Statut

Dokument do pobrania: STATUT-2016-tekst-jednolity


STATUT

HRUBIESZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

im. STANISŁAWA STASZICA W HRUBIESZOWIE

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI

§ 1.

 1. Nazwa Spółdzielni brzmi: Hrubieszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Stanisława Staszica, zwana w dalszej części statutu Spółdzielnią. Dopuszcza się używanie skrótu – HSM.

 2. Siedzibą Spółdzielni jest miasto Hrubieszów.

 3. Czas trwania Spółdzielni jest nieograniczony.

 4. Majątek Spółdzielni jest prywatną własnością jej członków.

§ 2.

Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie statutu oraz :

 • ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, (Dz.U. z 2003 nr 188 poz 1148 z późn. zm.)

 • ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych zwaną usm (Dz.U z 2003 nr 119 poz 1116 z póź zm.)

 • innych ustaw.

§ 3.

Celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej „Spółdzielnią”, jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.

§ 4.

 1. Przedmiotem działalności Spółdzielni jest:

 1. Obsługa nieruchomości na własny rachunek,

 2. Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

 3. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

 4. Wynajem nieruchomości na własny rachunek,

 5. Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie,

 6. Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem,

 7. Działalność związana z remontem, konserwacją i użytkowaniem stałych i tymczasowych obiektów budowlanych.

 1. Powyższy przedmiot działalności Spółdzielnia realizuje poprzez :

 1. budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków

  spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych,

 2. budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,

 3. budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów,

 4. budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,

 5. zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność spółdzielni,

 6. zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność członków spółdzielni,

 7. zarządzanie nieruchomościami nie stanowiącymi jej mienia lub mienia jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielem) tej nieruchomości,

 8. prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej,

 9. wykonywanie remontów i konserwacji budynków mieszkalnych i lokali użytkowych.

§ 5.

Dla realizacji zadań określonych w § 4 Spółdzielnia :

 1. prowadzi działalność inwestycyjną w zakresie budownictwa mieszkaniowego,

 2. zarządza nieruchomościami,

 3. prowadzi działalność społeczną, oświatową i kulturalną.

§ 6

Spółdzielnia zarządza nieruchomością nie stanowiącą jej mienia lub mienia jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielem) tej nieruchomości.

§ 7.

 1. Spółdzielnia może prowadzić inną działalność gospodarczą związaną bezpośrednio z realizacją celu określonego w § 3.

 2. Spółdzielnia może tworzyć lub przystępować do innych organizacji gospodarczych, dla realizacji zadań , o których mowa w ust.1.

 3. Organem uprawnionym do podejmowania decyzji o utworzeniu lub przystąpieniu do innych organizacji gospodarczych oraz wystąpieniu z nich jest walne zgromadzenie, które podejmuje również decyzje w przedmiocie zbycia udziałów (akcji) tych organizacji lub ich części.

 1. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Członkostwo w spółdzielni

§ 8.

 1. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

 2. Członkiem Spółdzielni mogą być oboje małżonkowie, choćby spółdzielcze prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu przysługiwało tylko jednemu z nich.

 3. Członkiem Spółdzielni może być osoba prawna, jednakże takiej osobie nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

§ 9.

 1. Osoba fizyczna może być ponadto przyjęta w poczet członków Spółdzielni, o ile spełnia jedno z następujących wymagań:

  1) małżonek jest członkiem Spółdzielni,

  2) spółdzielcze prawo do lokalu przypadło jej po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub unieważnienia małżeństwa,


  3) przypadło jej, wskutek śmierci małżonka, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, przysługujące uprzednio obojgu małżonkom,


  4) jest małżonkiem, dzieckiem lub inną osobą bliską byłego członka Spółdzielni, jeżeli spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu wygasło wskutek ustania członkostwa lub nie dokonania czynności określonych ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych lub statutem,

  5) nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności w drodze dziedziczenia, zapisu, umowy, licytacji, lub przetargu organizowanego przez Spółdzielnię,

  6) nabyła ekspektatywę odrębnej własności w drodze dziedziczenia, zapisu, umowy, licytacji,

  7) wygrała przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu,

  8) ubiega się o członkostwo w związku z zamianą lokalu mieszkalnego,

  9) oczekuje ustanowienia, na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią:

  a) spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
  b) prawa odrębnej własności lokalu,

  10) osoba wykluczona lub wykreślona, jeśli w terminie 9 miesięcy od dnia jej wykluczenia lub wykreślenia, ustały przyczyny będące podstawą pozbawienia jej członkostwa. .

 1. Osoba prawna może być przyjęta w poczet członków Spółdzielni, jeżeli spełnia jedno z następujących wymagań:

 1. oczekuje na ustanowienie odrębnej własności lokalu, na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią,

 2. nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności w drodze dziedziczenia, zapisu, umowy, licytacji lub przetargu organizowanego przez Spółdzielnie,

 3. nabyła ekspektatywę prawa odrębnej własności.

§ 10.

 1. Zarząd prowadzi rejestr członków, zawierający ich imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania (w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi ich nazwę i siedzibę), liczbę zadeklarowanych i wniesionych udziałów Spółdzielnia prowadzi również rejestr wniesionych wkładów mieszkaniowych lub budowlanych, zmiany danych w tym zakresie, datę przyjęcia w poczet członków oraz datę ustania członkostwa..

 2. Członek Spółdzielni, jego małżonek i wierzyciel członka lub Spółdzielni ma prawo przeglądać rejestr.

 1. Tryb i zasady przyjmowania w poczet członków Spółdzielni

§ 11.

 1. Warunkiem przyjęcia w poczet członków Spółdzielni jest złożenie deklaracji członkowskiej. Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej i podpisana przez osobę ubiegającą się o członkostwo. Deklaracja powinna zawierać imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, w odniesieniu do osób prawnych - ich nazwę i siedzibę, ilość zadeklarowanych udziałów, dane dotyczące wkładów, stwierdzenie, o jaki lokal - mieszkalny czy użytkowy, ubiega się osoba. Za osobę nie mającą zdolności do czynności prawnych lub o ograniczonej zdolności do takich czynności deklarację podpisuje jej ustawowy przedstawiciel.

 2. Organem Spółdzielni właściwym do przyjmowania członków jest Zarząd Spółdzielni.

 3. Przyjęcie w poczet członków powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków Zarządu lub osób do tego przez Zarząd upoważnionych z podaniem daty uchwały Zarządu o przyjęciu.

 4. Zarząd nie może odmówić przyjęcia w poczet członków osoby spełniającej warunki określone w § 9.

 5. Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni powinna być podjęta w ciągu 4 tygodni od dnia złożenia deklaracji. O uchwale Zarząd powinien zawiadomić zainteresowaną osobę pisemnie w ciągu dwóch tygodni od podjęcia uchwały.

 6. W razie podjęcia przez Zarząd uchwały odmawiającej przyjęcie w poczet członków w zawiadomieniu o podjętej uchwale należy podać uzasadnienie uchwały oraz pouczenie o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym z podaniem terminu wniesienia odwołania.

 1. Wpisowe i udział

§ 12.

 1. Wysokość udziału wynosi 1/5 minimalnego wynagrodzenia za pracę w dacie złożenia deklaracji. Wysokość wpisowego stanowi 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę w dacie złożenia deklaracji.

 2. Członek Spółdzielni osoba fizyczna ubiegająca się o:

 1. lokal mieszkalny – wnosi jeden udział,

 2. garaż – wnosi jeden udział.

 1. Osoba fizyczna ubiegająca się o przyjęcie do Spółdzielni obowiązana jest zadeklarować i wnieść:

 1. przy ubieganiu się o lokal mieszkalny - jeden udział,

 2. przy ubieganiu się o garaż - jeden udział,

 3. przy ubieganiu się o lokal użytkowy - dwa udziały,

 1. Osoba prawna obowiązana jest do zadeklarowania i wniesienia w każdym przypadku 20 udziałów.

 2. Małżonek zmarłego członka ubiegający się o członkostwo wnosi jeden udział.

 3. Małżonek ubiegający się o członkostwo na podstawie § 9 ust. 1 pkt. 1 wnosi jeden udział.

 4. Wpisowe i zadeklarowane udziały członek obowiązany jest wpłacić na wskazane przez Spółdzielnie konto lub do jej kasy, w terminie 30 dniu od dnia otrzymania zawiadomienia o uzyskaniu członkostwa.

 1. Prawa członków

§ 13.

 1. Członkowi Spółdzielni przysługuje:

 1. wybierania i bycia wybieranym do organów Spółdzielni,

 2. prawo brania czynnego udziału w życiu Spółdzielni i zgłaszania wniosków w sprawach związanych z jej działalnością,

 3. prawo do otrzymania w sposób wskazany w ustawie i statucie informacji o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia i uczestniczenia w jego obradach,

 4. prawo do otrzymania w sposób wskazany w ustawie i statucie informacji o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, oraz informacji o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami. Prawo do bezpłatnego otrzymania po jednym egzemplarzu, zgłoszonym przez i dla potrzeb każdego z komitetów blokowych, kopii protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi,

 5. prawo żądania w sposób określony w ustawie oraz w statucie zwołania Walnego Zgromadzenia,

 6. prawo żądania w trybie określonym w ustawie i statucie zamieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia projektów uchwał lub żądań,

 7. prawo do zgłaszania poprawek do projektów uchwał Walnego Zgromadzenia w trybie określonym w ustawie i statucie,

 8. prawo zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia z powodu ich sprzeczności z przepisami prawa lub statutu, sprzeczności z dobrymi obyczajami lub godzenia w interesy spółdzielni albo gdy uchwała ma na celu pokrzywdzenie członka Spółdzielni,,

 9. prawo zapoznania się z protokółami obrad organów Spółdzielni i uchwałami podejmowanymi przez te organy, a także otrzymania kopii tych dokumentów, z wyjątkiem spraw indywidualnych członków,

 10. prawo żądania odpisu obowiązującego statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów,

 11. prawo przeglądania rejestru członków,

 12. prawo zapoznania się z fakturami i umowami zawieranymi przez Spółdzielnie z osobami trzecimi, a także otrzymania kopii tych dokumentów, jednak z zastrzeżeniem treści ust.2,

 13. prawo zapoznawania się, a także otrzymania kopii protokółów lustracji, wniosków po lustracyjnych oraz informacji o ich realizacji,

 14. prawo zapoznawania się, a także otrzymania kopii rocznych sprawozdań i rocznego sprawozdania finansowego,

 15. prawo odwoływania się w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym od uchwał podjętych przez organy Spółdzielni,

 16. prawo do korzystania, wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi, ze wszystkich wspólnych pomieszczeń, urządzeń, usług i świadczeń Spółdzielni,

 17. prawo zawarcia ze Spółdzielnią umowy o budowę lokalu w trybie określonym

  statutem Spółdzielni,

 18. prawo zawarcia umowy o ustanowienie prawa do lokalu w trybie określonym statutem Spółdzielni,

 19. prawo żądania zawarcia umowy:

 1. przeniesienia własności lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,

 2. przeniesienia własności lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu,

 3. przeniesienie ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego,

 1. prawo żądania przedstawienia kalkulacji opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni,

 2. prawo do kwestionowania zasadności zmiany wysokości opłat w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym lub na drodze sądowej,

 3. prawo do wynajmu lokalu, do którego przysługuje członkowi spółdzielcze prawo do lokalu z zastrzeżeniem § 74 ust.9 i 10 oraz § 94 statutu.

 1. Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów, z osobami o których mowa w ust. 1 pkt. 12, zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszyłoby to prawa tych osób, lub chronioną prawem tajemnicę, lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, ze członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem Spółdzielni i przez to wyrządzi Spółdzielni znaczną szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie 7 dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy.

 2. Członek zainteresowany zapoznaniem się z dokumentami, o których mowa w ust. 1 pkt 9 i 10, 12-14 zgłasza pisemnie Zarządowi Spółdzielni wykaz dokumentów. Zarząd wyznacza termin udostępnienia tych dokumentów nie dłuższy jednak niż 7 dni. Jeżeli członek wystąpi o kopie określonych dokumentów – kopie dokumentów powinny być wydane w ciągu 7 dni.

 3. Odpis statutu i regulaminów wydanych na jego podstawie członek otrzymuje bezpłatnie.

 4. Koszty wydania odpisów i kopii dokumentów, ponosi członek Spółdzielni. Koszty te określa Zarząd Spółdzielni na podstawie zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą kalkulacji kosztów.

 1. Obowiązki członków

§ 14.

Członek obowiązany jest :

 1. przestrzegać przepisów prawa, postanowień statutu i opartych na nim regulaminów,

 2. wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały,

 3. wnieść wkład mieszkaniowy lub budowlany, chyba że ubiega się o członkostwo jako współmałżonek członka,

 4. uiszczać terminowo opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem lokalu, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na jego lokal, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni,

 5. uczestniczyć w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez spółdzielnię, zgodnie z uchwałami walnego zgromadzenia,

 6. uczestniczyć w pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów,

 7. zawiadomić niezwłocznie Spółdzielnię o zmianie danych zawartych w deklaracji członkowskiej,

 8. korzystać z lokalu zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez Spółdzielnię,

 9. zawiadomić niezwłocznie Spółdzielnię o zmianie liczby osób zamieszkujących w lokalu,

 10. zawiadomić niezwłocznie Spółdzielnię o wynajęciu lokalu na inne cele niż określone w umowie o ustanowienie prawa do lokalu (przydziale),

 11. przestrzegać regulaminu porządku domowego,

 12. dbać o dobro i rozwój Spółdzielni, uczestniczyć w realizacji jej zadań statutowych oraz szanować mienie Spółdzielni i dbać o jego zabezpieczenie,

 13. niezwłocznie udostępnić lokal w celu usunięcia awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody,

 14. udostępnić lokal w celu dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również doraźnego przeglądu stanu wyposażenia lokalu oraz ustalenia niezbędnych prac i ich wykonania,

 15. udostępnić lokal w celu wykonania operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego,

 16. udostępnić lokal w celu kontroli sprawności zainstalowanych w lokalu urządzeń pomiarowych i podzielników oraz wskazań tych urządzeń,

 17. wykonywać inne obowiązki określone w statucie Spółdzielni.

 1. Ustanie członkostwa

§ 15.

Członkostwo w Spółdzielni ustaje na skutek:

 1. wystąpienia członka,

 2. wykluczenia członka,

 3. wykreślenia członka,

 4. śmierci członka,

 5. ustania osoby prawnej będącej członkiem Spółdzielni,

wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie uchwały Spółdzielni, o której mowa w art.11 ust.1 i 14 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

§ 16.

 1. Członek może wystąpić ze Spółdzielni w każdym czasie za wypowiedzeniem złożonym Zarządowi, które pod rygorem nieważności powinno być dokonane na piśmie.

 2. Okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc i kończy się ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym spółdzielnia otrzymała pismo z wystąpieniem. Na wniosek członka okres wypowiedzenia może być za zgodą Zarządu skrócony.

 3. Za datę wystąpienia członka ze Spółdzielni uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia.

§ 17.

 1. Wykluczenie członka ze Spółdzielni może nastąpić w przypadku, gdy z jego winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w Spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu Spółdzielni lub dobrymi obyczajami,

 2. Wykluczenie może nastąpić, gdy członek:

  1) świadomie działa na szkodę Spółdzielni lub wbrew jej interesom,

  2) uporczywie narusza postanowienia statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni,

  3) uporczywie uchyla się od wykonania istotnych zobowiązań wobec Spółdzielni, a w szczególności zalega z opłatami związanymi z eksploatacją i utrzymaniem lokalu, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na jego lokal, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni,

  4) wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali.

§ 18.

Członek niewykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych może być wykreślony z rejestru członków Spółdzielni.

§ 19.

1. Wykreślenie może nastąpić, gdy członek:

 1. nie wpłacił udziału i wpisowego w terminie określonym statutem,

 2. utracił spółdzielcze prawo do lokalu w wyniku podziału majątku, na mocy którego prawo do lokalu przypadło byłemu małżonkowi członka Spółdzielni,

 3. zbył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, jeśli było to jedyne jego prawo do lokalu w nieruchomości zarządzanej przez Spółdzielnię i nie złożył rezygnacji z członkostwa,

 4. utracił spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu wskutek uchwały Spółdzielni, jeśli było to jedyne jego prawo do lokalu w nieruchomości zarządzanej przez Spółdzielnię,

 5. utracił własnościowe prawo do lokalu w postępowaniu egzekucyjnym, jeśli było to jedyne jego prawo do lokalu w nieruchomości zarządzanej przez Spółdzielnię,

 6. zbył prawo odrębnej własności lokalu, jeśli było to jedyne jego prawo do lokalu w nieruchomości zarządzanej przez Spółdzielnię i nie złożył rezygnacji z członkostwa,

 7. w wyniku orzeczenia sądowego,

 8. posiadał własność lokalu w nieruchomości, w której właściciele lokali podjęli uchwałę na podstawie art. 241 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną będą miały zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali, jeśli było to jedyne jego prawo do lokalu w nieruchomości zarządzanej przez Spółdzielnię i nie złożył rezygnacji z członkostwa,

 9. posiadał własność lokalu w nieruchomości, do której zarządzania na mocy art. 26 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, mają zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali, jeśli było to jedyne jego prawo do lokalu w nieruchomości zarządzanej przez Spółdzielnię i nie złożył rezygnacji z członkostwa,

 10. rozwiązał ze Spółdzielnią umowę o budowę lokalu i nie złożył rezygnacji z członkostwa.

 1. Członka zmarłego skreśla się z rejestru członków Spółdzielni ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła śmierć.

 2. Osobę prawną będącą członkiem Spółdzielni skreśla się z rejestru członków ze skutkiem od dnia jej ustania.

§ 20.

 1. Wykluczenia lub wykreślenia dokonuje Rada Nadzorcza, po uprzednim wysłuchaniu wyjaśnień zainteresowanego członka Spółdzielni.

 2. Rada Nadzorcza zawiadamia pisemnie zainteresowanego członka o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej, na którym ma być rozpatrywana sprawa wykluczenia lub wykreślenia członka, z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni.

§ 21.

 1. Rada Nadzorcza ma obowiązek zawiadomić członka na piśmie wraz z uzasadnieniem o wykreśleniu albo wykluczeniu ze Spółdzielni w terminie dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały. Uzasadnienie powinno w szczególności przedstawiać motywy, którymi kierował się organ Spółdzielni uznając, ze zachowanie członka wyczerpuje przesłanki wykluczenia albo wykreślenia określone w statucie. Zawiadomienie doręcza się bezpośrednio członkowi za pokwitowaniem lub przez pocztę listem polecony. Zawiadomienie zwrócone z powodu nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.

 2. Zawiadomienie powinno zawierać pouczenie o trybie i terminie odwołania.

§ 22.

 1. Członek wykluczony albo wykreślony ma prawo:

 1. odwołać się od uchwały Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia , albo

 2. zaskarżyć uchwałę Rady Nadzorczej do sądu w terminie sześciu tygodni od dnia doręczenia członkowi uchwały z uzasadnieniem; przepisy art.42 Prawa spółdzielczego stosuje się odpowiednio.

 1. W wypadku bezskutecznego upływu terminu do rozpatrzenia odwołania przez Walne Zgromadzenie, termin do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust.1 pkt.2, biegnie od dnia, w którym odwołanie powinno być najpóźniej rozpatrzone.

 2. W przypadku wniesienia do Walnego Zgromadzenia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członek Spółdzielni ma prawo być obecny przy rozpatrywaniu odwołania i popierać je. Do wniesienia odwołania i jego rozpatrzenia stosuje się postanowienia statutu o postępowaniu wewnątrz spółdzielczym.

 3. W przypadku gdy członek odwołał się od uchwały o wykluczenie albo wykreślenie do Walnego Zgromadzenia i przed rozpatrzeniem odwołania przez Walne Zgromadzenie członek zaskarżył uchwałę do sądu postępowanie wewnątrz spółdzielcze ulega umorzeniu.

§ 23.

Wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne z chwilą:

 1. bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej, chyba ze członek przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały Rady do Walnego Zgromadzenia,

 2. bezskutecznego upływu terminu do wniesienia do Walnego Zgromadzenia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej, jeżeli termin ten jest dłuższy od terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady,

 3. bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Walnego Zgromadzenia,

 4. prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej albo Walnego Zgromadzenia.

 1. POSTĘPOWANIE WEWNĄTRZSPÓŁDZIELCZE

§ 24.

 1. Od uchwał podjętych w sprawie między członkiem a Spółdzielnią członek może odwołać się w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym.

 2. Postępowaniem wewnątrzspółdzielczym objęte są sprawy :

  1) wykluczenia, wykreślenia lub podjęcia uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,

  2) opłat eksploatacyjnych,

  3) przyjęcia w poczet członków lub odmowy przyjęcia w poczet członków,

  4) wnioski i skargi członków..

§ 25.

 1. Sprawy ujęte w § 24 ust. 2 pkt 3 należą do kompetencji Zarządu. Decyzje w tych sprawach podejmuje Zarząd w formie uchwały w terminie dwóch miesięcy od dnia wpływu wystąpienia członka w tej sprawie, z zastrzeżeniem § 11 ust. 5.

 2. Od uchwał Zarządu w sprawach określonych w § 24 ust. 2 pkt. 3 członek może odwołać się do Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały. Zarząd jest obowiązany podać uzasadnienie i pouczenie członka o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej. Jeżeli członek nie złoży odwołania we wskazanym terminie, uchwała Zarządu staje się ostateczna w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym .

 3. Rada Nadzorcza jest obowiązana rozpatrzyć odwołanie członka w ciągu 3 miesięcy od dnia wniesienia odwołania i przesłać odwołującemu się członkowi odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały. Uchwała Rady Nadzorczej przyjęta w trybie odwoławczym jest ostateczna w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym.

§ 26.

 1. Sprawy ujęte w § 24 ust. 2 pkt. 1 i 2 należą do kompetencji Rady Nadzorczej.

 2. Od uchwały Rady Nadzorczej w sprawach określonych w § 24 ust. 2 pkt 1 i 2 przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia na piśmie wraz z uzasadnieniem. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostanie złożone co najmniej 30 dni przed terminem zebrania .

 3. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym Odpis uchwały wraz z uzasadnieniem przesyła się odwołującemu członkowi w terminie 14 dni od dnia podjęcia.

§ 27.

 1. W przypadku wniesienia przez członka odwołania w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym bieg przedawnienia i terminów zawitych ulega zawieszeniu do dnia zakończenia tego postępowania, jednakże przez okres nie dłuższy niż rok od dnia, w którym organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie.

 2. Postanowienia statutu o postępowaniu wewnątrz spółdzielczym nie ograniczają dochodzenia przez członków ich praw na drodze sądowej. W wypadku zaskarżenia przez członka uchwały w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym i sądowym, postępowanie wewnątrz spółdzielcze ulega umorzeniu.

§ 28.

Od decyzji w sprawach wniosków i skarg (§ 24 ust. 2 pkt 4 statut) skierowanych do organów Spółdzielni (Zarządu lub Rady Nadzorczej) członek może odwołać się w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym.

§ 29.

 1. Wnioski i skargi członków skierowane do Zarządu powinny być rozpatrzone w ciągu 30 dni od dnia ich złożenia. O sposobie załatwienia wniosku lub skargi Zarząd zawiadamia zainteresowanego członka na piśmie w terminie 14 dni.

 2. Jeżeli wniosek lub skarga zostały rozpatrzone negatywnie Zarząd jest obowiązany podać uzasadnienie i pouczenie członka o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma. Jeżeli członek nie złoży odwołania we wskazanym terminie, decyzja Zarządu staje się ostateczna.

 3. Rada Nadzorcza jest obowiązana rozpatrzyć odwołanie członka w ciągu 3 miesięcy od dnia wniesienia odwołania i przesłać odwołującemu się członkowi swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia sprawy. Stanowisko Rady Nadzorczej podjęte w trybie odwoławczym jest ostateczne w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym.

§ 30.

 1. Wnioski i skargi członków skierowane do Rady Nadzorczej powinny być rozpatrzone w ciągu 3 miesięcy od dnia ich złożenia. O sposobie załatwienia wniosku lub skargi Rada Nadzorcza zawiadamia zainteresowanego członka na piśmie w terminie 14 dni.

 2. Jeżeli wniosek lub skarga zostały rozpatrzone negatywnie członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od otrzymania pisma. Odwołanie to powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostało złożone co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

 1. ORGANY SPÓŁDZIELNI

§ 31.

 1. Organami Spółdzielni są :

  1) Walne Zgromadzenie,

  2) Rada Nadzorcza,

  3) Zarząd,

  4) Komitety blokowe.

 2. Wybory do organów Spółdzielni, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, 3 i 4 dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka następuje również w głosowaniu tajnym.

 3. Do wybieranych organów Spółdzielni wchodzą kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.

 4. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez organ Spółdzielni uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale.

 5. Tryb zwoływania posiedzeń organów Spółdzielni oraz sposób i warunki podejmowania uchwał przez te organy określa statut oraz regulaminy wydane na jego podstawie

 1. Walne Zgromadzenie

§ 32.

Walne zgromadzenie działa na podstawie :

 • ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze,

 • ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. O spółdzielniach mieszkaniowych,

 • statutu Spółdzielni.

§ 33.

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

 2. Walne Zgromadzenie może być podzielone na części, gdy liczba członków przekracza 500.

 3. Rada Nadzorcza ustala zasady podziału członków uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia, uwzględniając zasadę wspólnoty interesów wynikającą z zamieszkiwania w określonym zespole nieruchomości, z tym że nie można zaliczyć członków uprawnionych do lokali znajdujących się w obrębie jednej nieruchomości do różnych części Walnego Zgromadzenia. Dotyczy to również członków Spółdzielni, którzy uzyskali członkostwo w trybie art. 3 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Członkowie nieposiadający prawa do lokalu mogą być wydzieleni w odrębną część Walnego Zgromadzenia .

§ 34.

 1. Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Członek Spółdzielni niebiorący udziału w Walnym Zgromadzeniu może ustanowić pełnomocnikiem swego małżonka lub inną osobę pełnoletnią wspólnie z nim zamieszkałą. Każdy członek Spółdzielni ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.

 2. Członek może być obecny i brać udział w głosowaniu tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia - w tej części, do której Rada Nadzorcza zaliczyła nieruchomość w której przysługuje członkowi prawo do lokalu.

 3. Członek, któremu przysługuje więcej niż jedno prawo do lokalu w nieruchomościach nie objętych jedną częścią Walnego Zgromadzenia, powinien wskazać prawo, z którego wywodzi uprawnienie do uczestniczenia w obradach danej części Walnego Zgromadzenia. W przypadku braku wskazania takiego prawa przynależność członka do danej części Walnego Zgromadzenia określa Zarząd Spółdzielni.

 4. Każdy członek ma jeden głos, bez względu na ilość posiadanych udziałów.

 5. Członkowie nie mający zdolności do czynności prawnych lub członkowie z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych biorą udział w określonej części Walnego Zgromadzenia przez swoich przedstawicieli ustawowych. Przedstawiciel nie może być wybierany jako członek Rady Nadzorczej.

 6. Członek ma prawo podczas obrad Walnego Zgromadzenia korzystać na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu.

§ 35.

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy :

 1. uchwalanie kierunków działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,

 2. rozpatrywanie sprawozdań Rady, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady lub Zarządu w tych sprawach,

 3. udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej,

 4. rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokółu po lustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,

 5. podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,

 6. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej, zbycia użytkowania wieczystego,

 7. oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaka Spółdzielnia może zaciągnąć,

 8. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji gospodarczych oraz wystąpienia z nich, a także decyzji w przedmiocie zbycia udziałów (akcji) tych organizacji lub ich części,

 9. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,

 10. rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,

 11. uchwalanie zmian statutu,

 12. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,

 13. wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,

 14. wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej. Odwołanie członków Rady Nadzorczej, którym Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium przebiega zgodnie z § 50 Statutu „

 15. wybór delegata na Zjazd Krajowej Rady Spółdzielczości,

 16. uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz zasad wynagradzania jej członków,

 17. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 36.

 1. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

 2. Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd także z ważnych powodów w każdym czasie.

 3. Zarząd jest obowiązany zwołać Walne Zgromadzenie na żądanie :

  1) Rady Nadzorczej,

  2) przynajmniej 1/10 członków, nie mniej jednak niż trzech członków .

 1. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.

 2. W przypadku wskazanym w ust.3 Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w takim terminie, aby mogło się odbyć (jeśli jest podzielone na części to jego pierwsza część) w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza, związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza, na koszt spółdzielni.

§ 37.

 1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub jego części zawiadamia się pisemnie, co najmniej na 21 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części :

  1) wszystkich członków Spółdzielni,

  2) skreślony

  3) Krajową Radę Spółdzielczą.

 1. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informacje o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.

 2. W przypadku, gdy w porządku obrad znajduje się punkt o wyborze członków Rady Nadzorczej, zawiadomienie powinno zawierać informacje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Rady, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części. W zawiadomieniu powinna znaleźć się informacja, że zgłaszana osoba na kandydata do Rady Nadzorczej powinna pisemnie wyrazić na kandydowanie zgodę.

 3. Zawiadomienia dostarcza się do skrzynek listowych. Fakt dostarczenia zawiadomień potwierdza przedstawiciel danej nieruchomości, będący członkiem Spółdzielni ze wskazaniem daty. W przypadku niemożności potwierdzenia w sposób określony wyżej, osoba dostarczająca zawiadomienia, sporządza odpowiednią notatkę.

§ 38.

 1. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane, na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części .

 2. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust.1, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

 3. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części.

 4. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na każdej części Walnego Zgromadzenia projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni.

 5. W przypadku wniesienia do porządku obrad Walnego Zgromadzenia dodatkowych projektów uchwał lub żądań, uzupełniony porządek obrad podaje się do wiadomości członków i podmiotów wymienionych w § 37 ust.1 na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części. Zawiadomienie członków następuje poprzez wywieszenie pisemnych ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni oraz na klatkach schodowych.

§ 39.

 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom w terminach i w sposób określony w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych oraz w sposób określony w § 37, § 38 ust. 5. Nie dotyczy to podjęcia uchwały o odwołaniu Członka Zarządu w związku z nieudzieleniem absolutorium. W przypadku, gdy w porządku obrad znajduje się punkt dotyczący udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej to Zarząd ma obowiązek umieścić również w tym porządku obrad punkt dotyczący odwołania członków Rady Nadzorczej, którym nie udzielono absolutorium.

 2. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na nim członków Spółdzielni.

 3. Każdy projekt uchwały poddawany jest pod głosowanie na każdej części Walnego Zgromadzenia, jeśli jest podzielone na części.

 4. Warunek poddania pod głosowanie, o którym mowa w ust. 3 uznaje się za spełniony również w przypadku, gdy na zebranie danej części Walnego Zgromadzenia nie przyszedł żaden z uprawnionych członków lub gdy członkowie obecni na danej części Walnego Zgromadzenia nie oddali głosów.

 5. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że ustawa lub statut stanowi inaczej. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.

 6. W następujących sprawa wymagana jest większość kwalifikowana:

  1) 2/3 głosów - dla podjęcia uchwały o zmianie statutu Spółdzielni,

  2)2/3 głosów - dla podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej,

  3) 2/3 głosów - dla podjęcia uchwały w sprawie połączenia i podziału Spółdzielni,

  4) 3/4 głosów - dla podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Spółdzielni.

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej są podejmowane bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni.

§ 40.

 1. Obrady Walnego Zgromadzenia lub poszczególnych części otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej. W przypadku ich nieobecności obrady otwiera Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu Spółdzielni.

 2. Walne Zgromadzenie, jak też każda jego część, jeśli jest podzielone na części, wybiera prezydium (odrębne prezydium dla każdej części zgromadzenia) w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz. Wybór prezydium przeprowadza się w głosowaniu jawnym.

 3. W skład prezydium Walnego Zgromadzenia poza członkami Zarządu nie mogą też wchodzić ich współmałżonkowie i osoby spokrewnione w linii prostej.

§ 41.

 1. Na Walnym Zgromadzeniu, jak też na każdej jego części, w głosowaniu jawnym wybierane są zwykłą większością głosów, spośród członków Spółdzielni następujące komisje :

  1) Komisja mandatowo – skrutacyjna, w składzie 3 osób,

  2) Komisja wniosków i uchwał, w składzie 3 osób.

 1. Komisje wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

 2. Komisje sporządzają protokół ze swej działalności, który podpisuje przewodniczący i sekretarz.

 3. Przewodniczący komisji składają Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z czynności komisji.

 4. Protokóły komisji przekazywane są Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia lub przewodniczącemu poszczególnej części Zgromadzenia.

 5. W przypadku niemożności wyboru komisji, o których mowa w ust.1, na Walnym Zgromadzeniu lub jego poszczególnej części, pełnienie ich zadań może zostać przez obecnych członków na zgromadzeniu lub jego części w głosowaniu powierzone Prezydium.

§ 42.

Wybrane komisje, o których mowa w § 41, wykonują odpowiednio niżej podane czynności:

1) Do zadań Komisji mandatowo – skrutacyjnej należy :

 1. sprawdzenie, czy posiedzenie Walnego Zgromadzenia zostało zwołane zgodnie z postanowieniami ustaw i statutu,

 2. sprawdzenie kompletności listy obecności oraz ważności mandatów pełnomocników oraz przedstawicieli osób z ograniczoną lub nieposiadających zdolności do czynności prawnych,

 3. sporządzanie na zarządzenie Przewodniczącego Prezydium Walnego Zgromadzenia lub jego części, list zgłaszanych kandydatów do wyborów przeprowadzanych w czasie obrad, oraz wykonywanie innych czynności związanych z obsługą głosowania tajnego lub jawnego.

2) Do zadań komisji wniosków i uchwał należy uporządkowanie wniosków zgłoszonych w trakcie obrad. Z wniosków zgłaszanych przez członków w czasie obrad komisja sporządza protokół, który przekazuje przewodniczącemu Prezydium. Przewodniczący Prezydium po zakończeniu obrad przekazuje powyższy protokół Zarządowi i Radzie Nadzorczej.

§ 43.

 1. Obrady toczą się zgodnie z kolejnością spraw ustaloną w porządku obrad.

 2. Przewodniczący komisji mandatowo – skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia lub jego części przedstawia protokół stwierdzający prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia.

 3. Każdą sprawę wniesioną pod obrady Walnego Zgromadzenia referuje wnioskodawca oraz przedstawiciel organu, do którego kompetencji ona należy.

§ 44.

 1. Po przedstawieniu każdej ze spraw zamieszczonych w porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub jego części otwiera dyskusję, udzielając głosu wg kolejności zgłoszeń.

 2. Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dyskusji nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.

 3. Członkom Rady Nadzorczej, Zarządu oraz przedstawicielom Związku Rewizyjnego lub Krajowej Rady Spółdzielczej, głos może być udzielany poza kolejnością.

 4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub jego części ma prawo zwrócić uwagę osobie zabierającej głos, jeżeli odbiega od przedmiotu dyskusji lub też, że jej wypowiedź trwa zbyt długo. W przypadku nie zastosowania się mówcy do uwag przewodniczący Zgromadzenia ma prawo odebrać mu głos.

 5. W sprawach formalnych przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością.

 6. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące:

  a)sposobu głosowania,

  b)głosowania bez dyskusji,

  c)zakończenia dyskusji,

  d)zamknięcia listy mówców,

  e)zarządzenia przerwy.

 7. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabrać głos jedynie dwaj mówcy – jeden „za” i jeden „przeciw” wnioskowi.

 8. Wnioski w sprawach formalnych Walne Zgromadzenie przyjmuje w głosowaniu jawnym.

 9. Członkowie Spółdzielni mogą zgłaszać na piśmie niezależnie od zgłaszanych wniosków, oświadczenia do protokołu Walnego Zgromadzenia lub jego części.

§ 45.

 1. Po zakończeniu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub jego części zarządza głosowanie, jeśli określona sprawa wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.

 2. Głosowanie nad projektami uchwał odbywa się w ten sposób, że najpierw poddaje się pod głosowanie poprawki, w pierwszej kolejności najdalej idące, a następnie projekt uchwały wraz z przyjętymi poprawkami. Poprawki do uchwał przyjmowane są zwykłą większością głosów. Uchwały wraz z przyjętymi poprawkami przyjmowane są w głosowaniu jawnym. Przy obliczaniu głosów uwzględnia się tylko głosy za i przeciw.

 3. Każda uchwała poddana głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu powinna mieć nadany kolejny numer, datę przyjęcia i tytuł określający sprawę, w której uchwała została przyjęta.

 4. Jeśli Walne Zgromadzenie podzielone jest na części, Przewodniczący Prezydium ostatniej części, po zakończeniu głosowania i podaniu ilości głosów oddanych na uchwałę na tej części, podaje też do wiadomości wyniki głosowania nad uchwałą na podstawie wyników ze wszystkich części.

 5. Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 46.

 1. Walne Zgromadzenie, jak też każda jego część, może podjąć uchwałę o przerwaniu obrad bez wyczerpania porządku obrad. Uchwała ta powinna określić termin zwołania kontynuacji przerwanej części Walnego Zgromadzenia nie dłuższy niż 14 dni. Łączny okres przerw nie może też przekroczyć 14 dni.

 2. Zarząd jest zobowiązany do powiadomienia członków o czasie i miejscu dokończenia przerwanego Walnego Zgromadzenia lub jego części, poprzez wywieszenie zawiadomienia w siedzibie Spółdzielni oraz na klatkach schodowych budynków na co najmniej 7 dni przede dniem odbycia przerwanego Walnego Zgromadzenia lub jego części.

§ 47.

 1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący i Sekretarz Prezydium.

 2. Protokół obrad sporządza się w terminie do 7 dni od dnia odbycia Zgromadzenia. Lista obecności stanowi załącznik do protokółu.

 3. W przypadku odbycia Walnego Zgromadzenia w częściach, z każdej części sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący i Sekretarz Prezydium danej części. Zapis ust. 2 stosuje się odpowiednio. Na protokół obrad Walnego Zgromadzenia składają się wówczas protokóły wszystkich jego części..

§ 48.

 1. Uchwalone przez Walne Zgromadzenie uchwały podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Prezydium Walnego Zgromadzenia, a jeśli było podzielone na części Przewodniczący i Sekretarz Prezydium ostatniej części Walnego Zgromadzenia.

 2. Protokół i uchwały Walnego Zgromadzenia są jawne dla członków Spółdzielni, przedstawicieli związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.

 3. Protokóły obrad Walnego Zgromadzenia przechowuje się co najmniej przez 10 lat.

 4. Spółdzielnia prowadzi rejestr uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie .

§ 49.

 1. Walne Zgromadzenie dokonują wyboru członków Rady Nadzorczej spośród nieograniczonej liczby kandydatów, w głosowaniu tajnym.

 2. Do Rady Nadzorczej mogą być wybierani tylko członkowie Spółdzielni oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni, jako pełnomocnicy osób prawnych o ile zostali zgłoszeni w trybie § 37 ust.3 statutu , z zastrzeżeniem § 56 ust.4 i 5 oraz § 70 i 71.

 3. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby:

  a) osoby zatrudnione w Spółdzielni (dotyczy każdej formy zatrudnienia). Uchwała podjęta w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy w Spółdzielni przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej Spółdzielni,

  b) osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu karnego za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu. Kandydat składa oświadczenie o niekaralności.

 4. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez dwie kolejne kadencje Rady Nadzorczej.

 5. Zgłoszenie kandydatur członków Rady Nadzorczej odbywa się pisemnie z podaniem:

 • imienia i nazwiska kandydata,

 • imienia i nazwiska osób zgłaszających,

 • zgłoszenie kandydata powinno być poparte przez co najmniej 5 członków,

 1. Zarząd sporządza listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Lista ta jest poddawana pod głosowanie wszystkich części Walnego Zgromadzenia Członków.

 2. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej, przed głosowaniem dokonują swojej prezentacji, ze szczególnym uwzględnieniem danych dotyczących:

 1. zatrudnienia w Spółdzielni (dotyczy wszystkich form zatrudnienia),

 2. prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni, o której mowa w § 70 ust.3 i 4,

 3. pozostawania w sporze sądowym ze Spółdzielnią,

 4. zaleganiu z wnoszeniem opłat na rzecz Spółdzielni,

 5. liczby kadencji pełnionej w Radzie Nadzorczej

Członkowie mogą kandydatom zadawać pytania.

 1. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej składają pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie i oświadczenie o niekaralności, o którym mowa w ust.3. oraz informacje, o których mowa w ust. 7. i ust. 3.

 2. Członkowie komisji mandatowo – skrutacyjnej nie mogą kandydować do Rady Nadzorczej.

 3. Wyboru członków Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, na których umieszczone są nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej. Karty do głosowania powinny być ostemplowane pieczęcią Spółdzielnia i zawierać nazwę organu , do którego przeprowadzane są wybory.

 1. Karty do głosowania wręcza członkom Komisja mandatowo – skrutacyjna, po czym przewodniczący części Walnego Zgromadzenia określa zasady głosowania i wyznacza czas na wypełnienie kart. Po upływie tego czasu jeden z członków Komisji mandatowo – skrutacyjnej odczytuje z listy obecności nazwiska uprawnionych do głosowania i wyczytani kolejno podchodzą do urny wrzucając do niej swoje karty do głosowania.

 2. Głosujący stawia znak X po lewej stronie karty obok nazwiska kandydata, na którego głosuje. Członek może głosować maksymalnie na tyle osób ile jest wolnych miejsc w Radzie Nadzorczej.

 3. Głos jest nieważny, jeżeli:

 1. karta do głosowania zawiera większą liczbę nazwisk lub inne nazwiska niż lista sporządzona przez Zarząd,

 2. karta wyborcza jest przekreślona,

 3. zawiera więcej nazwisk na które oddano głos niż liczba miejsc w Radzie Nadzorczej lub nie oddano głosu na żadnego kandydata.

 1. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja mandatowo - skrutacyjna, która z czynności tych sporządza protokół. Przewodniczący Komisji ogłasza wyniki głosowania.

 2. Do Rady Nadzorczej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę oddanych głosów na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia.

 3. Liczba osób wybranych do Rady Nadzorczej nie może przekraczać liczby członków Rady Nadzorczej określonej w statucie Spółdzielni.

 4. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów wolne miejsce w Radzie pozostaje nieobsadzone. Wybory na nie obsadzone miejsce członka Rady Nadzorczej przeprowadza się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

 5. W przypadku wolnego miejsca w Radzie Nadzorczej w trakcie jej kadencji z innych przyczyn niż w ust.17, na najbliższym Walnym Zgromadzeniu przeprowadza się wybory na to nieobsadzone miejsce.

§ 50.

Odwołanie Członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji następuje w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu. Jeśli Walne Zgromadzenie podzielone jest na części, porządek obrad na każdej z części musi zawierać punkt dotyczący odwołania członka Rady Nadzorczej z wyjątkiem przypadku nieudzielenia absolutorium dla członka Rady Nadzorczej. W takim przypadku głosowanie nad uchwałą w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji następuje w głosowaniu tajnym, na wniosek 1/10 członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu, w tym na danym zebraniu cząstkowym, jeśli Walne Zgromadzenie jest podzielone na części, a dla skuteczności odwołania konieczna jest większość 2/3 głosów członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu.”

§ 51.

Postanowienia § 49, z wyjątkiem ust. 3, mają zastosowanie przy wyborach delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz delegata na Kongres Spółdzielczości.

§ 52.

Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej odbywa się dla każdego członka Zarządu i członka Rady Nadzorczej odrębnie w sposób jawny, z możliwością wyłączenia jawności głosowania w stosunku do wszystkich członków Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółdzielni na wniosek co najmniej 1/10 członków obecnych na Zgromadzeniu, w tym na danym zebraniu cząstkowym, jeśli Zgromadzenie jest podzielone na części.

§ 53.

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy.

 2. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna.

 3. Uchwała sprzeczna z postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy Spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do sądu.

 4. Każdy członek Spółdzielni lub Zarząd może wytoczyć powództwo o uchylanie uchwały. Jednakże prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka przysługuje wyłącznie członkowi wykluczonemu albo wykreślonemu.

 5. Jeżeli Zarząd wytacza powództwo, Spółdzielnię reprezentuje pełnomocnik ustanowiony przez Radę Nadzorczą. W przypadku nie ustanowienia pełnomocnika sąd właściwy do rozpoznania sprawy ustanawia kuratora dla Spółdzielni.

 6. Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia (jego ostatniej części), jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na Walnym Zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania - w ciągu sześciu tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia (jego ostatniej części).

 7. Jeśli ustawa lub statut wymagają zawiadomienia członka o uchwale, termin sześciotygodniowy wskazany w ust.6 biegnie od dnia tego zawiadomienia dokonanego w sposób wskazany w statucie.

 8. Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały Walnego Zgromadzenia bądź uchylające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkich jej organów.

§ 54.

Sprawy związane z obradowaniem Walnego Zgromadzenia, które nie zostały uregulowane w Statucie, rozstrzyga Walne Zgromadzenie lub poszczególna jego część, w głosowaniu jawnym. W kwestiach porządkowych decyzję podejmuje prezydium Walnego Zgromadzenia (prezydium poszczególnej części Walnego Zgromadzenia).

 1. Rada Nadzorcza

§ 55.

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

§ 56.

 1. Rada Nadzorcza składa się z 7 członków wybieranych w głosowaniu tajnym spośród członków Spółdzielni.

 2. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.

 3. Kadencja Rady trwa trzy lata i kończy się z wyborem nowego składu Rady w trzecim roku po wyborze ustępującej Rady.

 4. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej.

 5. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy w Spółdzielni przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej.

§ 57.

 1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą upływu kadencji, na którą został wybrany.

 2. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:

  a) odwołania przez Walnie Zgromadzenie zgodnie z § 50 Statutu,

  b) zrzeczenia się mandatu,

  c) ustania członkostwa w Spółdzielni,

  d) odwołania osoby wskazanej przez osobę prawną - członka spółdzielni,

  e) skreślony

§ 58.

 1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

 1. uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej,

 2. nadzór i kontrola nad działalnością Spółdzielni poprzez:

 1. badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,

 2. dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,

 3. przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków,

 1. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążania nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,

 2. podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z tego kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków Spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością,

 3. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do organizacji społecznych oraz wystąpienia z nich,

 4. zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,

 5. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, w trybie wewnątrzspółdzielczym, w tym skarg na działalność Zarządu,

 6. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,

 7. podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych,

 8. ustalanie zasad podziału Walnego Zgromadzenia na poszczególne części ,

 9. wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,

 10. ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie w przypadku gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia,

 11. uchwalanie regulaminu gospodarki finansowej Spółdzielni,

 12. uchwalanie regulaminu przyjmowania członków, ustalania praw do lokali i zamiany mieszkań,

 13. uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów budowy i ustalania wysokości wkładów,

 14. uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów gospodarki mieszkaniowej oraz ustalania opłat za używanie lokali,

 15. uchwalanie regulaminu rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych,

 16. uchwalanie regulaminu przeprowadzania przetargów na wynajem lokali użytkowych i garaży,

 17. uchwalanie regulaminu określającego zasady przetargu dla ustalenia pierwszeństwa na ustanowienie odrębnej własności lokalu,

 18. uchwalanie regulaminu Zarządu,

 19. uchwalanie regulaminu używania lokali oraz porządku domowego i współżycia społecznego mieszkańców,

 20. uchwalanie regulaminu tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego,

 21. uchwalanie regulaminu przetargu nieograniczonego na roboty remontowe i inwestycyjne,

 22. (skreślony);

 23. podejmowanie uchwał w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania,

 24. podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykreślenie albo wykluczenie ze Spółdzielni,

 25. zwoływanie Walnego Zgromadzenie, w przypadkach określonych w ustawie i statucie,

 26. uczestniczenie w lustracji Spółdzielni i nadzór nad wykonaniem wniosków po lustracyjnych,

 27. wybór i odwoływanie członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępcy , nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z członkami Zarządu, zgodnie z przepisami prawa pracy.

 28. podejmowanie uchwał w sprawie zaciągnięcia kredytu lub pożyczki.

 29. (skreślony).

 30. ustalanie wysokości opłat za lokale zajmowane na zasadzie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, odrębnej własności lokalu,

 1. W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.

 2. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

§ 59.

 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium w składzie: Przewodniczący, jego Zastępca, Sekretarz i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

 2. Zadaniem Prezydium Rady jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej.

 3. Rada Nadzorcza powołuje ze swego składu Komisję rewizyjną w składzie co najmniej 3 osób, jako komisję stała. Rada może też powoływać komisje czasowe, zgodnie z regulaminem Rady.

 4. Prezydium i komisje Rady Nadzorczej mają tylko charakter pomocniczy dla Rady i nie mogą podejmować żadnych decyzji ani formułować wiążących zaleceń pod adresem członków, organów Spółdzielni czy jej służb etatowych.

§ 60.

 1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności - jego zastępca.

 2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej, wybranej na Walnym Zgromadzeniu, zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub jego ostatniej części w terminie 14 dni od daty odbycia obrad Walnego Zgromadzenia lub jego ostatniej części. Ta sama osoba zwołuje kolejne posiedzenia Rady do czasu wyboru jej Przewodniczącego.

 3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się na wniosek 1/3 członków Rady lub na wniosek Zarządu w terminie 4 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku do Przewodniczącego.

 4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady w formie pisemnej (łącznie z projektami uchwał) co najmniej na 5 dni przed posiedzeniem Rady.

 5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w obecności co najmniej połowy składu Rady określonego statutem Spółdzielni.

 6. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, jej Prezydium oraz komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inne zaproszone osoby.

§ 61.

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady, które jest wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń i które nie może być wyższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w regulaminie Rady.

§ 62.

Wewnętrzną strukturę Rady Nadzorczej, szczegółowy zakres i sposób jej działania, tryb zwoływania posiedzeń, obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne Rady określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

 1. Zarząd

§ 63.

Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 64.

 1. Zarząd składa się z 1-4 członków, w tym prezesa i jego zastępcy.

 2. Prezes Zarządu powinien mieć co najmniej wykształcenie średnie techniczne i pięcioletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych. Preferowane wykształcenie wyższe prawnicze, ekonomiczne lub budowlane.

 3. Kandydaci na członków Zarządu składają oświadczenie, że nie naruszają tego zakazu konkurencji, o którym mowa w § 70 ust. 3 Statutu. Członkami Zarządu nie mogą zostać osoby, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu karnego za przestępstwa umyślne przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu.

 4. Członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępcę wybiera na czas nieokreślony Rada Nadzorcza, w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

 5. Rada Nadzorcza może w każdej chwili odwołać w głosowaniu tajnym członków Zarządu większością 2/3 głosów członków Rady Nadzorczej, przy obecności co najmniej ¾ wybranego składu Rady Nadzorczej. Odwołanie członków Zarządu przez Radę Nadzorczą może nastąpić wyłącznie z ważnych i udokumentowanych powodów oraz wymaga pisemnego uzasadnienia.

§ 65.

 1. Z członkami Zarządu zatrudnionymi w Spółdzielni Rada Nadzorcza nawiązuje stosunek pracy, w zależności od powierzonego stanowiska, na podstawie umowy o pracę stosownie do wymogów przepisów prawa pracy.

 2. Odwołanie członka Zarządu lub zawieszenie go w czynnościach nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy .

§ 66.

 1. Do zakresu działania Zarządu należą decyzje nie zastrzeżone w ustawie lub statucie innym organom Spółdzielni, a w szczególności:

 1. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni,

 2. zawieranie umów o budowę lokali,

 3. zawieranie umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu ,

 4. zawieranie umów o ustanowienie odrębnej własności lokalu,

 5. zawieranie umów o przeniesienie własności lokalu,

 6. zawieranie umów najmu lokali, garaży oraz dzierżawy gruntów,

 7. sporządzanie projektów planów gospodarczych i programów działalności społecznej i oświatowo – kulturalnej,

 8. prowadzenie gospodarki Spółdzielni na podstawie uchwalonych planów i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,

 9. zabezpieczenie majątku Spółdzielni,

 10. sporządzanie rocznych sprawozdań i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,

 11. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

 12. zaciąganie kredytów i innych zobowiązań, z zastrzeżeniem § 169,

 13. udzielanie pełnomocnictw,

 14. współdziałanie z organizacjami spółdzielczymi oraz z innymi organizacjami,

 15. prowadzenie rejestru członków.

 1. Za Spółdzielnię , jako pracodawcę, czynności w sprawach z zakresu Prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub inna wyznaczona przez niego osoba.

 2. Zarząd składa sprawozdanie ze swojej działalności Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu.

§ 67.

 1. Zarząd działa kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez prezesa Zarządu, a w czasie jego nieobecności – przez zastępcę prezesa.

 2. Podział czynności pomiędzy członkami Zarządu, tryb zwoływania posiedzeń, obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorcza.

§ 68.

 1. Oświadczenie woli za Spółdzielnię składają łącznie dwaj członkowie Zarządu albo jeden członek Zarządu i pełnomocnik. W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenie woli mogą składać też dwaj pełnomocnicy.

 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust.1 składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.

 3. Oświadczenie pisemne skierowane do spółdzielni, a złożone w jej lokalu albo jednemu z członków zarządu lub pełnomocnikowi, mają skutek prawny względem spółdzielni.

§ 69.

 1. Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością wyodrębnionej organizacyjnie jednostki, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

 2. Udzielenie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością wyodrębnionej organizacyjnie jednostki wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.

 1. Przepisy wspólne dla Rady Nadzorczej i Zarządu

§ 70.

 1. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu tej samej spółdzielni.

 2. W razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu. W tym przypadku członkostwo w Radzie ulega zawieszeniu.

 3. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady lub Zarządu oraz powoduje skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.

 4. Pod pojęciem działalności konkurencyjnej należy rozumieć przede wszystkim przypadki, w których:

 1. inny podmiot prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Spółdzielni np. zabieganie o te same tereny inwestycyjne, wynajmowanie na tym samym terenie lokali użytkowych, negocjowanie warunków umów z tymi samymi podmiotami świadczącymi usługi,

 2. podmiot zawarł ze Spółdzielnią umowę o świadczenie usług lub dostawy.

 1. W wypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji określonego w ust.3 – Rada może podjąć uchwałę o zawieszeniu w pełnieniu czynności członka tego organu.

 2. Zarząd w terminie 3 miesięcy zwołuje posiedzenie Walnego Zgromadzenia w celu rozstrzygnięcia o uchyleniu zawieszenia bądź odwołaniu zawieszonego członka Rady Nadzorczej.

§ 71.

W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikiem Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

§ 72.

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.

5. Komitety blokowe

§ 721

1. Komitety blokowe są formą samorządu mieszkańców Spółdzielni.

2. Komitet jest wybierany osobno dla poszczególnych budynków mieszkalnych. Terenem działania komitetu jest nieruchomość z powyższym budynkiem mieszkalnym.

3. Zadaniem komitetu jest inicjowanie, organizowanie i prowadzenie wspólnie z Zarządem i mieszkańcami budynku w zakresie podnoszenia aktywności członków spółdzielni, poczucia własności i poszanowania mienia Spółdzielni oraz ułożenia harmonijnego współżycia mieszkańców.

§ 72 2

Do zakresu czynności Komitetu należy:

1) czuwanie nad przestrzeganiem przez mieszkańców budynku regulaminu porządku domowego, zgłaszanie wniosków do Zarządu w związku z nieprzestrzeganiem porządku.

2) zgłaszanie do Zarządu wniosków w sprawie podniesienia estetyki i stanu budynku oraz jego otoczenia;

3) zgłaszanie do Zarządu wniosków w sprawie konieczności przeprowadzenia prac remontowych i konserwacyjnych;

4) organizowanie spotkań z mieszkańcami budynku i właścicielami lokali;

5) pomoc administracji Spółdzielni w rozwiązywaniu problemów z zaległościami w opłatach za lokale oraz pomoc w ustalaniu osób faktycznie mieszkających w poszczególnych lokalach;

6) uczestnictwo z pracownikami administracji Spółdzielni w odczycie stanów ogólnych urządzeń kontrolno-pomiarowych (np. wodomierze, ciepłomierze).

§ 723

1. Komitet składa się z trzech do pięciu osób, wybieranych na okres trzech lat.

2. Członków Komitetu wybierają członkowie Spółdzielni mieszkający w danym budynku, spośród siebie.

3. Wybory zarządza i przeprowadza Zarząd Spółdzielni. Tak samo postępuje się z wnioskiem o odwołanie członka komitetu.

4. Pozostali członkowie Komitetu, 25% członków spółdzielni mieszkających w danym budynku lub Zarząd Spółdzielni mogą wnioskować o odwołanie członka przed upływem kadencji, z uzasadnionych powodów, w szczególności, kiedy nie wykonuje swoich obowiązków. W przypadku odwołania przeprowadza się wybory nowego członka.

5. Członkowie Komitetu pełnią swoje funkcje społecznie i nieodpłatnie.

§ 724

1. Pierwsze posiedzenie Komitetu i kolejne do czasu wyboru przewodniczącego zwołuje Zarząd.

2. Członkowie Komitetu wybierają spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. W przypadku niemożności wykonywania obowiązków przez przewodniczącego jego czynności wykonuje zastępca.

3. Komitet odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, ale co najmniej raz na kwartał.

4. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na żądanie innego członka Komitetu oraz Zarządu lub Rady Nadzorczej. W żądaniu zwołania należy wskazać sprawy, które mają być przedmiotem obrad Komitetu. Przewodniczący zwołuje wówczas posiedzenie w terminie 7 dni od otrzymania żądania.

5. O posiedzeniu zawiadamia z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem pisemnie, z podaniem porządku obrad, wszystkich członków Komitetu, Zarząd oraz wywiesza się w budynku do wiadomości mieszkańców.

6. Na posiedzeniu mogą być rozpatrywane tylko sprawy, które były w porządku obrad.

7. W posiedzeniu mogą brać udział, poza członkami Komitetu, inni członkowie spółdzielni mieszkający w danym budynku oraz za zgodą Przewodniczącego inni mieszkańcy budynku.

8. Komitet rozpatruje sprawy w formie uchwał.

9. Z posiedzenia Komitetu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący. Protokoły przechowuje sekretarz i jego kopię w terminie 2 tygodni od posiedzenia przekazuje do Zarządu.

 1. TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI

§ 73.

Dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielnia może:

 1. ustanawiać na rzecz członków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni,

 2. ustanawiać na rzecz członków prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażu wielostanowiskowym w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni,

 3. wynajmować członkom lub innym osobom lokale mieszkalne i użytkowe w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni.

 1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego

§ 74.

 1. Przez umowę ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny do używania, a członek zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i w statucie.

 2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność Spółdzielni.

 3. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji.

 4. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej osoby albo do małżonków.

 5. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia między członkiem a Spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

 6. Umowa spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, zawarta z innym członkiem przed wygaśnięciem prawa do tego lokalu, jest nieważna.

 7. Do ochrony spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności.

 8. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego nie może być ustanowione na rzecz członka Spółdzielni – osoby prawnej.

 9. Wynajmowanie lub oddanie w bezpłatne używanie przez członka całego lub części lokalu mieszkalnego nie wymaga zgody Spółdzielni, chyba że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu bądź jego części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni, członek obowiązany jest do pisemnego powiadomienia Spółdzielni o tej czynności.

 10. Umowy zawarte przez członka w sprawie korzystania z lokalu mieszkalnego lub jego części wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu.

§ 75.

 1. Spółdzielnia może ustanowić na rzecz członka ponownie przyjętego do Spółdzielni nowe spółdzielcze lokatorskie prawo do zajmowanego lokalu, jeśli ustały przyczyny będące podstawą pozbawienia członkostwa i wygaśnięcia prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli żadna z osób uprawnionych nie wystąpiła z roszczeniem o przyjęcie w poczet członków i zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania..

 2. Przed zawarciem umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego członek obowiązany jest uregulować zadłużenie z tytułu opłat za używanie lokalu i zwrócić koszty sądowe poniesione przez spółdzielnię, jeżeli takie występują.

§ 76.

 1. Z członkiem Spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w budynku nowo budowanym Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu, a ponadto powinna zawierać:

 1. zobowiązanie członka Spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu mieszkaniowego określonego w umowie,

 2. określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu,

 3. określenia zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu,

 4. określenie warunków rozwiązania umowy o budowę.

 1. Rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 6 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania.

§ 77.

 1. Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązania w wyniku jej wypowiedzenia przez członka Spółdzielni lub Spółdzielnię.

 2. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy członek Spółdzielni lub jego następca prawny, z przyczyn leżących po jego stronie, nie dotrzymał warunków umowy określonych w § 76 ust.1 pkt.1 , bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokali wzniesionych w ramach wspólnie realizowanego zadania inwestycyjnego byłoby niemożliwe albo poważnie utrudnione.

 3. Szczegółowe postanowienia dotyczące rozwiązania umowy reguluje umowa.

§ 78.

 1. W przypadku ustania członkostwa w okresie oczekiwania na zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim, które miały wspólnie z członkiem zamieszkać w tym lokalu, przysługują roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy zgodnie z postanowieniami umowy o budowę lokalu.

 2. Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust.1, konieczne jest złożenie w terminie jednego roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego .W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnie terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia.

 3. Osoba przyjęta w poczet członków Spółdzielni w wypadku, o którym mowa w ust.1, staje się stroną umowy o budowę lokalu wiążącej osobę, której członkostwo ustało.

 4. W przypadku ustania członkostwa w okresie poprzedzającym zawarcie umowy o budowę lokalu osobom, o których mowa w ust.1, przysługują roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy.

§ 79.

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa oraz w innych wypadkach określonych w prawie.

§ 80.

 1. Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego z następujących przyczyn:

 1. jeżeli członek pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokal niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub

 2. jeżeli członek jest w zwłoce z uiszczeniem opłat, o których mowa w art. 4 ust.1 usm, za 6 miesięcy.

 1. W przypadku, gdy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje małżonkom, Spółdzielnia może podjąć uchwałę, o której mowa w ust.1, wobec jednego albo obojga małżonków.

 2. Uchwałę, o której mowa w ust. 1 i 2 podejmuje Rada Nadzorcza. Z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie uchwały, ustaje członkostwo w Spółdzielni.

§ 81.

 1. Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa małżonkowie powinni w terminie jednego roku zawiadomić Spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, albo przedstawić dowód wszczęcia postępowania sądowego o podział tego prawa. Były małżonek niebędący członkiem Spółdzielni powinien złożyć deklarację członkowską w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym przypadło mu prawo do lokalu. Byłemu małżonkowi przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.

 2. Jeżeli małżonkowie nie dokonają czynności, o których mowa w ust.1, Spółdzielnia wyznaczy im w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 6 miesięcy, uprzedzając o skutkach, jakie może spowodować jego niezachowanie. Po bezskutecznym upływie tego terminu Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

§ 82.

 1. Z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi. Małżonek ten, jeżeli nie jest członkiem Spółdzielni, powinien w terminie jednego roku od dnia śmierci współmałżonka złożyć deklarację członkowską. Małżonkowi zmarłego członka Spółdzielni przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.

 2. Jeżeli małżonek nie dokona czynności, o których mowa w ust.1, Spółdzielnia wyznaczy mu w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 6 miesięcy, uprzedzając o skutkach, jakie może spowodować jego niezachowanie. Po bezskutecznym upływie tego terminu Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

 3. Przepis ust.1 nie narusza uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładu.

§ 83.

Do uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego , o której mowa w § 80 – 82 stosuje się odpowiednio postanowienia § 20 – 23 statutu.

§ 84.

 1. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie § 80 roszczenie o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługuje małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim.

 2. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie niedokonania czynności, o których mowa w § 81, roszczenie o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują zamieszkałym razem z byłym członkiem: dzieciom i innym osobom bliskim.

 3. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie niedokonania czynności, o których mowa w § 82, roszczenie o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliski.

 4. Do zachowanie roszczeń , o których mowa w ust. 1 - 3, konieczne jest złożenie w terminie jednego roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia.

§ 85.

 1. W przypadkach określonych w § 84 tj. wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie ustania członkostwa roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują dzieciom i innym osobom bliskim, o ile wspólnie zamieszkiwały z byłym członkiem.

 2. Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust.1, konieczne jest złożenie w terminie jednego roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu do sąd, wyboru dokonuje Spółdzielnia.

§ 86.

W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania Spółdzielnia zawiadamia osoby uprawnione, o których mowa w § 85, o przysługującym im roszczeniu o przyjęcie w poczet członków i zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz o konsekwencjach wygaśnięcia tych roszczeń.

§ 87.

W ciągu 3 miesięcy po wygaśnięciu tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego osoby, którym przysługiwało spółdzielcze prawo do lokalu, oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, które prawa swoje od nich wywodzą, są obowiązane do opróżnienia lokalu. Na Spółdzielni nie ciąży obowiązek dostarczenia innego lokalu.

§ 88.

 1. Jeżeli w toku likwidacji, postępowania upadłościowego albo postępowania egzekucyjnego z nieruchomości Spółdzielni nabywcą budynku albo udziału w budynku nie będzie spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przekształca się w prawo najmu podlegające przepisom ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

 2. W wypadku nabycia budynku lub udziału w budynku przez inna spółdzielnię mieszkaniową byłemu członkowi lub osobom, o których mowa w § 84 i 85 statutu, przysługuje roszczenie o przyjęcie do tej spółdzielni.

 1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

§ 89.

 1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym.

 2. Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu obejmuje także wkład budowlany. Dopóki prawo to nie wygaśnie, zbycie samego wkładu jest nieważne

 3. Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Wypis tego aktu notariusz przesyła niezwłocznie Spółdzielni.

 4. Zbycie prawa do części lokalu jest nieważne, chyba, że część lokalu stanowiąca przedmiot zbycia może stanowić samodzielny lokal.

 5. Przedmiotem zbycia może być ułamkowa część spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Pozostałym współuprawnionym z tytułu własnościowego prawa do lokalu przysługuje prawo pierwokupu. Umowa zbycia ułamkowej części własnościowego prawa do lokalu zawarta bezwarunkowo ale bez zawiadomienia uprawnionych o zbyciu lub z podaniem im do wiadomości istotnych postanowień umowy niezgodnie z rzeczywistością jest nieważne.

 6. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nabywcy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, jeżeli odpowiada on wymaganiom statutu. Dotyczy to również spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta.

§ 90.

Spółdzielnia prowadzi rejestr lokali, dla których zostały założone oddzielne księgi wieczyste spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

§ 91.

 1. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przeszło na kilku spadkobierców, powinni oni, w terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku, wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu dokonania czynności prawnych związanych z wykonaniem tego prawa, włącznie z zawarciem w ich imieniu umowy o przeniesienie własności lokalu. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, na wniosek spadkobierców lub Spółdzielni, sąd w postępowaniu nieprocesowym wyznaczy przedstawiciela.

 2. W razie śmierci jednego z małżonków, którym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługiwało wspólnie, przepis ust.1 stosuje się odpowiednio.

§ 92.

W przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w § 176, rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, Spółdzielnia może w trybie procesu sądowego żądać sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości. Z żądaniem tym występuje Zarząd Spółdzielni na wniosek Rady Nadzorczej.

§ 93.

 1. W przypadku, gdy ustawa przewiduje wygaśnięcie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawo to, jeżeli obciążone jest hipoteką, nie wygasa, lecz przechodzi z mocy prawa na Spółdzielnię.

 2. Prawo do lokalu, nabyte w sposób określony w ust.1, Spółdzielnia powinna zbyć w drodze przetargu w terminie 6 miesięcy.

 3. Do egzekucji ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości.

§ 94.

 1. Wynajmowanie lub oddanie w bezpłatne używanie przez członka albo osobę niebędącą członkiem, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu, całego lub części lokalu nie wymaga zgody Spółdzielni, chyba że byłoby to związane ze zmiana sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu bądź jego części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni, osoby te obowiązane są do pisemnego powiadomienia Spółdzielni o tej czynności.

 2. Umowy zawarte przez członka albo osobę niebędącą członkiem Spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w sprawie prawa korzystania z lokalu lub jego części wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

§ 95.

 1. Jeżeli w toku likwidacji, postępowania upadłościowego albo postępowania egzekucyjnego z nieruchomości Spółdzielni, nabywcą budynku albo udziału w budynku nie będzie spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przekształca się w prawo odrębnej własności lokalu lub we własność domu jednorodzinnego.

 2. W wypadku nabycia budynku lub udziału w budynku przez inną spółdzielnię mieszkaniową byłemu członkowi przysługuje roszczenie o przyjęcie do tej spółdzielni.

 3. Przez byłego członka, o którym mowa w ust.2 należy rozumieć członka, którego członkostwo ustało na skutek wykreślenia spółdzielni z rejestru w związku z zakończeniem postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego i któremu przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

§ 96.

Do spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, garażu, miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, podane wyżej.

 1. Odrębna własność lokalu

§ 97.

Z członkiem Spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie odrębnej własności lokalu w budynku nawo budowanym Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, a ponadto powinna zawierać:

 1. zobowiązanie członka Spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu budowlanego określonego w umowie.

 2. określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu,

 3. określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu,

 4. określenie rodzaju, położenia i powierzchni lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych, określenie warunków rozwiązania umowy o budowę.

§ 98.

 1. Z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w § 97 , powstaje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej „ekspektatywą odrębnej własności lokalu”. Ekspektatywa odrębnej własności lokalu jest zbywalna, wraz z wkładem budowlanym albo jego wniesioną częścią, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.

 2. Nabycie ekspektatywy odrębnej własności lokalu obejmuje również wniesiony wkład albo jego część i staje się skuteczne z chwilą przyjęcia w poczet członków nabywcy lub spadkobiercy, z tym, że w razie kolejnego zbycia ekspektatywy przed przyjęciem poprzedniego nabywcy w poczet członków zbycie to staje się skuteczne z chwilą przyjęcia kolejnego nabywcy w poczet członków.

 3. Umowa zbycia ekspektatywy odrębnej własności lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

§ 99.

 1. Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez członka Spółdzielni lub Spółdzielnię.

 2. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy członek Spółdzielni lub jego następca prawny, z przyczyn leżących po jego stronie, nie dotrzymał tych warunków umowy określonych w § 97 pkt.1, bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub ustanowienie odrębnej własności lokali wzniesionych w ramach wspólnie realizowanego zadania inwestycyjnego byłoby niemożliwe albo poważnie utrudnione.

 3. Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego, chyba że strony postanowią w umowie inaczej.

§ 100.

Rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 6 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania.

§ 101.

 1. Spółdzielnia ustanawia na rzecz członka odrębną własność lokalu w formie aktu notarialnego zawartego między członkiem a Spółdzielnią najpóźniej w terminie 3 miesięcy po jego wybudowaniu, a jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jest wymagane pozwolenie na użytkowanie – najpóźniej w terminie 3 miesięcy od uzyskania takiego pozwolenia. Na żądanie członka Spółdzielnia ustanawia takie prawo w chwili, gdy ze względu na stan realizacji inwestycji możliwe jest przestrzenne oznaczenie lokalu.

 2. Ustanowienie odrębnej własności lokalu może nastąpić na rzecz małżonków albo osób wskazanych przez członka Spółdzielni, które wspólnie z nim ubiegają się o ustanowienie takiego prawa.

§ 102.

Przeniesienie własności lokalu na rzecz członka nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia przyzwalającej na zbycie nieruchomości.

§ 103.

 1. Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokali może być zawarta przez Spółdzielnię łącznie ze wszystkimi członkami, którzy ubiegają się o ustanowienie takiego prawa wraz ze związanymi z nim udziałami w nieruchomości. W takim wypadku wysokość udziałów w nieruchomości wspólnej określa ta umowa.

 2. Nieruchomość, z której wyodrębnia się własność lokali, może być zabudowana również więcej niż jednym budynkiem, stosownie do postanowień umowy, o której mowa w ust.1.

§ 104.

 1. Jeżeli dana nieruchomość jest zarządzana przez Spółdzielnię w trybie art. 1 ust.3 usm, to Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków niebędącego jej członkiem właściciela lokalu, w tym także nabywcy prawa odrębnej własności lokalu, spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta.

 2. Jeżeli prawo odrębnej własności lokalu należy do kilku osób, członkiem Spółdzielni może być tylko jedna osoba, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu wyboru dokonuje Spółdzielnia.

§ 105.

Właściciel lokalu niebędący członkiem Spółdzielni może zaskarżyć do sądu uchwałę

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w takim zakresie, w jakim dotyczy ona jego prawa odrębnej własności lokalu. Przepisy § 53 statutu stosuje się odpowiednio.

§ 106.

Jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, Zarząd Spółdzielni na wniosek większości właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości. Właścicielowi, którego lokal został sprzedany, nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego.

§ 107.

Przepisy § 97 – 106 stosuje się odpowiednio do ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego.

 1. Najem lokalu

§ 108.

Spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne, użytkowe i garaże członkom oraz innym osobom fizycznym i prawnym.

§ 109.

 1. Przedmiotem najmu lokali mieszkalnych powinny być lokale, na których nie ustanowiono spółdzielczego prawa do lokalu .

 2. Spółdzielnia przed wynajęciem lokalu mieszkalnego może żądać od najemcy wpłacenia kaucji.

 3. Do najmu lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Spółdzielni mają zastosowanie przepisy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005r. Nr. 31, poz. 266 z zm.).

§ 110.

 1. Spółdzielnia może wynajmować osobom fizycznym i prawnym lokale użytkowe, garaże, miejsca postojowe w garażu wielostanowiskowym wolne w sensie prawnym.

 2. Dobór najemców lokali użytkowych następuje w drodze przetargu przeprowadzonego według zasad określonych przez Radę Nadzorcza.

 3. Warunki najmu lokali użytkowych są określone w umowie zawieranej przez Spółdzielnię z najemcą. Umowa najmu wymaga formy pisemnej.

 4. Zmiana tytułu do lokalu użytkowego zajmowanego na warunkach najmu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Zgoda taka nie jest wymagana dla realizacji uprawnień najemców, a także najemców pracowni wykorzystywanej przez twórcę do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki, którzy ponieśli w pełnym zakresie koszty budowy lokalu, wynikających z art. 39 usm.

 1. ZASADY ZASPOKAJANIA POTRZEB LOKALOWYCH CZŁONKÓW

 1. Zasady ustalania kolejności zaspokajania potrzeb lokalowych członków

§ 111.

 1. Kolejność zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków ustala się na podstawie dotychczas zawartych umów określających kolejność przydziału, w kolejności numerów tych umów, a następnie według daty przystąpienia do Spółdzielni.

 2. W kolejności ustalonej z treścią ust.1 członek ma prawo do podpisania umowy o budowę lokalu w każdej nowej inwestycji realizowanej przez Spółdzielnie, o ile w wyznaczonym przez Zarząd terminie przystąpi do zawarcia umowy o budowę lokalu.

 3. O możliwości i terminie przystąpienia do zawarcia umów, o których mowa w ust. 2 członek informowany jest przez Zarząd w sposób określony przez Radę Nadzorczą w stosownym regulaminie.

 4. Po wyczerpaniu ofert o możliwości zawarcia umów, o których mowa w ust. 2 przez członków, Spółdzielnia przedkłada te oferty innym osobom. Przyjęcie tych osób w poczet członków następuje w kolejności daty złożenia wniosków przez te osoby.

§ 112.

 1. Odzyskany przez Spółdzielnię lokal mieszkalny wolny w sensie prawnym, do którego wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo do mieszkania może być przez Spółdzielnię zadysponowany na rzecz członka Spółdzielni na warunkach prawa odrębnej własności lokalu, jeżeli do lokalu tego nie istnieją roszczenia określone w § 84 i 85 statutu.

 2. Odzyskany przez Spółdzielnię lokal, do którego wygasło spółdzielcze własnościowe prawo może być przez Spółdzielnię zadysponowane na rzecz członka Spółdzielni na warunkach prawa odrębnej własności lokalu.

 3. Pierwszeństwo w nabyciu mają członkowie, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu, o ile wniosą wkłady odpowiadające rynkowej wartości lokali, określonej przez rzeczoznawcę majątkowego,

 4. O możliwości i terminie przystąpienia do zawarcia umów, o których mowa w ust. 1 i 2 członek informowany jest przez Zarząd w sposób określony przez Radę Nadzorczą w stosownym regulaminie.

 5. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, pierwszeństwo ma członek Spółdzielni najdłużej oczekujący.

 6. Po wyczerpaniu ofert przedkładanych członkom, o których mowa w ust. 3 Spółdzielnia może do lokalu , o którym mowa w ust. 1 i 2 ustanowić tytuł prawny w drodze przetargu nieograniczonego.

 7. Osoby, o których mowa w ust. 6 zawiadamiane są o przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu poprzez wywieszenie ogłoszeń w budynku Spółdzielni oraz publikację ogłoszenia w prasie lokalnej.

 1. Przetarg odbywa się w drodze ustnej licytacji i ma charakter nieograniczony

 2. Do przetargu zostaną dopuszczone osoby, które wpłacą przed rozpoczęciem przetargu wadium w wysokości ustalonej przez Zarząd na konto bankowe Spółdzielni i okażą dowód wpłaty przed jego rozpoczęciem.

 3. Zwrot wadium dla oferentów, którzy przegrali przetarg nastąpi niezwłocznie przelewem na wskazany rachunek.

 4. Wygrywający przetarg w przypadku rezygnacji z zakupu lokalu traci wadium.

 5. Po wywołaniu przetargu prowadzący przetarg podaje do wiadomości:

 1. wysokość wadium

 2. cenę wywoławczą lokalu

 3. wysokość postąpienia.

 1. Po podaniu informacji określonych w ust. 4 i 5 prowadzący przetarg przystępuje do właściwego przetargu określając :

 1. Adres, położenie, powierzchnię lokalu i ilość izb, a także stan techniczny w jakim znajduje się lokal

 2. cenę wywoławczą

 3. Po ustaniu postąpień prowadzący przetarg po trzecim ogłoszeniu zamknie przetarg i udzieli przybicia oferentowi, który zaoferował cenę najwyższą.

 4. Z chwilą przybicia oferent, który zaoferował cenę najwyższą nabywa prawo do lokalu w formie aktu notarialnego.

 1. Uczestnik, który wygrywa przetarg uprawniony jest do spisania aktu notarialnego ze Spółdzielnią.

 2. Warunkiem podpisania aktu notarialnego przez Spółdzielnię będzie wpłacenie na konto bankowe Spółdzielni wymaganej kwoty będącej wynikiem licytacji w terminie 14 dni od daty przetargu.

 3. W przypadku niezachowania terminu, określonego w pkt. 8 niniejszego ustępu osoba, która wygrała przetarg traci prawo wynikające z przybicia oraz wadium.

 4. Wadium złożone przez licytanta, który wygrał przetarg będzie zaliczone w całości na poczet ceny zakupu.

 5. Koszty aktu notarialnego i wszelkie opłaty sądowe ponosi nabywca lokalu.

 6. Spisanie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni po dokonaniu wpłaty wylicytowanej kwoty.

 7. Stawienie się jednego licytanta jest przyczyną unieważnienia przetargu.

 8. W ramach jednego postępowania przetargowego może być przeprowadzony przetarg na większą niż jeden liczbę lokali. Tryb i zasady przetargu na pierwszeństwo ustanowienia tytułu prawnego do lokalu określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

 1. Spółdzielnia podaje do publicznej wiadomości wykaz osób, które uzyskały prawa do lokali poprzez wywieszenie ich listy w siedzibie Spółdzielni.

§ 113.

W przypadkach gdy ustawa przewiduje wygaśnięcie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawo to, jeżeli jest obciążone hipoteką, nie wygasa lecz przechodzi z mocy prawa na Spółdzielnie. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nabyte przez Spółdzielnię na mocy art. 1712 usm, Spółdzielnia powinna zbyć w drodze przetargu w terminie 6 miesięcy.

§ 114.

Członek nie mający zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych to członek:

 1. nie posiadający żadnego mieszkania,

 2. oczekujący na realizację przez Spółdzielnię zamiany mieszkania dotychczas zajmowanego.

 1. Zamiana lokali

§ 115.

Spółdzielnia na wniosek członka i w ramach istniejących możliwości może dokonać zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny. Zamiana ta polega na ustanowieniu prawa do innego mieszkania w zamian za pozostawienie do dyspozycji Spółdzielni mieszkania dotychczasowego.

§ 116.

 1. Zamiana spółdzielczych lokali mieszkalnych może występować w następujących formach:

 1. zamiana cywilna,

 2. zamiana spółdzielcza.

 3. Zamiana cywilna występuje wyłącznie przy spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu oraz prawie odrębnej własności lokalu. Umowa zamiany lokalu między zainteresowanymi osobami wymaga formy aktu notarialnego.

§ 117.

 1. Zamiana spółdzielcza dokonywana jest w ramach Spółdzielni między jej członkami lub miedzy członkiem Spółdzielni i osobą posiadającą lokal stanowiący własność innego podmiotu, uzależniona jest od zgody Zarządu pod względem formalnym i merytorycznym

 2. Spółdzielnia jest zobowiązana umożliwić członkom dokonanie zamiany lokali

  mieszkalnych, między sobą oraz osobami zajmującymi lokale, domy i garaże nie stanowiące własności Spółdzielni, jeśli spełniają wymogi statutu.

§ 118.

 1. Zamiana lokali między członkiem Spółdzielni i członkiem innej spółdzielni mieszkaniowej wymaga zgody obu spółdzielni.

 2. Zamiana lokali między członkiem Spółdzielni i najemcą lokalu stanowiącego własność innego podmiotu (gminy) wymaga zgody Spółdzielni i zgody właściciela lokalu wynajętego.

 1. ZASADY WNOSZENIA WKŁADÓW ORAZ ICH ROZLICZANIA W RAZIE WYGAŚNIĘCIA TYTUŁU PRAWNEGO DO LOKALU

 1. Wkłady wymagane dla ustanowienia tytułu prawnego do lokalu nowo budowanego

§ 119.

Członkowie Spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa odrębnej własności lokalu, są obowiązani uczestniczyć w kosztach budowy lokali przez wnoszenie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych.

§ 120.

 1. Rozliczenie kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalenie wartości początkowej (koszty budowy) poszczególnych lokali, do których mają być ustanowione prawa określone w § 119 dokonuje się w dwóch etapach:

 1. wstępnie, na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wstępnie ustalony koszt budowy lokalu jest podstawą do ustalenia terminów i wysokości zaliczek na wkład, do którego wnoszenia jest zobowiązany członek. W przypadku zmiany cen w trakcie realizacji inwestycji dopuszcza się korygowanie wstępnie ustalonego kosztu budowy,

 2. ostatecznie, po zakończenie realizacji danego przedsięwzięcia inwestycyjnego ale nie później niż 6 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania. Podstawą rozliczenia są koszty faktycznie poniesione przez Spółdzielnie.

 1. Rozliczenie kosztów inwestycji i ustalenie wartości początkowej poszczególnych lokali dokonuje się z uwzględnieniem regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą zawierającego:

 1. określenie zakresu rzeczowego inwestycji, za realizację którego odpowiada Spółdzielnia,

 2. określenie rodzaju kosztów zaliczanych jako koszty danej inwestycji,

 3. określenie, które koszty mają być ewidencjonowane i rozliczane indywidualnie dla każdego budynku, a które są ewidencjonowane wspólnie dla dwóch lub więcej budynków i rozliczane metodami pośrednimi (np. w stosunku do kubatury, powierzchni czy wielkości kosztów bezpośrednich),

 4. określenie metody rozgraniczenia kosztów budowy części mieszkalnej oraz lokali handlowo-usługowych, jeśli takie są wbudowane w budynku mieszkalnym,

 5. określenie, które składniki kosztów budowy części mieszkalnej są rozliczane na poszczególne mieszkania, proporcjonalnie od ich powierzchni użytkowej, a które są kalkulowane indywidualnie dla każdego mieszkania (np. wyposażenie kuchni i łazienki, podłogi),

 6. dopuszczalność różnicowania obciążeń poszczególnych mieszkań z tytułu ich cech funkcjonalno użytkowych (atrakcyjność).

 1. Regulamin, o którym mowa w ust.2 , powinien być dołączony do każdej umowy o budowę lokalu.

§ 121.

 1. Ostateczne rozliczenie kosztów budowy i ustalenie wartości początkowej lokali nowo oddanych do ubytku zatwierdza Zarząd w formie uchwały.

 2. Jeśli wstępnie pobrany wkład okaże się wyższy od wkładu ustalonego w rozliczeniu ostatecznym nadpłata powinna być zwrócona członkowi, a jeśli okaże się niszy –członek powinien dokonać wpłaty uzupełniającej w terminie określonym przez Spółdzielnie.

§ 122.

Członek, ubiegający się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu

mieszkalnego, wnosi wkład mieszkaniowy w wysokości odpowiadającej równicy między kosztem budowy przypadającym na jego lokal a uzyskaną przez Spółdzielnie pomocą ze środków publicznych lub z innych środków uzyskanych na sfinansowanie kosztów budowy lokalu. Jeżeli część wkładu mieszkaniowego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest obowiązany uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.

§ 123.

Jeśli umowa o budowę lokalu została rozwiązana przed ustanowieniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, członek z którym Spółdzielnia zawiera nową umowę o budowę tego lokalu obowiązany jest wnieść wkład mieszkaniowy albo jego część w wysokości wypłaconej osobie uprawnionej z tytułu rozwiązania poprzedniej umowy oraz zobowiązuje się do pokrywania pozostałej części kosztów zadania inwestycyjnego w wysokości przypadającej na jego lokal.

§ 124.

Członek Spółdzielni ubiegający się o ustanowienie odrębnej własności lokalu wnosi wkład budowlany według zasad określonych w statucie i w umowie, w wysokości odpowiadającej całości kosztów budowy przypadających na jego lokal. Jeżeli część wkładu budowlanego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest obowiązany do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.

§ 125.

Jeżeli umowa o budowę została rozwiązana przed ustanowieniem odrębnej własności lokalu, członek, z którym Spółdzielnia zawiera umowę o budowę tego lokalu obowiązany jest wnieść wkład budowlany albo jego część w wysokości wypłaconej osobie uprawnionej z tytułu rozwiązania umowy oraz zobowiązuje się do pokrywania pozostałej części kosztów zadania inwestycyjnego w wysokości przypadającej na jego lokal.

§ 126.

 1. W przypadku rozwiązania umowy o budowę lokalu przed zawarciem umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu lub odrębnej własności lokalu, Spółdzielnia zwraca osobie uprawnionej wniesioną część wkładu mieszkaniowego lub budowlanego, zwaloryzowaną proporcjonalnie do rynkowej wartości lokalu w budowie.

 2. Jeśli rozwiązanie umowy, o której mowa w ust.1 , nastąpiło z przyczyn lezących po stronie Spółdzielni, należny wkład jest zwracany w terminie 14 dni od rozwiązywania umowy.

 3. Jeśli rozwiązanie umowy, o której mowa w ust.1, nastąpiło z przyczyn lezących po stronie członka, należny wkład jest zwracany w terminie 14 dni od zawarcia przez Spółdzielnię nowej umowy o budowę danego lokalu.

 1. Wkłady wymagane dla ustanowienia tytułu prawnego do lokalu „z odzysku”

§ 127.

Członek uzyskujący spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo przysługujące innej osobie, realizujący roszczenie w trybie § 84 i 85 statutu wnosi wkład mieszkaniowy w wysokości wkładu należnego osobie uprawnionej z tytułu wygasłego prawa zgodnie z § 135 oraz zobowiązuje się do spłaty obciągającego ten lokal z tytułu zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami.

§ 128.

Członek uzyskujący spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło przysługujące innej osobie, w związku z realizacją zamiany mieszkań wnosi wkład mieszkaniowy w wysokości wkładu należnego osobie uprawnionej z tytułu wygasłego prawa zgodnie z § 136 oraz zobowiązuje się do spłaty długu obciągającego ten lokal z tytułu zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami.

§ 129.

Członek uzyskujący ponownie spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo mu przysługujące, wnosi wkład mieszkaniowy w wysokości należnego tej osobie wkładu z tytułu wygasłego prawa zgodnie z § 137 oraz zobowiązuje się do spłaty długu obciążającego ten lokal z tytułu zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami.

§ 130.

Członek, o którym mowa w § 112 ust.3 statutu, ubiegający się o prawo odrębnej własności lokalu, do którego wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, przysługujące innej osobie, wnosi wkład budowlany w wysokości rynkowej wartości lokalu określonej przez rzeczoznawcę majątkowego na dzień zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu.

§ 131.

Członek, uzyskujący w trybie, o którym mowa w § 112 ust.6 i 7 statutu, prawo odrębnej własności lokalu, do którego wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przysługującego innej osobie, wnosi wkład budowlany w kwocie odpowiadającej wartości lokalu ustalonej w wyniku przetargu.

§ 132.

Członek, o którym mowa w § 112 ust.3 statutu, ubiegający się o prawo odrębnej własności lokalu, do którego wygasło spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, przysługujące innej osobie, wnosi wkład budowlany w wysokości rynkowej wartości lokalu określonej przez rzeczoznawcę majątkowego na dzień zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu.

§ 133.

Członek, uzyskujący w trybie, o którym mowa w § 112 ust. 6 i 7 statutu, prawo odrębnej własności lokalu, do którego wygasło spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego przysługujące innej osobie, wnosi wkład budowlany w kwocie odpowiadającej wartości lokalu ustalonej w wyniku przetargu.

 1. Rozliczenia z tytułu wkładu w razie wygaśnięcia prawa do lokalu

§ 134.

 1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką Spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię zgodnie z postanowieniami statutu.

 2. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań Spółdzielni związanych z budową lokalu, o których mowa w § 76 ust.1 pkt.1 statutu w tym w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli Spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal oraz kwoty zaległych opłat, o których mowa w § 176 statutu, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu.

 3. Warunkiem wypłaty wartości rynkowej lokalu jest opróżnienie lokalu. Jeżeli jednak wartość lokalu jest ustalana w trybie przetargu, wypłata należności z tytułu wygasłego prawa następuje w terminie wynikającym z rozstrzygnięcia przetargowego. Roszczenie o zwrot wkładu mieszkaniowego jest zbywalne i podlega egzekucji.

§ 135.

 1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego i nie opróżnienia lokalu, gdy z roszczeniem w trybie § 84 i 85 statutu występują osoby uprawnione, Spółdzielnia wypłaca osobom uprawnionym z tytułu wygasłego prawa wkład mieszkaniowy albo jego część zwaloryzowane według wartości rynkowej lokalu określonej na dzień wygaśnięcia tego prawa. W rozliczeniu tym nie uwzględnia się długu obowiązującego członka z tytułu przypadającej na niego części zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami.

 2. Warunkiem wypłaty należności z tytułu wygasłego prawa osobom uprawnionym jest wniesienie wymaganego wkładu mieszkaniowego albo jego części przez osobę uzyskująca spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu.

 3. Spółdzielnia wypłaca należności z tytułu wygasłego prawa osobom uprawnionym w terminie 14 dni od dnia wniesienia wymaganego wkładu mieszkaniowego albo jego części przez osobę uzyskującą spółdzielcze lokatorskie prawo do tego lokalu.

§ 136.

 1. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, w związku z realizacją zamiany mieszkania Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wkład mieszkaniowy albo jego część zwaloryzowane według wartości rynkowej lokalu. W rozliczeniu tym nie uwzględnia się długu obciągającego członka z tytułu przypadającej na niego części zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami.

 2. Warunkiem wypłaty należności z tytułu wygasłego prawa osobom uprawnionym jest wniesienie wymaganego wkładu mieszkaniowego albo jego części przez osobę uzyskującą w wyniku zamiany spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu.

 3. Spółdzielnia wypłaca należności z tytułu wygasłego prawa osobom uprawnionym w terminie 14 dni od dnia wniesienia wymaganego wkładu mieszkaniowego albo jego części przez osobę uzyskującą spółdzielcze lokatorskie prawo do tego lokalu w wyniku zamiany.

§ 137.

 1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego i nie opróżnienia lokalu przez byłego członka, Spółdzielnia określa należny osobie uprawnionej wkład mieszkaniowy albo jego część zwaloryzowane według wartości rynkowej lokalu. W rozliczeniu tym nie uwzględnia się długu obciążającego członka z tytułu przypadającej na niego części zaciągniętego kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami.

 2. Postanowienie ust.1 stosuje się w przypadku realizacji postanowień § 79 i § 129.

§ 138.

 1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa, ustalona w sposób przewidziany w ust. 2 , nie może być wyższa od kwoty, jaką Spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię, zgodnie z postanowieniami statutu.

 2. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się niewniesioną przez osobę, której przysługiwało Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, część wkładu budowlanego, a w wypadku gdy nie został spłacony kredyt zaciągnięty przez Spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu – potrąca się kwotę niespłaconego kredytu wraz z odsetkami.

 3. Warunkiem wypłaty wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest opróżnienie lokalu, o którym mowa w art. 7 ust.1 sum. Jeżeli jednak należność jest ustalana w trybie przetargu, wypłata należności z tytułu wygasłego prawa następuje w terminie wynikającym z rozstrzygnięcia przetargowego.

 1. PRZEKSZTAŁCENIE TYTUŁÓW PRAWNYCH DO LOKALI

 1. Zasady ogólne

§ 139.

 1. Członek, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest uprawniony do żądania by Spółdzielnia przeniosła na niego własność lokalu.

 2. Niedopuszczalne jest przeniesienie przez Spółdzielnie na inną osobę własności lokalu mieszkalnego wybudowanego z udziałem środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

 3. Uprawnienie, o którym mowa w ust.1 nie przysługuje członkom posiadającym Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokali w domach specjalnego przeznaczenia dla ludzi starszych lub niepełnosprawnych. Wykaz tych domów ustala Rada Nadzorcza.

§ 140.

Członek, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest uprawniony do żądania by Spółdzielnia przeniosła na niego własność lokalu.

§ 141.

Na pisemne żądanie najemcy lokalu użytkowego, w tym garażu, a takie najemcy pracowni wykorzystywanej przez twórcę do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki, który poniósł w pełnym zakresie koszty budowy tego lokalu, albo ponieśli je jego poprzednicy prawni, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tą osobą umowę przeniesienia własności lokalu.

§ 142.

Na pisemne żądanie najemcy lokalu mieszkalnego, który przed przyjęciem przez Spółdzielnię był mieszkaniem zakładowym przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym najemcą umowę przeniesienia własności lokalu , po dokonaniu przez niego spłaty należności określonych w art.48 ust.1 sum.

§ 143.

 1. Spółdzielnia zawiera umowę, o której mowa w § 139 i § 140, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, chyba ze nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub Spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowała sama budynek lub wybudowali go jej poprzednicy prawni.

 2. Spółdzielnia zawiera umowę, o której mowa w § 141 i 142, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, chyba ze nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub Spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub wieczystego użytkowania gruntu, na którym wybudowała sama budynek lub wybudowali go jej poprzednicy prawni.

§ 144.

 1. Spółdzielnia jest obowiązana podjąć i realizować prace przygotowawcze w zakresie niezbędnym dla określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w poszczególnych nieruchomościach.

 2. Koszty porządkowania stanu prawnego danej nieruchomości obciążają posiadaczy spółdzielczych praw do lokali w tej nieruchomości, niezależenie od tego czy są zainteresowani wyodrębnianiem własności lokali.

§ 145.

Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonywanych przy zawieraniu umowy o przeniesienie własności lokalu oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają wnioskodawcę, na rzecz którego Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.

 1. Przeniesienie własności lokalu, do którego członkowi przysługuje lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego

§ 146.

Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do

lokalu mieszkalnego, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę

przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:

 1. spłaty przypadającej na jego lokal części kosztów budowy będących zobowiązaniami Spółdzielni, o których mowa w § 76 ust.1 pkt. 1 statutu, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami z zastrzeżeniem pkt.2,

 2. spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji w części przypadającej na jego lokal, o ile Spółdzielnia skorzystała z pomocy podlegającej odprowadzeniu do budżetu państwa uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w § 176 statutu.

§ 147.

W stosunku do mieszkań obciążonych odsetkami wykupionymi przez budżet państwa na podstawie ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielanych premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych, przeniesienia własności dokonuje się na warunkach finansowych określonych w tej ustawie.

§ 148.

W wypadku przeniesienia własności lokalu, do którego przysługiwało nabywcy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, wpływy, o których mowa w § 146 statutu, przeznacza się na spłatę podlegającego odprowadzeniu do budżetu państwa umorzeniu kredytu obciążającego dany lokal.

§ 149.

Po śmierci członka Spółdzielni, który wystąpił z żądaniem przeniesienia własności lokalu określonym w § 146 statutu, jeżeli brak jest osób uprawnionych; małżonka, dzieci i innych osób bliskich, jego spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu, nawet jeżeli żaden z nich nie jest członkiem Spółdzielni. W tym wypadku nie stosuje się art. 15 ust.6 sum. oraz uznaje się, iż wniosek o przeniesienie własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez członka Spółdzielni.

§ 150.

 1. Jeżeli Spółdzielnia, na mocy jednostronnej czynności prawnej, ustanowiła dla siebie odrębną własność lokalu mieszkalnego, przeniesienie własności lokalu mieszkalnego może nastąpić wyłącznie na rzecz członka, któremu przysługuje spółdzielcze prawo do tego lokalu.

 2. Przeniesienie własności lokalu, do którego członkowi lub osobie niebędącej członkiem Spółdzielni przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu.

§ 151.

Na pisemne żądanie członka lub osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu :

 1. spłaty przypadającej na ten lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego Spółdzielni wraz z odsetkami,

 2. spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w § 176 statutu.

§ 152.

Po śmierci członka Spółdzielni albo osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, której

przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a które to osoby wystąpiły z żądaniem przeniesienia własności określonym w § 151 statutu, ich spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu. W tym przypadku uznaje się, iż wniosek o przeniesienie własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez członka Spółdzielni lub osobę niebędącą członkiem Spółdzielni, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

§ 153.

 1. Z chwilą zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu, do którego członkowi albo niebędącej członkiem przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, w tym spółdzielcze prawo do garażu, hipoteki ustanowione na tych ograniczonych prawach rzeczowych obciążają nieruchomości powstałe w wyniku zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu.

 2. Wierzyciel, którego wierzytelność w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu była zabezpieczona hipoteką na ograniczonym prawie rzeczowym, może dochodzić zaspokojenia z lokalu stanowiącego odrębną własność powstałą w wyniku zawarcia tej umowy.

§ 154.

W razie przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w Spółdzielni w prawo odrębnej własności lokalu lub we własność domu jednorodzinnego księga wieczysta prowadzona dla tego prawa staje się księgą wieczystą dla nieruchomości zgodnie z art.241 ust.2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. O księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity Dz.U.z

2001r.Nr.124,poz.1361 z póź.zm).

§ 155.

Jeżeli Spółdzielnia na mocy jednostronnej czynności prawnej ustanowiła dla siebie odrębną własność lokalu, przeniesienie własności lokalu może nastąpić wyłącznie na rzecz członka, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu.

§ 156.

Do istniejących w dniu 24 kwietnia 2001 r. praw do domów jednorodzinnych i lokali

mieszkalnych budowanych w celu przeniesienia ich własności na rzecz członków stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 21 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Do czasu przeniesienia własności na rzecz członka Spółdzielni mają zastosowanie zasady:

 1. jeżeli prawo do domu jednorodzinnego przeszło na kilku spadkobierców, powinni oni, w terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku, wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu dokonania czynności prawnych związanych z wykonywaniem tego prawa, włącznie z zawarciem w ich imieniu umowy o przeniesienie własności domu. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, na wniosek spadkobierców lub Spółdzielni, sąd w postępowaniu nieprocesowym wyznaczy przedstawiciela. Pełnomocnik (przedstawiciel) uprawniony jest do udziału w Walnym Zgromadzeniu,

 2. w razie śmierci jednego z małżonków, którym prawo do domu jednorodzinnego przysługiwało wspólnie, przepis pkt.1 stosuje się odpowiednio,

 3. po przeprowadzeniu rozliczenia kosztów budowy i ostatecznym ustaleniu wkładów budowlanych, wniesieniu przez członków tych wkładów bądź też ich części i przejęciu zobowiązań Spółdzielni pokrywających resztę należności z tytułu wkładów Spółdzielnia przenosi na członków własność przydzielonych domów wraz z prawami do działek,

 4. przeniesienie własności domu może nastąpić także na rzecz spadkobierców członka lub małżonków, jeżeli prawo do domu przysługuje im obojgu,

 5. członkowie, oprócz wkładu budowlanego, obowiązani są pokryć koszty przeniesienia własności domu, a także udział w kosztach likwidacji Spółdzielni, o ile przeniesienie własności następuje w ramach postępowania likwidacyjnego.

 1. Przeniesienie ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego

§ 157.

Na pisemne żądanie członka Spółdzielni albo osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, którym przysługuje prawo do miejsca postojowego w wielostanowiskowym garażu, Spółdzielnia jest obowiązana przenieść na te osoby ułamkowy udział we współwłasności tego garażu, przy zachowaniu zasady, że udziały przypadające na każde miejsce postojowe są równe, po dokonaniu:

 1. spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego Spółdzielni wraz z odsetkami,

 2. spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w § 176 statutu.

§ 158.

Koszty ustanowienia odrębnej własności wielostanowiskowego garażu stanowiącego

współwłasność osób, o których mowa w § 157, pokrywają w odpowiednich ułamkowych częściach te osoby, zgodnie z przepisami art. 1714 ust. 2 i 3 usm.

§ 159.

Po śmierci członka Spółdzielni albo osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, której

przysługiwało prawo do miejsca postojowego w wielostanowiskowym garażu, a które to osoby wystąpiły z żądaniem przeniesienia własności określonym w § 157 statutu, ich spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich udziału we współwłasności garażu. W tym przypadku uznaje się, iż wniosek o przeniesienie własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez członka Spółdzielni lub osobę niebędącą członkiem Spółdzielni, której przysługiwała prawo do miejsca w wielostanowiskowym garażu.

 1. Przekształcenie najmu lokali

§ 160.

 1. Jeżeli Spółdzielnia nabyła budynek odpłatnie, to na pisemne żądanie najemcy

  spółdzielczego lokalu mieszkalnego, który przed przejęciem przez Spółdzielnię był mieszkaniem przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu, po dokonaniu przez niego:

 1. spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu lokalu,

 2. wpłaty wkładu budowlanego określonego przez Zarząd w wysokości proporcjonalnej do powierzchni użytkowej zajmowanego mieszkania wynikającej ze zwaloryzowanej ceny nabycia budynku.

 1. Zwaloryzowaną cenę nabycia budynku określa rzeczoznawca majątkowy.

§ 161.

 1. Kaucje mieszkaniowe, o których mowa w art.7 ust.3 w związku z art.9 ust.1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (DzU. Nr.119, poz. 567 ze zm) podlega zaliczeniu na poczet wkładu budowlanego.

 2. Wysokość kaucji mieszkaniowej zaliczonej na poczet wkładu budowlanego waloryzuje się proporcjonalnie do wartości rynkowej lokalu.

§ 162.

Jeżeli Spółdzielnia nabyła budynek nieodpłatnie, to na pisemne żądanie najemcy

spółdzielczego lokalu mieszkalnego, który przed przejęciem przez Spółdzielnię był

mieszkaniem przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z nim umowę przeniesienia własności lokalu, po dokonaniu przez niego:

 1. spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu lokalu,

 2. jeżeli Spółdzielnia nabyła mieszkanie zakładowe nieodpłatnie, najemca lokalu, powinien pokryć koszty dokonanych przez Spółdzielnię nakładów koniecznych przeznaczonych na utrzymanie budynku, w którym znajduje się ten lokal.

§ 163.

Nakładami koniecznymi są wydatki niezbędne do utrzymania rzeczy w należytym stanie, umożliwiającym normalne korzystanie z niej. Są to w szczególności remonty i naprawy oraz konserwacje niezbędne do umówionego użytku rzeczy.

§ 164.

 1. Kaucje mieszkaniowe, o których mowa w art. 7 ust. 3 z związku z art. 9 ust.1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (Dz.U. Nr.119, poz. 567 ze izm) podlegają zaliczeniu na poczet pokrycia kosztów, dokonanych przez Spółdzielnię nakładów koniecznych przeznaczonych na utrzymanie budynku, w którym znajduje się ten lokal.

 2. Wysokość kaucji mieszkaniowej zaliczonej na poczet kosztów, dokonanych przez Spółdzielnię nakładów koniecznych przeznaczonych na utrzymanie budynku, w którym znajduje się ten lokal zalicza się w wysokości środków przekazanych Spółdzielni przez przedsiębiorstwo państwowe, państwową osobę prawną lub państwową jednostkę organizacyjną, tj. w wysokości nominalnej.

§ 165.

Po śmierci najemcy, który wystąpił z żądaniem przeniesienia własności określonym w § 160 i § 162, jeżeli brak jest osób, które wstępują w stosunek najmu na podstawie art. 691 Kodeksu

cywilnego, jego spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu, nawet jeżeli żaden z nich nie jest członkiem Spółdzielni. W tym przypadku uznaje się, iż wniosek o przeniesienie własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez najemcę.

 1. Przekształcenie najmu lokali użytkowych oraz pracowni twórców

§ 166.

Na pisemne żądanie najemcy lokalu użytkowego, w tym garażu, a także najemcy pracowni wykorzystywanej przez twórcę do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki, który poniósł w pełni koszty budowy tego lokalu albo ponieśli je jego poprzednicy prawni, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tą osobą umowę przeniesienia własności tego lokalu po dokonaniu przez najemcę:

 1. spłaty z tytułu udziału w nieruchomości wspólnej,

 2. oraz spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu.

§ 167.

Po śmierci najemcy, który wystąpił z żądaniem przeniesienia własności określonym w § 166 statutu, jeżeli brak jest osób, które wstępują w stosunek najmu na podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego, jego spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu, nawet jeżeli żaden z nich nie jest członkiem Spółdzielni. W tym przypadku uznaje się, iż wniosek o przeniesienie własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez najemcę.

IX GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI

 1. Zasady ogólne

§ 168.

Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom spółdzielni.

§ 169.

Spółdzielnia może korzystać z kredytów bankowych i pożyczek do wysokości nie

przekraczającej najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć, oznaczonej przez Walne Zgromadzenie. Zaciągnięcie przez Spółdzielnię kredytu lub pożyczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 170.

 1. Spółdzielnia prowadzi rachunkowość i sporządza sprawozdania statystyczne zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. Szczegółowe zasady ewidencji księgowej określa zakładowy plan kont zatwierdzony przez Zarząd Spółdzielni.

§ 171.

 1. Spółdzielnia tworzy :

  a)fundusz udziałowy,

  b)fundusz zasobowy,

  c)fundusz wkładów mieszkaniowych,

  d)fundusz wkładów budowlanych,

  e)fundusz wkładów zaliczkowych,

  f)fundusz zasobów mieszkaniowych,

  g)fundusz remontowy,

  h)zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

i)inne fundusze celowe.

 1. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Spółdzielni, w tym zasady tworzenia i gospodarowania środkami funduszy, z wyłączeniem ust. 1 lit.h , określają regulaminy uchwalone przez Radę Nadzorcza.

§ 172.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem § 182 ust.2 pkt.2 statutu

§ 173.

 1. Nadwyżkę bilansową Spółdzielni przeznacza się :

 1. pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków,

 2. na prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej.

 1. Stratę bilansową Spółdzielni pokrywa się w pierwszej kolejności z funduszu zasobowego, a następnie z funduszu udziałowego.

 1. Inwestycje mieszkaniowe

§ 174.

 1. Podejmowanie przez Spółdzielnię przedsięwzięć inwestycyjnych jest możliwe po zatwierdzeniu ich założeń organizacyjno-finansowych przez Radę Nadzorczą.

 2. Założenia organizacyjno-finansowe inwestycji powinny rozstrzygać w szczególności:

 1. krąg osób (nabywców), na rzecz których ustanowione będą tytuły prawne do lokali w ramach realizowanej inwestycji,

 2. standard techniczny i funkcjonalno-użytkowy budynków i lokali,

 3. źródła finansowania inwestycji (środki własne przyszłych użytkowników lokali, kredyt bankowy, inne źródła),

 4. organizację obsługi procesu inwestycyjnego.

 1. Plan rzeczowo-finansowy inwestycji mieszkaniowej oraz regulamin rozliczania kosztów inwestycji i ustalania wartości początkowej (kosztu budowy) lokali uchwala Rada Nadzorcza.

 2. Ostateczne rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 6 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania.

 1. Zarządzanie nieruchomościami

§ 175.

 1. Spółdzielnia ma obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych mienie jej członków.

 2. Przepisu ustępu 1 nie stosuje się w odniesieniu do nieruchomości, o których mowa w art. 241 lub art. 26 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

 3. Spółdzielnia może zarządzać nieruchomościami, o których mowa w ust.2 oraz nieruchomościami innych właścicieli lub współwłaścicieli na podstawie umowy zawartej ze wspólnotą mieszkaniową lub właścicielem (współwłaścicielami).

§ 176.

 1. Członkowie Spółdzielni , którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, przez uiszczanie comiesięcznych opłat.

 2. Osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach jak członkowie Spółdzielni, z zastrzeżeniem § 187 statutu.

 3. Członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, przez uiszczanie comiesięcznych opłat.

 4. Właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, przez uiszczanie comiesięcznych opłat na takich samych zasadach jak członkowie.

 5. Najemcy lokali wnoszą na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości czynsze najmu ustalane według zasad określonych w umowach najmu. Najemcy wnoszą także zgodnie z postanowieniami umowy comiesięczne opłaty, na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania oraz podgrzania wody, dostawy wody i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości oraz innych kosztów związanych z użytkowanym lokalem.

 6. Koszty przypadające na lokale zajmowane na potrzeby Spółdzielni obciążają koszty tej działalności, której lokale służą.

 7. Za opłaty, o których mowa w ust. 1– 4 odpowiadają solidarnie z członkami Spółdzielni, właścicielami lokali niebędącymi członkami Spółdzielni lub osobami niebędącymi członkami, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, osoby pełnoletnie stale z nimi zamieszkujące w lokalu, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu. Odpowiedzialność wymienionych w ust.7 osób ogranicza się do wysokości opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania lub faktycznego korzystania z lokalu.

§ 177.

 1. Przez nieruchomości stanowiące mienie Spółdzielni, rozumie się nieruchomości, których właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości i użytkownikiem lub współużytkownikiem wieczystym gruntu pozostaje Spółdzielnia, w takim zakresie, w jakim nie narusza to przysługującej członkom i właścicielom lokali niebędącym członkami spółdzielni odrębnej własności lokali lub praw z nią związanych.

 2. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości, stanowiących mienie spółdzielni, ponoszone są zgodnie z § 176 Statutu..

 3. W Spółdzielni ewidencjonuje się odrębnie koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości, o których mowa w ust. 1,

 4. Zasady rozliczenia kosztów nieruchomości stanowiące mienie sp-ni określa w regulaminie Rada Nadzorcza.

 5. Większość właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości może podjąć decyzję w sprawie remontu, naprawy, modernizacji części wspólnych danej nieruchomości jak również koniecznej wycinki drzew. Większość obliczana jest według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej tj. 50 +1.

§ 178.

Członkowie Spółdzielni uczestniczą w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię. Koszty tej działalności finansują w ramach comiesięcznie wnoszonych opłat za lokale na zasadach określonych w regulaminie uchwalonym przez Rade Nadzorczą.

§ 179.

 1. Zarząd Spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości:

 1. ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów, o których mowa w § 176,

 2. ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego.

 1. Opłaty, o których mowa w § 176 mogą być wykorzystane wyłącznie na cele, na które zostały pobrane.

§ 180.

Wysokość opłat, o których mowa w § 176, dla poszczególnych nieruchomości ustalana jest:

 1. na podstawie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości określonych w planie uchwalonym przez Radę Nadzorcza,

 2. na podstawie zasad rozliczania kosztów wymienionych w pkt. 1 określonych w regulaminie przez Radę Nadzorczą, - przy czym uwzględnia się również:

 1. koszty lub przychody , z rozliczenia za poprzednie okresy rozrachunkowe danej nieruchomości,

 2. pożytki z działalności własnej Spółdzielni, przypadające na poszczególne nieruchomości (lokale).

§ 181.

 1. Okresem rozliczenia kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt. 2.

 2. Różnica miedzy faktycznymi kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości, a przychodami z opłat wnoszonych przez użytkowników tej nieruchomości, zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania tej nieruchomości w roku następnym. Zasada ta nie dotyczy kosztów i opłat związanych z:

 1. dostawą wody i odprowadzania ścieków, których rozliczenie następuje za okres każdego półrocza, na podstawie sumy wskazań wodomierzy indywidualnych w lokalach, a różnica między licznikiem zbiorczym danego budynku , rozliczana jest z użytkownikami danego budynku.

 2. dostawą ciepła do lokali, które rozlicza się za okres grzewczy ,na pokrycie kosztów energii cieplnej wnoszone są zaliczki w okresie 12 miesięcy uchwalone przez Radę Nadzorczą, które rozliczane są po zakończonym sezonie grzewczym.

 1. Za okresy półroczne dokonuje się również rozliczenia kosztów :

 • dostawy zimnej i ciepłej wody.

 • energii do podgrzania ciepłej wody.

 • wywozu nieczystości stałych,

 1. Koszty zużycia energii elektrycznej do oświetlenia terenów osiedlowych ,klatek schodowych i piwnic rozlicza się z użytkownikami każdego budynku odrębnie ,za okresy półroczne

 1. Szczegółowe zasady rozliczania kosztów i ustalania opłat za lokale określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 182.

Uchwalone przez Radę Nadzorczą zasady rozliczenia kosztów i utrzymania nieruchomości powinny zawierać w szczególności:

 1. określenie jednostki organizacyjnej rozliczania poszczególnych rodzajów kosztów ( nieruchomość, budynek, węzeł, całość zasobów),

 2. określenie fizycznej jednostki rozliczeniowej poszczególnych rodzajów kosztów ( 1m2 powierzchni użytkowej lokalu, liczba osób zamieszkałych w lokalu, wskazania urządzeń pomiarowych, liczba lokali w budynku)

 3. różnicowanie obciążeń poszczególnych lokali kosztami gospodarki zasobami mieszkaniowymi z tytułu sposobu wykorzystywania lokali (lokale mieszkalne, lokale użytkowe),

 4. zasady stosowania bonifikat użytkownikom lokali w przypadkach nienależytej jakości usług świadczonych przez Spółdzielnie w ramach pobieranych opłat za używanie lokali.

§ 183.

 1. Spółdzielnia tworzy fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz remontowy dotyczy członków Spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami Spółdzielni oraz osób niebędących członkami, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali .

 2. Podstawowy zakres obowiązków Spółdzielni w zakresie napraw, w tym wewnątrz lokali określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorcza.

 3. Naprawy wewnątrz lokali, nie zaliczane do obowiązków Spółdzielni, obciążają użytkowników lokali.

 4. Naprawy wewnątrz lokali, obciążające osoby, którym przysługują prawa do lokali, mogą być wykonane przez Spółdzielnię tylko za odpłatnością zainteresowanej osoby, poza opłatami uiszczanymi za używanie lokalu.

 5. Finansowanie remontów jest realizowane odrębnie dla każdej nieruchomości:

  1) naliczonymi w danej nieruchomości odpisami na fundusz remontowy,

  2) należną danej nieruchomości częścią innych przychodów funduszu remontowego,

  3) kredytem zaciągniętym na potrzeby danej nieruchomości.

 6. W przypadku wyodrębnienia nieruchomości ze Spółdzielni, utworzenia (powstania) wspólnoty mieszkaniowej, zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu, pożyczki wraz z odsetkami na remont tej nieruchomości podlega zwrotowi (proporcjonalnie do ich udziału w nieruchomości wspólnej) na rzecz Spółdzielni przez właścicieli lokali, bądź wspólnotę.

 7. Jeżeli w określonej nieruchomości została wyodrębniona własność wszystkich lokali lub została podjęta uchwała, o której mowa w art. 241 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Spółdzielnia po dokonaniu rozliczenia finansowego funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych i ewidencji wpływów i wydatków tego funduszu dla tej nieruchomości jest uprawniona do żądania od poszczególnych właścicieli (proporcjonalnie do ich udziału w nieruchomości wspólnej), bądź od Wspólnoty zwrotu powstałego niedoboru (w tym m.in. środków, które zasiliły fundusz remontowy nieruchomości z kredytu).

§ 184.

 1. Opłaty, o których mowa w § 176 ust. 1 – 4 i § 178 wnosi się co miesiąc do ostatniego dnia każdego miesiąca. Za datę dokonania wpłaty uważa się datę wpływu opłaty wniesionej przez użytkownika na rachunek bankowy Spółdzielni.

 2. Termin wnoszenia opłat , o których mowa w § 176 ust. 5 określa treść umowy.

 3. O zmianie wysokości opłat, o których mowa w § 176 ust. 1 – 5, Spółdzielnia jest zobowiązana powiadomić członków spółdzielni , którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, członków spółdzielni będących właścicielami lokali oraz właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni, co najmniej na 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. Termin ten dotyczy podwyżek opłat na pokrycie kosztów zależnych od Spółdzielni. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.

 4. O zmianie wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni, w szczególności energii, gazu, wody oraz odbioru ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych, Spółdzielnia jest zobowiązana powiadomić członków spółdzielni , którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, osoby nie będące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, członków spółdzielni będących właścicielami lokali oraz właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni co najmniej 14 dni przed upływem terminu wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.

 5. Członkowie Spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej. W przypadku wystąpienia na drogę sądową ponoszą oni opłaty w dotychczasowej wysokości. Ciężar udowodnienia zasadności zmiany wysokości opłat spoczywa na Spółdzielni.

 6. Od nie wpłaconych w terminie należności Spółdzielnia może pobierać odsetki ustawowe.

 7. Zarząd może podjąć uchwałę o odstąpieniu od naliczania odsetek w części lub w całości w przypadkach szczególnie uzasadnionych (choroba ,pożar i.t.p)

 8. Jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa całości należności wobec Spółdzielni, wpłatę tą przeznacza się, niezależnie od tytułu wpłaty podanego przez członka, w pierwszej kolejności na poczet zaległych należności wraz z odsetkami, poczynając od najstarszych, a następnie na bieżące opłaty.

§ 185.

 1. Pożytki i inne przychody nieruchomości wspólnej danej nieruchomości, służą pokrywaniu wydatków związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te wydatki przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej.

 2. Pożytki i inne przychody z własnej działalności Spółdzielnia przeznacza na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków oraz na finansowanie kosztów prowadzenia działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej Sposób wykorzystania tych pożytków określa Rada Nadzorcza.

§ 186.

 1. Przez dodatkowe wyposażenie lokalu rozumie się nie zaliczane do kosztów inwestycji nakłady poczynione ze środków członków lub innych użytkowników na wyposażenie i wykończenie lokali, mające charakter trwały i podnoszące wartość użytkową lokali.

 2. Dodatkowe wyposażenie i wykończenie lokali, jeśli nie jest wykonane za pośrednictwem Spółdzielni, wymaga zgody Spółdzielni wówczas, gdy połączone jest ze zmianami w układzie funkcjonalno–użytkowym lokalu, zmianami konstrukcyjnymi lub pionów instalacyjnych.

 3. Nakłady, o których mowa w ust.1 nie są zapisywane na wkłady mieszkaniowe i budowlane członków. W przypadku ustania tytułu prawnego do lokalu wartość dodatkowego wyposażenia i wykończenia jest uwzględniana przy ustalaniu rynkowej wartości lokalu.

 1. Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna

§ 187.

 1. Członkowie Spółdzielni uczestniczą w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię. Właściciele lokali niebędący członkami oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, mogą odpłatnie korzystać z takiej działalności na podstawie umów zawieranych ze Spółdzielnią.

 2. Zasady rozliczania kosztów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej prowadzonej przez Spółdzielnię i ustalania obciążeń finansowych członków z tego tytułu określa Rada Nadzorcza .

 1. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§ 188.

Uchwalone przez Zebranie Przedstawicieli Członków zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ich wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 189.

Kadencja członków Rady Nadzorczej wybranych według postanowień statutu dotychczas obowiązującego wygasa z dniem dokonania wyboru nowych członków Rady Nadzorczej według postanowień niniejszego statutu, na pierwszym Walnym Zgromadzeniu odbytym po zarejestrowaniu statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 190.

W razie likwidacji Spółdzielni pozostała do dyspozycji Walnego Zgromadzenia część

majątku Spółdzielni jest dzielona między członków w ten sposób, ze każdy z nich otrzymuje jednakową kwotę za każdy pełny rok członkostwa w Spółdzielni. W podziale majątku uczestniczą na tych zasadach także byli członkowie Spółdzielni.

§ 191.

Niniejszy Statut liczący 58 ponumerowane strony został uchwalony na Zebraniu Przedstawicieli Członków w dniu 20 stycznia 2009 roku.

Tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone:

 1. Uchwałą Nr 7/2011 Walnego Zgromadzenia Członków Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie z dnia 16 czerwca 2011 roku.

 2. Uchwałami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Walnego Zgromadzenia Członków Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie z dnia 24 kwietnia 2012 roku.

 3. Uchwałą Nr 1/2012 Walnego Zgromadzenia Członków Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie z dnia 18 czerwca 2012 roku.

 4. Uchwałą Nr 11/2013 Walnego Zgromadzenia Członków Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie z dnia 27 czerwca 2013 roku.

 5. Uchwałą Nr 8/2014 Walnego Zgromadzenia Członków Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie z dnia 23 czerwca 2014 roku.

 6. Uchwałą Nr 10/2015 Walnego Zgromadzenia Członków Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie z dnia 24 czerwca 2015 roku.

 7. Uchwałą Nr 22/2016 Walnego Zgromadzenia Członków Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie z dnia 22 czerwca 2016 roku.