ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO HSM

                                                            Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 25/2018 Rady Nadzorczej z dnia 28 listopada 2018 r.

ZASADY

WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO HRUBIESZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. ST. STASZICA W HRUBIESZOWIE

I. Przepisy wstępne

§1

 1. Na podstawie art. 772 KP ustala się warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń mających związek z pracą dla Członków Zarządu i Głównego Księgowego Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie.

 2. Postanowienia regulaminu stosuje się wobec etatowych Członków Zarządu i Głównego Księgowego bez względu na rodzaj umowy o pracę i zajmowane stanowisko.

 3. Każdy Członek Zarządu oraz Główny Księgowy zostaje zapoznany z treścią Uchwały wraz z załącznikiem, a jego oświadczenie w tej sprawie umieszcza się w aktach osobowych.

§2

 1. Członkom Zarządu i Głównemu Księgowemu przysługuje wynagrodzenie odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy i posiadanych kwalifikacji, zgodnie z kategorią osobistego zaszeregowania wynagrodzenia zasadniczego określoną w taryfikatorze kwalifikacyjnym.

 2. Wynagrodzenie otrzymywane za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższe od obowiązującego wynagrodzenia minimalnego.

 3. Członkowie Zarządu i Główny Księgowy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy otrzymują wynagrodzenie zasadnicze oraz pozostałe składniki wynagrodzenia za pracę proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy ustalonego umową o pracę.

 4. Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagradzania tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią.

II. Zasady wynagradzania za pracę

§3

 1. U pracodawcy obowiązuje czasowo-premiowy system wynagradzania. Polega on na wypłacaniu kwot wynagrodzenia wynikających z kategorii osobistego zaszeregowania wynagrodzenia zasadniczego i przepracowanego czasu pracy oraz premii zależnej od efektów pracy danego pracownika.

 2. Wynagrodzenie członków Zarządu i Głównego Księgowego składa się:

  • wynagrodzenia zasadniczego

  • dodatku funkcyjnego

  • dodatku za staż pracy

  • premii uznaniowej

§4

 1. Etatowym Członkom Zarządu i Głównemu Księgowemu przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego.

 2. Pracownikowi z tytułu wieloletniej pracy przysługuje dodatek za staż pracy po przepracowaniu pięciu lat w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy następny rok przepracowany aż do osiągnięcia 20% wynagradzania zasadniczego. Dodatek ten za okres pracy przed Spółdzielnią nie może przekraczać 15%.

 3. Do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy udokumentowane przez pracownika pracy w poprzednich zakładach pracy za wyjątkiem tych w których umowa o pracę z pracownikiem została rozwiązana z jego winy lub powodem rozwiązania umowy było porzucenie pracy a także okresy inne zaliczane na podstawie odrębnych przepisów.

III. Wypłacanie wynagrodzeń

§5

 1. Wynagrodzenie za pracę płatne miesięcznie, łącznie z należnymi dodatkami, wypłaca się z dołu w przedostatnim dniu miesiąca, w którym pracownik wykonywał pracę.

 2. Jeśli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.

§6

Wynagrodzenie wypłacane jest przelewem na konto bankowe podane przez pracownika.

IV. Świadczenia pieniężne związane z pracą

§7

 1. W Spółdzielni stosuje się następujące świadczenia pieniężne:

a) nagrody jubileuszowe;

b) odprawy rentowo - emerytalne.

 1. Za długoletnią pracę pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa:

  - po 15 latach pracy w wysokości 75% miesięcznego wynagrodzenia

  - po 20 latach pracy w wysokości 100% miesięcznego wynagrodzenia

  - po 25 latach pracy w wysokości 150% miesięcznego wynagrodzenia

- po 30 latach pracy w wysokości 200% miesięcznego wynagrodzenia

- po 35 latach pracy i więcej w progach co pięć lat, w wysokości 250% miesięcznego wynagrodzenia.

 1. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się udokumentowane okresy pracy wymienione w § 4 ust.3, z tym że pierwszą nagrodę jubileuszową wypłaca się po przepracowaniu przynajmniej pięciu lat w Spółdzielni.

 2. Nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

 3. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy nagroda jubileuszowa nie przysługuje.

 4. W razie rozwiązania umowy o pracę z powodu przejścia na emeryturę lub rentę inwalidzką pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, nagrodę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy, pomniejszoną o jej proporcjonalną część przypadającą na brakujące miesiące.

 5. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty inwalidzkiej lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę przysługuje odprawa pieniężna w wysokości dwu i pół miesięcznego wynagrodzenia; powyższe dotyczy również przejścia na wcześniejszą emeryturę na wniosek pracownika.

§8

 1. Ustala się następujący taryfikator kwalifikacyjny dla Członków Zarządu i Głównego Księgowego:

Nazwa stanowiska

Kategoria zaszeregowania

wynagrodzenie zasadnicze w złotych

Wymagane wykształcenie

Wymagany

staż pracy

Prezes Zarządu

2 500,00 – 4 500,00

Wyższe ekonomiczne, prawnicze, techniczne lub średnie techniczne

5 lat na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych

Z-ca Prezesa Zarządu

2 500,00 – 4 300,00

Wyższe ekonomiczne, prawnicze, techniczne lub średnie techniczne

5 lat na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych

Główny Księgowy

2 500,00 – 4 200,00

Wyższe ekonomiczne lub średnie ekonomiczne

5 lat pracy na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych

 1. Zaszeregowania, przeszeregowania, awansowania, ustalenia wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego i przyznawania premii dokonuje Rada Nadzorcza.

V. Ramowe zasady premiowania

§ 9

 1. Rada Nadzorcza przyznaje etatowym Członkom Zarządu i Głównemu Księgowemu premię kwartalną w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego za każdy miesiąc kwartału.

 2. Zakres zadań premiowych na dany kwartał określa każdorazowo Rada Nadzorcza najpóźniej na ostatnim posiedzeniu w kwartale poprzedzającym o którym mowa w ust. 1.

 3. Przyznanie premii następuje po rozpatrzeniu wyników ekonomiczno-finansowych za dany kwartał.

 4. W przypadku braku zadań premiowych na dany kwartał przyznanie premii następuje uznaniowo na podstawie oceny bieżącej działalności Członków Zarządu i Głównego Księgowego.

 5. Rada Nadzorcza przyznaje uznaniową premię kwartalną w szczególności za:

 1. należyte i terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków służbowych;

 2. przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów i zasad bhp i p.poż.

 3. dbałości o powierzone mienie Spółdzielni;

 4. właściwą obsługę interesantów;

 5. prawidłową realizację zadań finansowych;

 1. Premia naliczana jest od miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

§ 10

Członkom Zarządu i Głównemu Księgowemu nalicza się premię za czas faktycznie przepracowany, urlop wypoczynkowy oraz inne okresy usprawiedliwionej nieobecności w pracy za które przysługuje wynagrodzenie jak za urlop wypoczynkowy w myśl obowiązujących przepisów prawa pracy.

§ 11

 1. W razie nagannego wykonywania powierzonych obowiązków wskazanych w § 9 lub udzielenie kary upomnienia, zmniejsza się premię lub pozbawia się jej w całości na okres jednego kwartału w zależności od rodzaju przewinienia i stopnia winy.

 2. Członkom Zarządu i Głównemu Księgowemu nie przysługuje premia w przypadku:

 1. ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych w rozumieniu przepisów prawa pracy,

 2. udzielenia kary nagany – premia nie przysługuje wówczas za dany kwartał w którym udzielono kary nagany,

 3. porzucenia pracy,

 4. nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika,

 5. przekroczenia planowanego funduszu wynagrodzeń.

§ 12

Rada Nadzorcza na wniosek Prezydium Rady może przyznać roczną premię uznaniową z oszczędności funduszu płac ustalonego na dany rok.

Premię przyznaje się w miesiącu grudniu każdego roku kalendarzowego w którym wystąpiły oszczędności funduszu płac.

VI. Przepisy końcowe

§ 13

 1. Zasady wynagradzania obowiązują przez czas nieokreślony.

 2. Zmiana Zasad wynagradzania może być dokonana pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w tym samym trybie co jego ustalenie.

 3. W zakresie nieuregulowanym Zasadami wynagradzania stosuje się obowiązujące przepisy prawa pracy.

§ 14

Każdy pracownik objęty niniejszymi Zasadami wynagradzania może zapoznać się z jego treścią, która jest udostępniana w Dziale Kadr.

§ 15

Regulamin wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia jego ogłoszenia.

     Sekretarz Rady Nadzorczej                                                                                Przewodnicząca Rady Nadzorczej

         Czesław Podgórski                                                                                                  Bogusława Mielniczuk

Możliwość komentowania jest wyłączona.