REGULAMIN UŻYWANIA LOKALI I PORZĄDKU DOMOWEGO

Załącznik do Uchwały nr 8/2019

Rady Nadzorczej z dnia 21.02.2019 roku

                                       REGULAMIN UŻYWANIA LOKALI I PORZĄDKU DOMOWEGO

§ 1

Budynki i ich otoczenie oraz wszelkie urządzenia w osiedlach spółdzielczych są własnością społeczną wszystkich członków.

W interesie wszystkich mieszkańców winny one być utrzymane w należytym stanie techniczno-estetycznym.

§ 2

l. Postanowienia regulaminu mają na celu ochronę mienia Spółdzielni, zapewnienia czystości, ładu i porządku w budynkach i ich otoczeniu, podnoszenia estetyki osiedla oraz zapewnienia warunków zgodnego współżycia mieszkańców.

2. Przepisy niniejszego regulaminu określają obowiązki administracji, członków Spółdzielni oraz wszystkich mieszkańców osiedla w zakresie realizacji celów, o których mowa w § 2 pkt.l

3. Członek Spółdzielni, względnie najemca lokalu jest odpowiedzialny w zakresie postanowień niniejszego regulaminu, za wszystkie osoby wspólnie z nim użytkujące lokal, stale czy czasowo, a nawet w nim chwilowo przebywające.

  1. OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI I ADMINISTRACJI.

§ 3

Administracja obowiązana jest dbać o stan techniczny budynków, porządek i czystość w otoczeniu budynków.

§ 4

DO OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI I ADMINISTRACJI W RAMACH

OPŁAT EKSPLOATACYJNYCH NALEŻY:

l. Naprawa i wymiana pionów instalacji sanitarnej: wodnej i elektrycznej (bez odbiorników i podejść).

2. Usunięcia zacieków powstałych na skutek nieszczelności dachów.

3.Zapewnić oświetlenie klatek schodowych, korytarzy piwnicznych, pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytku oraz terenów osiedlowych.

4. Zapewnić mieszkańcom dogodne i bezpieczne przejście do domów i mieszkań.

5.Oznaczyć budynki, lokale i pomieszczenia znajdujące się na terenie osiedla przez umieszczenie na tych obiektach odpowiednich tabliczek informacyjnych lub numerów określających czyją własnością są te obiekty, przy jakiej ulicy się mieszczą i jaką liczbą porządkową są oznakowane.

6. Administracja obowiązana jest dbać o stan techniczny budynków, porządek i czystość w otoczeniu budynku, usuwanie z chodników śniegu oraz zapobieganie powstawaniu gołoledzi.

7. Utrzymanie temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

8. Naprawa i konserwacja całej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania.

9. Wymiana -legalizacja wodomierzy mieszkaniowych.

§ 5

Naprawy zaliczane do obowiązków Spółdzielni finansowane są z funduszu na remonty i konserwacje.

§ 6

Administracja Spółdzielni zobowiązana jest informować mieszkańców o bieżących wydarzeniach poprzez ogłoszenia na tablicach informacyjnych znajdujących się na każdej klatce schodowej budynku.

§ 7

W przypadku występowania niedogrzewania mieszkań, braku ciepłej wody Spółdzielnia zobowiązana jest udzielić bonifikaty w opłatach, o ile zaistniały okoliczności i warunki określone w § 17 niniejszego regulaminu.

Bonifikaty w opłatach za centralne ogrzewanie nie stosuje się w przypadkach, gdy niedogrzewanie spowodowane zostało niedostatecznym zabezpieczeniem lokalu przed wyziębieniem oraz w przypadku, gdy niedogrzewanie występuje w całości zasobów mieszkalnych Spółdzielni ogrzewanych centralnie.

Powyższe postanowienia wynikają z Prawa Spółdzielczego, Statutu Spółdzielni, Prawa Budowlanego oraz wewnętrznych regulaminów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Spółdzielni.

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW LOKALI MIESZKALNYCH.

§ 8

Członek Spółdzielni jest obowiązany dbać o należytą konserwację zajmowanego mieszkania i innych przydzielonych mu pomieszczeń oraz dokonywać napraw urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie mieszkania.

l. Naprawy wewnątrz lokali nie zaliczane w niniejszym regulaminie do obowiązku Spółdzielni obciążają członków zajmujących lokale.

2.Do obowiązków członka zajmującego lokal w budynku Spółdzielni należy:

- zgłaszać stany wodomierzy dwa razy w roku na dzień 30 czerwca i 31 grudnia bądź częściej według rozwieszanych ogłoszeń na tablicach informacyjnych,

- w przypadku braku odczytów wodomierzy z danego mieszkania Spółdzielnia ma prawo dokonać rozliczenia mieszkania według ryczałtu,

- w przypadku stwierdzenia zerwania plomby legalizacyjnej z wodomierza bądź w inny sposób spowodowania wątpliwości co do rzetelności pobierania wody Spółdzielnia ma prawo rozliczyć według ilości zamieszkałych osób.

3.Członek Spółdzielni ma obowiązek odnawiania lokalu polegający na:

- malowaniu sufitu i ścian co najmniej raz na 4 lata,

- malowaniu olejnym drzwi, okien (dwustronnie), ścian przeznaczonych do malowania olejnego oraz grzejników, rur i innych urządzeń malowanych olejno dla zabezpieczenia przed korozją,

- naprawa urządzeń techniczno- sanitarnych w mieszkaniu łącznie z wymianą tych urządzeń,

Do urządzeń techniczno- sanitarnych oraz napraw wewnątrz lokalu zalicza się:

a) wannę łącznie z baterią, syfonem i natryskiem,

b) zlewozmywak z syfonem i baterią,

c) krany czerpalne,

d) miskę ustępową z sedesem i spłuczką,

e) umywalkę z syfonem i baterią,

f) kuchni gazowej,

g) podgrzewaczy wody,

h) osprzętu elektrycznego, zabezpieczeń instalacji elektrycznej, tablicy licznikowej i gniazd bezpiecznikowych,

i) konserwacja podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych podłoży cementowych z wyjątkiem podłóż uszkodzonych w skutek ich wadliwego wykonania w okresie do 5 lat od upływu rękojmi - podłoża te mogą być naprawiane przez Spółdzielnię po uprzednim komisyjnym sprawdzeniu przyczyn uszkodzenia i zatwierdzeniu wniosków komisji przez Zarząd Spółdzielni,

j) naprawa lub wymiana uszkodzonych zamków i zamknięć w drzwiach, oknach i wbudowanych szafach, wymiana drzwi wejściowych do mieszkań,

k) naprawa i wymiana podejść wodno-kanalizacyjnych,

l) usuwanie niedrożnych przewodów odpływowych od urządzeń sanitarnych w lokalach mieszkalnych,

ł) Uzupełnianie oszklenia drzwi i okien wraz z okitowaniem,

m) naprawa odpadniętych tynków wewnątrz lokalu do 1m²,

n) wymiana i naprawa stolarki okiennej i drzwiowej.

3. Wszelkie uszkodzenia wewnątrz lokalu powstałe z winy członka lub jego domowników obciążają członka Spółdzielni.

4. Naprawy wewnątrz lokalu zaliczone do obowiązków członka oraz odnawianie lokalu mogą być wykonane przez Spółdzielnię tylko na zlecenie za odpłatnością ze strony zainteresowanego członka poza opłatami czynszowymi za używanie lokalu.

§ 9

l. Przydzielony członkowi lokal może być używany wyłącznie na cele określone w decyzji przydziału lub umowie.

2. Prowadzenie w mieszkaniu przedsiębiorstwa handlowego lub rzemiosła oraz wykonanie prac nakładczych bez zgody Zarządu Spółdzielni jest zabronione.

3. Zamieszkiwanie w lokalu osób nie objętych przydziałem jest możliwe pod warunkiem uzyskania zgody Zarządu Spółdzielni.

§ 10

Obowiązkiem każdego członka lub najemcy jest natychmiastowe zgłoszenie administracji Spółdzielni zauważonych awarii oraz uszkodzeń instalacji i urządzeń znajdujących się w budynku lub w jego otoczeniu (np. pęknięcie i zator rur, zacieki sufitów itp.) bez względu na przyczynę ich powstania oraz na to kto poniesie koszt naprawy.

§ 11

Wszelkie przeróbki w lokalach nie wyłączając instalacji wodno- kanalizacyjnej i urządzeń elektrycznych, względnie poważniejsze zmiany konstrukcyjne (stawianie lub rozbieranie ścianek działowych, przebudowa i malowanie balkonów i loggii, zakładanie krat w oknach, instalowanie dodatkowych kranów lub grzejników c.o. ,wymiana stolarki, ustawianie reklam itp.), montaż innych instalacji mogą być dokonywane jedynie za pisemną zgodą Zarządu Spółdzielni i przy zachowaniu przepisów prawa budowlanego.

§ 12

l. Nie wolno naprawiać we własnym zakresie bezpieczników instalacji elektrycznej poza obrębem mieszkania (na klatkach schodowych. w piwnicach) ze względu na grożące niebezpieczeństwo oraz możliwość spalenia instalacji.

Kosztami z tytułu strat wynikłych na skutek manipulacji przy urządzeniach obciążona zostanie osoba, która je spowodowała.

W przypadku stwierdzenia tego typu uszkodzeń należy niezwłocznie zawiadomić administrację Spółdzielni.

2. Instalowanie oświetlenia elektrycznego w pomieszczeniach piwnicznych bez pisemnej zgody Zarządu Spółdzielni jest zabronione.

3. Zabrania się wyjmowania kryz dławiących znajdujących się w grzejnikach centralnego ogrzewania.

4. Zabrania się używania urządzeń elektrycznych powodujących zakłócenia w odbiorze programu radiowego i telewizyjnego.

§ 13

1. Samowolne wchodzenie na dachy budynków bez zgody administracji Spółdzielni jest surowo zabronione.

2. Zakładanie anten radiowych, telewizyjnych, satelitarnych i instalacji satelitarnej i urządzeń wewnętrznych jest dozwolone tylko za zgodą Zarządu Spółdzielni.

§ 14

W przypadku stwierdzenia ulatniania się gazu należy natychmiast zamknąć kurek przy butli, po czym niezwłocznie zawiadomić dostawcę gazu i administrację Spółdzielni.

§ 15

1.Celem zabezpieczenia marnotrawstwu energii elektrycznej nie należy pozostawiać w piwnicach, na korytarzach piwnicznych, w pralniach, suszarniach. wózkowniach i strychach zapalonych świateł.

2.Zabrania się blokowania wyłączników oświetlenia klatek schodowych zapałkami, patykami. drutem itp. co powoduje awarię tych automatów oraz straty energii elektrycznej.

§ 16

l. Na okres zimy użytkownicy lokali powinni pod rygorem nieotrzymania bonifikaty zabezpieczyć zajmowane przez siebie lokale przed utratą ciepła poprzez uszczelnienie okien i drzwi oraz okienek piwnicznych.

2. Wszyscy mieszkańcy wchodzący i wychodzący z budynku winni zamykać za sobą drzwi wejściowe.

3. Zabrania się zamykania zaworów c.o. przy grzejnikach zamontowanych na klatkach schodowych, gdyż w przypadku niskich temperatur występuje możliwość ich rozsadzenia i powstania awarii całej sieci c.o.

§ 17

Niedogrzewanie lokalu lub brak ciepłej wody powinien zgłosić użytkownik w dniu stwierdzenia lub w dniu następnym do administracji spółdzielni, która ma obowiązek sprawdzenia reklamacji w obecności użytkownika.

Nie sprawdzenie reklamacji przez administrację spółdzielni jest równoznaczne z uznaniem roszczeń użytkownika lokalu do bonifikaty w opłatach.

§ 18

1.O poważniejszych uszkodzeniach urządzeń i instalacji w lokalach należy niezwłocznie zawiadomić administrację Spółdzielni, w przeciwnym razie użytkownik lokalu ponosi odpowiedzialność za szkody i straty, które mogą wyniknąć w jego lokalu lub u sąsiadów wskutek zepsucia się instalacji lub urządzeń.

2. Z uwagi na ewentualność zaistnienia awarii w mieszkaniach w czasie nieobecności mieszkańców i konieczności jej usunięcia - użytkownik mieszkań w przypadku przewidywanej dłuższej nieobecności winni poinformować administrację spółdzielni, gdzie znajduje się klucz do mieszkania lub podać sposób kontaktowania się.

3. W celu skontrolowania stanu urządzeń technicznych, usunięcia awarii użytkownik obowiązany jest do niezwłocznego udostępnienia wejścia do mieszkania upoważnionym pracownikom administracji Spółdzielni.

4. W razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody osoba korzystająca z lokalu jest obowiązana niezwłocznie udostępnić lokal w celu usunięcia awarii. Jeżeli osoba ta jest nieobecna lub odmawia udostępnienia lokalu,

SPÓŁDZIELNIA MA PRAWO wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza Policji, a gdy wymaga to pomocy Straży pożarnej - także przy jej udziale.

5. Jeżeli otwarcie lokalu nastąpiło pod nieobecność pełnoletniej osoby z niego korzystającej, Spółdzielnia jest obowiązana zabezpieczyć lokal i znajdujące się w nim rzeczy, do czasu przybycia tej osoby; z czynności tych sporządza się protokół.

6. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu osoba korzystająca z lokalu powinna także udostępnić Spółdzielni lokal w celu:

a) dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego przeglądu stanu wyposażenia technicznego lokalu oraz ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonania;

b) zastępczego wykonania przez Spółdzielnię prac obciążających członka Spółdzielni albo właściciela lokalu nie będącego członkiem Spółdzielni.

II. UTRZYMANIE CZYSTOŚCI, PORZĄDKU W BUDYNKACH ORAZ

ICH OTOCZENIU

§19

1. Do obowiązków mieszkańców należy utrzymanie mieszkania w należytym stanie czystości i higieny. Wszyscy mieszkańcy obowiązani są do przestrzegania czystości na klatkach schodowych, korytarzach, piwnicach i pomieszczeniach wspólnie użytkowanych.

2.Wszyscy mieszkańcy obowiązani są do przestrzegania czystości na klatkach schodowych poprzez samodzielne co tygodniowe zamiatanie i zmywanie schodów, podestów, myciu okien, ściąganiu pajęczyn. W czasie dyżurów należy również podlewać kwiaty znajdujące się na klatce schodowej. Niedozwolone jest wyrzucanie przez okna i drzwi balkonowe jakichkolwiek śmieci odpadów, niedopałków itp.

3. W razie zlecenia Spółdzielni wykonania czynności utrzymania czystości na klatce schodowej, mieszkańcy mieszkań znajdujących się w sprzątanej klatce schodowej wnoszą wraz z innymi opłatami związanymi z użytkowaniem mieszkań opłatę miesięczną w wysokości 7,50 zł brutto, słownie: siedem złotych 50/100, od każdego mieszkania miesięcznie. Powyższą opłatę dla danego mieszkania wprowadza się na wniosek mieszkańców, którzy większością co najmniej 51% głosów wszystkich mieszkań w klatce, oddanych w drodze zbierania podpisów wyrazili zgodę na odpłatne sprzątanie klatki w swoim budynku. Podstawą do naliczenia w/w opłaty jest lista mieszkańców wyrażających zgodę na sprzątanie klatki schodowej.

Spółdzielnia w ramach świadczenia usług utrzymania czystości na klatce schodowej ustala następujące zasady:

Zamiatanie klatek schodowych – 1 raz w tygodniu.

Mycie klatek schodowych – 1 raz w tygodniu.

Usuwanie ulotek reklamowych – 1 raz w tygodniu.

Mycie szyb w drzwiach wejściowych – 2 razy w miesiącu.

Mycie okien na klatkach schodowych – 1 raz na kwartał.

Mycie barierek schodowych – 1 raz w miesiącu.

Obmiatanie pajęczyn – 1 raz w tygodniu.

Sprzątanie korytarzy piwnicznych – 1 raz na kwartał.

4.Wniosek mieszkańców, którzy w/w większością głosów oddaną w drodze zbierania podpisów wyrazili zgodę na sprzątanie klatki w swojej nieruchomości przez Spółdzielnię Mieszkaniową im. St. Staszica powinien być złożony do Sekretariatu Spółdzielni. Zarząd podejmuje wówczas czynności związane z utrzymaniem czystości na klatce schodowej od miesiąca następującego po miesiącu w którym wniosek wpłynął do Spółdzielni.

5. Zlecenie czynności utrzymania czystości na klatce schodowej firmie świadczącej takie usługi wymaga zgody Spółdzielni.

6.Do muszli klozetowej nie wolno wrzucać śmieci, waty, podpasek higienicznych, kości, szmat, zapałek, pestek z owoców, resztek obiadowych itp.

W razie zapchania rur użytkownicy lokali położonych ponad miejscem zapchania rur zostaną obciążeni kosztami oczyszczenia. Muszla klozetowa służy wyłącznie do załatwiania potrzeb fizjologicznych zamieszkałych osób.

7.Śmieci i odpadki należy wynosić do pojemników usytuowanych na terenie osiedla. W przypadku rozsypania wynoszonych śmieci lub rozlania na klatce schodowej płynów, użytkownik obowiązany jest uprzątnąć spowodowane zanieczyszczenie.

8.Zabrania się wyrzucania do kontenera twardych i ciężkich przedmiotów jak kamienie, żelastwo, druty, szkło oraz zużyte meble, które należy wywozić na wysypisko śmieci we własnym zakresie.

§ 20

Trzepanie dywanów, chodników itp. może odbywać się wyłącznie w miejscach na ten cel przeznaczonych w godzinach od 8.00 do 20.00. Nie wolno trzepać i czyścić dywanów, pościeli, ścierek itp. na balkonach, loggiach, klatkach schodowych i z okien.

§ 21

1.Opiekę nad trawnikami, kwietnikami, krzewami i drzewami powinni sprawować wszyscy mieszkańcy osiedla.

2.Podlewanie kwiatów na balkonach powinno odbywać się z umiarem, tak aby woda nie ściekała po murze, nie niszczyła elewacji, nie zabrudzała położonych niżej okien i balkonów.

3.Na balkonach i loggiach nie należy przechowywać przedmiotów oszpecających wygląd domu.

4.Niedopuszczalne jest umieszczanie przez mieszkańców na klatkach schodowych i korytarzach piwnicznych żadnych przedmiotów jak: rowery, motocykle, wózki dziecięce itp.

§ 22

l. Bieliznę należy suszyć w specjalnie na ten cel przeznaczonych miejscach (suszarniach).

Suszarnia służyć winna wyłącznie do suszenia bielizny i nie wolno tam przechowywać żadnych przedmiotów.

2.Suszenie bielizny na trawnikach, balkonach, wysięgnikach balkonowych i okiennych oraz na klatkach schodowych, balustradach i na terenach zielonych jest zabronione.

§ 23

l. W razie wybuchu pożaru bez względu na jego rozmiar należy natychmiast zawiadomić Straż pożarną, komisariat Policji, administrację Spółdzielni. Fałszywe informowanie podlega karze.

2.Dla zabezpieczenia swobodnego poruszania się w czasie akcji gaszenia pożaru nie wolno zastawiać korytarzy i przejść piwnicznych meblami, wózkami, motocyklami, opakowaniami itp.

3.Zabrania się przechowywania w piwnicach materiałów łatwopalnych.

4.Palenie papierosów i używanie niebezpiecznego ognia na klatkach schodowych oraz w piwnicach jest zabronione.

5.Wszelkie instalacje elektryczne mają być utrzymane w dobrym stanie izolacyjnym w celu zabezpieczenia przed zwarciem.

III. PODSTAWOWE WARUNKI WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO MIESZKAŃCÓW.

l. Warunkiem zgodnego współżycia wszystkich mieszkańców osiedla (domu) jest wzajemna pomoc i poszanowanie spokoju.

2.Dzieci powinny bawić się w miejscach na ten cel przeznaczonych. Należy przestrzegać aby dzieci nie bawiły się obok śmietników, na klatkach schodowych i korytarzach piwnicznych. Za niewłaściwe zachowanie się dzieci - jak brudzenie ścian, hałasowanie, niszczenie urządzeń i instalacji w budynkach oraz niszczenie zieleni odpowiedzialni są rodzice.

3.Na terenie osiedla (domu) w godzinach od 22.00 do 6.00 obowiązuje cisza nocna.

§ 24

1.Trzymanie w mieszkaniach psów, kotów i innych zwierząt jest dopuszczalne o ile zwierzęta te nie zagrażają zdrowiu oraz nie zakłócają spokoju, a ich posiadacze są w stanie zagwarantować im odpowiednią opiekę i przestrzegać wymogów sanitarno-porządkowych.

2.Psy należy wyprowadzać na smyczy poza obręb domu, ze względu na możliwość zanieczyszczenia terenu przy budynku oraz na bezpieczeństwo innych osób. Ze względu na szkody dokonywane przez psy w zieleni, w kwietnikach i krzewach oraz załatwianie potrzeb fizjologicznych w piaskownicach, spuszczanie ich ze smyczy na terenach osiedli jest niedopuszczalne.

3.Za wszystkie szkody spowodowane przez psy w budynku i ich otoczeniu a zwłaszcza na terenach zielonych odpowiadają ich posiadacze.

4.Osoby posiadające psy i koty zobowiązuje się do usuwania zanieczyszczeń przez nie powodowanych na klatkach schodowych lub innych pomieszczeniach budynku służących do wspólnego użytku oraz przyległych do budynku chodników, placów i trawników.

5.Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców osoby posiadające psy obowiązane są bezwzględnie przestrzegać przepisów dotyczących zasad postępowania w razie wystąpienia choroby zakaźnej psa.

6.Na terenie domu i osiedla zabrania się hodowli wszelkich zwierząt użytkowych (np. królików, kur i gołębi) oraz karmienia ptaków na dachach budynków, balkonach i terenach przyległych do budynków.

7.O każdym przypadku choroby zakaźnej lub jej podejrzeniu należy niezwłocznie zawiadomić Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i administrację Spółdzielni.

§ 25

1.Parkowanie motocykli i samochodów jest dopuszczalne w miejscach wyznaczonych przez administrację Spółdzielni. Uruchamianie silników w celach kontrolnych lub naprawczych w godzinach 20.00 - 8.00 jest zabronione.

2.W celu usunięcia zaparkowanych pojazdów mechanicznych na terenie zasobów Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica nie posiadających oznak użytkowania, porzuconych lub długotrwale nieużywanych, Spółdzielnia podejmować będzie na koszt ich właścicieli działania dla ich usunięcia lub złomowania. W Spółdzielni mogą zostać wprowadzone odrębne zasady odpłatności za wykorzystywanie terenów i placów dla długotrwałego postoju.

3.Motocykli, skuterów, motorowerów i rowerów nie wolno przechowywać na klatkach schodowych ani w korytarzach piwnic.

4.Zabrania się na terenie osiedla jeżdżenia po chodnikach i ciągach dla pieszych motocyklami, motorowerami, rowerami itp.

§ 26

1.Członek Spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu ma prawo do:

- uczestniczenia w Walnym zgromadzeniu lub zebraniu grupy członkowskiej,

- wybierania i bycia wybieranym do organów Spółdzielni,

- otrzymania odpisu statutu i regulaminów, zaznajamiania się z uchwałami organów Spółdzielni, protokółami obrad organów Spółdzielni, protokółami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez Spółdzielnię z osobami trzecimi po udokumentowaniu takiego faktu w obecności pracownika merytorycznie odpowiedzialnego, którego sprawa dotyczy.

2. Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27

Szafki reklamowe i szyldy na terenie osiedla mogą być instalowane po uprzednim otrzymaniu zezwolenia administracji spółdzielni. Dotyczy to również wszelkiego typu ulotek reklamowych umieszczanych na klatkach schodowych.

§ 28

l. Użytkownicy mieszkań zobowiązani są do przestrzegania przepisów meldunkowych.

2.Zamieszkiwanie w lokalu osób nie objętych przydziałem jest możliwe pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zarządu Spółdzielni.

§ 29

W stosunku do użytkowników lokali nie przestrzegających w/w postanowień Zarząd Spółdzielni może stosować sankcje upomnienia lub nagany. W razie uporczywego i złośliwego przekroczenia w/w postanowień niniejszego regulaminu Zarząd Spółdzielni może kierować Wnioski o ukaranie do właściwych organów lub składać wnioski do Rady Nadzorczej o wykluczenie członka ze Spółdzielni.

§ 30

Regulamin niniejszy został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Uchwałą Rady nr 35/2005 z dnia 17.11.2005r. i zmieniony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 9/2018 z dnia 16.04.2018 r. oraz uchwałą Nr 8/2019 z dnia 21.02.2019 r.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

Sekretarz Rady Nadzorczej                                                                       Przewodnicząca Rady Nadzorczej

    Czesław Podgórski                                                                                         Bogusława Mielniczuk

Możliwość komentowania jest wyłączona.