Informacja ws. działań RN i Zarządu HSM ws. podwyżek cen energii cieplnej

L.dz. 467/2013                                                               I N F O R M A C J A

W SPRAWIE PODEJMOWANYCH PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ I ZARZĄD

HSM DZIAŁANIACH W KONTEKŚCIE WPROWADZONYCH PRZEZ

ZEC HRUBIESZÓW PODWYŻEK CEN ZA DOSTAWĘ ENERGII CIEPLNEJ.

 

Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu HSM im. St. Staszica podjęła w dniu 22.10.2012 roku uchwałę w sprawie wysokości zaliczek na centralne ogrzewanie dla budynków wielorodzinnych zaopatrywanych w energię cieplną z ZEC Hrubieszów co skutkowało wzrostem opłat średnio o 12,5 % w stosunku do poprzedniego sezonu grzewczego. Wskazać należy, że obecna Rada Nadzorcza  powołana na okres kadencji 2012 – 2015  swoje pierwsze posiedzenie odbyła w dniu 11.10.2012 roku dokonując wyboru  wewnętrznych organów i od tego momentu datuje się początek jej działalności. Podwyżki cen za dostawę energii dotkliwie odczuli wszyscy odbiorcy – nasi Spółdzielcy, co zrodziło wiele nieprzychylnych dla Rady i Zarządu, komentarzy stąd czujemy się zobowiązani do przedstawienia stanu prawnego i faktycznych przyczyn wprowadzenia tak drastycznych podwyżek ( zaliczkowych opłat ).

SZANOWNI SPÓŁDZIELCY !

Zakład Energetyki Cieplnej w Hrubieszowie swoim pismem z dnia 19.10.2012 roku poinformował Zarząd HSM, że w pierwszym tygodniu listopada 2012 roku planowane jest wprowadzenie nowej taryfy dla ciepła, że wzrost cen i stawek opłat wynosi średnio13,5%. ZEC uzasadnił, że powodem zmiany cen i opłat za ciepło jest wzrost kosztów zakupu gazu ziemnego i energii elektrycznej. Wskazał przy tym, że dodatkowym czynnikiem potęgującym wzrost jest obniżenie mocy zamówionej przez odbiorców będącej wynikiem termomodernizacji budynków....

Drugim pismem z dnia 24.10.2012 r. przywołano podstawę prawną , że w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego 2012.3120, poz. 3120 opublikowanym 23.10.2012r. ogłoszona została decyzja Prezesa URE OLB-4210-13(26)2012/391/X/ASZ z dnia 22 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła obowiązującej na terenie miasta Hrubieszowa.

W tej sprawie członek prezydium Rady Nadzorczej skierował do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ( dalej w skrócie URE ) wystąpienie w sprawie prowadzonej przez Państwo polityki w odniesieniu do oszczędzania energii. Główny dostawca energii cieplnej Zakład Energetyki Cieplnej w Hrubieszowie skierował do największego w mieście odbiorcy energii - Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica pismo, że cyt. „powodem zmiany cen i opłat za ciepło jest wzrost kosztów zakupu gazu ziemnego i energii elektrycznej. Dodatkowym czynnikiem potęgującym wzrost jest obniżenie mocy zamówionej przez odbiorców będącej wynikiem termomodernizacji  budynków....".

Autor pisma wskazał przy tym, ze Prezes URE jako centralny organ administracji rządowej reguluje działalność przedsiębiorstw energetycznych zgodnie z ustawą i założeniami polityki energetycznej państwa, zmierzając do równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii oraz, ze 25 października 2012 r. Unia Europejska przyjęła Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej.

Niestety odpowiedź z URE nie była satysfakcjonująca, gdyż faktycznie ograniczyła się do podania podstaw prawnych wprowadzenia nowej taryfy opłat. W tej sytuacji Rada Nadzorcza i Zarząd zostali postawieni przed trudnym wyborem a co wymusiło zmianę zaliczkowych opłat w zbliżonej wysokości do wprowadzonych zmian przez ZEC. Wspólne działania prezydium Rady Nadzorczej i Zarządu doprowadziły do spotkania z władzami Miasta Hrubieszowa, które odbyło sie w budynku Urzędu Miasta w dniu 17.01.2013r. Na tym spotkaniu przedstawiliśmy wspólne stanowisko, że jeśli władze miasta, którego zakładem budżetowym jest ZEC, nie podejmą radykalnych kroków do odwrócenia niekorzystnej tendencji w ciągłym wzroście opłat za dostawę energii cieplnej to podejmiemy działania w kierunku zmiany źródeł zasilania w energie nie wyłączając możliwości budowy Spółdzielczej sieci ciepłowniczej. Argumentowaliśmy, że skoro spadła cena gazu i została obniżona tzw. taryfa PGING to proporcjonalnie została obniżona cena ciepła produkowanego z tego surowca. Burmistrz Miasta zapewnił, że niezwłocznie zostanie złożony wniosek do URE o zmianę taryfy cieplnej. Jak ustaliliśmy wniosek do URE o obniżkę cen taryfy cieplnej został skierowany, a z informacji przedstawiciela władz Miasta wynika, że w przypadku pozytywnego rozpatrzenia skutki zmian nastąpią z dniem 01 marca 2013 roku. Nawet w przypadku zatwierdzenia nowej taryfy, jako Spółdzielcy nie odczujemy znacznego obniżenia kosztów opłat, gdyż wniosek zawiera propozycję obniżenia kosztów produkowanego ciepła o 2,8%.

Burmistrz Miasta poinformował o podjętych równocześnie działaniach zmierzających do obniżenia kosztów produkcji energii cieplnej poprzez budowę agregatów ko generacyjnych, które będą wytwarzały tanią energię cieplną dla potrzeb ZEC, co przełoży się na zmniejszenie opłat przez odbiorców, w tym przede wszystkim przez Spółdzielców.

System taki, jak zapewnił Burmistrz Miasta będzie wdrożony w sezonie grzewczym 2013/2014. Z przedstawionej kalkulacji kosztów wynika, że obniżka cen powinna nastąpić w granicach 15-16%.

Burmistrz Miasta poinformował również nas, że wprowadzenie tak wysokiej podwyżki opłat za dostarczanie energii cieplnej było wynikiem niedokonania zmian w cenach i taryfie przez poprzednie władze Miasta, a więc naruszenie przepisów prawa.

W związku z taką informacją Prezydium Rady Nadzorczej skierowało ponownie pismo do URE z zapytaniem czy faktycznie doszło do naruszenia ustawy Prawo energetyczne. W odpowiedzi Departament Komunikacji Społecznej i Informacji URE poinformował, że cyt „ na przestrzeni lat 2010 i 2011 Prezes URE wymierzył Miastu Hrubieszów, prowadzącemu działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Energetyki Cieplnej w Hrubieszowie, karę pieniężną w wysokości 3 000 zł” za niewprowadzenie zmian w taryfie cieplnej, co zaskutkowało znacznym wzrostem cen dla odbiorców w sezonie grzewczym 2012/2013

Nadmienić należy, że z początkiem stycznia 2013 r. weszła w życie nowa taryfa gazowa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), w której ceny gazu zostały obniżone. Prezes URE wezwał przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła z gazu ziemnego do zmiany taryfy dla ciepła. Zmiany cen ciepła nie zawsze bezpośrednio i natychmiastowo odzwierciedlane są przez zmiany opłat ponoszonych przez lokatorów w budynkach wielolokalowych, które to opłaty są wnoszone zaliczkowo. Ustalane przez zarządców zaliczkowe opłaty za ciepło często uwzględnione są dopiero w zaliczkowych opłatach w przyszłych okresach. Jeśli jednak Prezes URE zatwierdzi nową taryfę dla ZEC, Rada Nadzorcza deklaruje, że po uwzględnieniu informacji Zarządu HSM w sprawie kalkulacji kosztów dokona drogą uchwały stosownych zmian w opłatach zaliczkowych jeszcze w tym sezonie grzewczym.

Niezależnie od opisanych działań Rady Nadzorczej i zarządu rozważymy możliwość zmiany sposobu zasilania w energię cieplną zasobów Spółdzielni przez budowę własnych kotłowni z zastosowaniem energooszczędnych surowców i nowych technologii włącznie z modernizacją istniejącego już systemu grzewczego.

Powyższą informację przekazujemy po jednym egzemplarzu do każdego Komitetu Blokowego z prośbą o zapoznanie wszystkich mieszkańców danej nieruchomości.

 

                                                                                                              Przewodnicząca Rady Nadzorczej HSM

                                                                                                                             Prezes Zarządu HSM 

Dodaj komentarz