RODO

Obowiązek informacyjny

Realizując art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej Rozporządzeniem) informuję, iż w odniesieniu do przetwarzanych
danych osobowych członków Spółdzielni oraz osób nie będących członkami Spółdzielni
Administratorem Danych Osobowych jest Hrubieszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
im. St. Staszica w Hrubieszowie, ul. Polna 19, 22-500 Hrubieszów
1. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod
numerem telefonu 84 696 4458 lub bezpośrednio w biurze Administratora.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadań, obowiązków i uprawnień określonych
w Statucie Spóldzielni oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa (ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Dz. U. z 2018 r. Poz. 582, ustawy z dnia 16 września 1982 r.
Prawo spółdzielcze Dz. U. z 2017 r. poz. 1560 z późn. zm., ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r.
O własności lokali Dz. U. z 2018 r. poz. 716), związanych z zarządzaniem i administrowaniem
nieruchomościami, prowadzeniem działalności związanej z remontem, konserwacją i użytkowaniem
stałych i tymczasowych obiektów budowlanych oraz prowadzeniem działalności związanej z kulturą,
rekreacją i sportem. Ponadto Spódzielnia przetwarza dane osobowe gromadzone przez monitoring wizyjny –
wizerunek, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom fizycznym przebywającym na terenie Spółdzielni.
3. Dane osobowe mieszkańców Spółdzielni przetwarzane są na podstawie obowiazujacych ww. przepisów
prawa, Statutu Spółdzielni lub na podstawie zawartej umowy ( art 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia).
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez monitoring jest usprawiedliwiony cel
administratora - zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich osób fizycznych przebywającym na terenie
Spółdzielni oraz ochrona mienia (art 6 ust 1 litera f) Rozporządzenia).
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres członkowstwa w Spółdzielni/obowiązywania
umowy/zamieszkiwania w lokalach zarządzanych przez Spóldzielnię, w tym również przez okres
wypełniania obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
5. Podanie danych osobowych przez członków Spółdzielni w zakresie wskazanym w Statucie Spółdzielni
jest obowiązkowe, w szerszym jest dobrowolne na podstawie udzielonej zgody.
6. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów
prawa.
7. Hrubieszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. St. Staszica w Hrubieszowie nie przetwarza danych
osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje ich profilowania.
8. W związku z przetwarzaniem danych przez Administratora Danych Osobowych przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
e. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
f. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
g. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.