 3 Statutu Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie,  Walne Zgromadzenie  u c h w a l a ,  co następuje :

 

 

§ 1

Udziela się członkowi  Zarządu Spółdzielni

1. Kazimierz Koniec - Członek Zarządu absolutorium za działalność w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr   / 2013

Walnego Zgromadzenia

Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie

z dnia ..................................2013r

 

 

w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2012 rok

 

Na podstawie art. 38 §1 pkt 4 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo Spółdzielcze  ( tekst jednolity – Dz.U. Nr 188, poz. 1848 z 2003 roku z późn. zm.) oraz § 35 pkt.5              i 173 pkt 1a Statutu Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Nadwyżka kosztów eksploatacji nad przychodami w kwocie ................... zł zwiększa koszty utrzymania danej nieruchomości w roku następnym zgodnie z art 6 ust 1 Ustawy        o  Spółdzielniach Mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 roku z późniejszymi zmianami.

 

§ 2

Nadwyżka ( zysk netto) z pozostałej działalności Spółdzielni za 2012 rok w wysokości         .................... zł podzielić w następujący sposób:

  1. Kwotę w wysokości            ........................ zł przeznaczyć na eksploatację poszczególnych nieruchomości budynkowych dla członków Spółdzielni w stosunku do powierzchni użytkowej zajmowanego lokalu.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku bilansowego 2012.

Uchwała nr   / 2013

Walnego Zgromadzenia

Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie

z dnia ..................................2013r

 

w sprawieokreślenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąć w latach 2013 – 2014

 

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 7 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo Spółdzielcze  ( tekst jednolity – Dz.U. Nr 188, poz. 1848 z 2003 roku z późn. zm.) oraz  § 35 pkt 7 Statutu Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Upoważnia się Zarząd Spółdzielni do zaciągnięcia zobowiązań do kwoty 5 000 000,00 zł (słownie złotych: pięć milionów 00/100)

§ 2

Kwota wskazana w § 1 nie obejmuje zobowiązań zaciągniętych przed podjęciem niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Uchwała nr   / 2013

Walnego Zgromadzenia

Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie

z dnia ..................................2013r

 

w sprawie:  przyjęcia wniosków polustracyjnych

 

            Na podstawie art. 38 § 1 pkt 3 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo Spółdzielcze  ( tekst jednolity – Dz.U. Nr 188, poz. 1848 z 2003 roku z późn. zm.) oraz  § 35 pkt 4 Statutu Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie, Walne Zgromadzenie u c h w a l a,  co następuje:

 

§ 1

Przyjąć wnioski z ustawowej lustracji Spółdzielni za lata 2009-2011.

§ 2

Wnioski, o których mowa w § 1 stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodaj komentarz