Regulamin użytkowania parkingów w HSM

 Uchwała NR 1/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. Rady Nadzorczej Spółdzielni został uchwalony i zatwierdzony Regulamin użytkowania parkingów w HSM obowiązujący od dnia 01 lutego 2017 r. Regulamin użytkowania parkingów w HSM 2017

Regulamin użytkowania parkingów zarządzanych przez Hrubieszowską Spółdzielnię Mieszkaniową im. St. Staszica w Hrubieszowie

                                                                              § 1
Niniejszy regulamin obowiązuje osoby posiadające tytuły prawne do lokali
w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię, jak również inne osoby korzystające z tych lokali oraz „Gości” w rozumieniu
§2 ust.3 niniejszego regulaminu.
                                                                              § 2
Ilekroć w niniejszym regulaminie użyto sformułowania
1.„Spółdzielnia”– oznacza to Hrubieszowską Spółdzielnię Mieszkaniową im. St. Staszica
w Hrubieszowie z siedzibą przy ul. Polnej 19
2.„Użytkownik stanowiska postojowego”– oznacza to osobę fizyczną
zamieszkującą lub użytkującą lokal w nieruchomościach, należących do zasobów Spółdzielni.
3.„Gość”-oznacza osobę korzystającą ze stanowiska postojowego okazjonalnie
(doraźnie) i nie będącą mieszkańcem nieruchomości lub użytkownikiem lokalu użytkowego Spółdzielni.
4.„Stanowisko postojowe”–oznacza to wydzieloną powierzchnię na terenie parkingu, zatoki parkingowej lub inną wyznaczoną i przeznaczoną na parkowanie pojazdu.
5.„Karta parkingowa”–oznacza potwierdzenie prawa do parkowania nastanowiskach postojowych, wyznaczonych przez Spółdzielnię.
                                                                         § 3
Postanowienia ogólne 
1.Parkingi, zatoki postojowe lub inne miejsca przeznaczone do parkowania są
niestrzeżone.
2.Stanowiska postojowe przeznaczone są wyłącznie do parkowania samochodów
osobowych i pojazdów jednośladowych.
3.Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku
kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu wyrządzone na jej terenie przez
innych użytkowników, osób trzecich bądź siły natury.
Nie ponosi także odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pojazdach lub
stanowiących ich wyposażenie.
 4.Wyłącza się odpowiedzialność Spółdzielni z tytułu szkód komunikacyjnych
i parkingowych dotyczących pojazdów i osób korzystających z parkingu i stanowisk postojowych.
                                                                       § 4
Uprawnieni do korzystania z parkingów
1.Osoby posiadające tytuł prawny do lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących współwłasność Spółdzielni oraz członkowie rodzin tych osób zamieszkującym we wspólnym gospodarstwie domowym.
2.Osoby posiadające tytuły prawne do lokali użytkowych lub będące najemcami
lokali użytkowych usytuowanych w budynkach stanowiących współwłasność
Spółdzielni oraz klienci tych lokali na czas korzystania z ich usług.
3.Osoby wymienione w ust. 1 i 2, które otrzymały od Spółdzielni urządzenia do
zdalnego otwierania i zamykania zapór do wjazdu na parkingi zaopatrzone
w zapory.
4.Goście osób, o których mowa w ust. 1.
5.Osoby świadczące usługi dla osób posiadających tytuły prawne do lokali na czas
niezbędny do realizacji wykonywanej usługi.
6.Osoby obsługujące pojazdy służbowa pogotowia, pojazdy policji i straży
miejskiej, pojazdy straży pożarnej, służby wykonujące usługi komunalne w
związku z realizowanymi przez te służby zadaniami.
7.Osoby niepełnosprawne z upośledzeniem narządów ruchu spełniające warunki
określone w ust. 1 i 2. Osoby te prowadzące jak i nie prowadzące samodzielnie
pojazdu będą miały możliwość korzystania z oznakowanych stanowisk
postojowych w pobliżu miejsca zamieszkania w miarę wolnych miejsc.
                                                           § 5
Zasady korzystania z parkingów
1.Parkowanie pojazdów dopuszczalne jest wyłącznie w miejscach do tego
przeznaczonych i odpowiednio oznakowanych.
2.W przypadku zaparkowania samochodu lub pojazdu jednośladowego w innym
miejscu niż do tego przeznaczonym Spółdzielnia lub inne osoby zainteresowane
mają prawo powiadomić straż miejską lub policję.
3.Użytkownicy parkingu zobowiązani są do ostrożnego poruszania się po jego
terenie i umiejętnego wykonywania manewrów przy wjeżdżaniu i wyjeżdżaniu ze
stanowisk postojowych.
4. Użytkownicy stanowisk postojowych są zobowiązani do przestrzegania
przepisów prawa o ruchu drogowym oraz stosowania się do organizacji ruchu
drogowego ustalonego na terenie Spółdzielni, zarówno w trakcie postoju jak i
ruchu pojazdów.
5.Maksymalna dopuszczalna prędkość na drogach wewnętrznych i parkingach
Spółdzielni wynosi do 20 km/h.
                                                               § 6
Karty parkingowe
1.Karta parkingowa upoważnia do korzystania ze stanowisk postojowych.
2.Wydawaniem, unieważnianiem oraz prowadzeniem rejestrów kart parkingowych
zajmuje się Administracja Spółdzielni.
3.Karty parkingowe są nieodpłatne.
4.Karty parkingowe nie wydane przez Spółdzielnię są nieważne.
5.Posiadanie karty parkingowej nie zapewnia miejsca na parkingu.
6.W przypadku zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu należy uzyskać nową kartę
parkingową.
7.Karty parkingowe wydawane będą osobom posiadającym pojazd zarejestrowany
na własne nazwisko.
8.Karta parkingowa traci ważność z powodu zbycia pojazdu, zniszczenia lub jej
utraty.
9.W czasie korzystania ze stanowiska postojowego karty parkingowe powinny
znajdować się w widocznym miejscu w pojeździe za przednią szybą.
10.Osoby, które nie będą posiadały ważnej karty parkingowej w pojeździe
zaparkowanym na stanowisku postojowym Spółdzielni będą traktowane jako
osoby nie posiadające prawa do parkowania naruszające własność Spółdzielni.
Powyższe nie dotyczy osób wymienionych w § 4 ust. 4,5,6.
11.Przeciwko osobom nie posiadającym uprawnień do parkowania na parkingach
Spółdzielni naruszającym własność Spółdzielni, mogą być kierowane wnioski do
Straży Miejskiej i Policji o ukaranie mandatem karnym a w razie nieskuteczności
kar mandatowych będą sporządzane pozwy sądowe.
                                                                                  § 7
Zabrania się na parkingach
1.Parkowania pojazdów poza miejscami do tego wyznaczonymi.
2.Parkowania przyczep samochodowych.
3.Parkowania samochodów ciężarowych i dostawczych.
4.Mycia pojazdów.
5.Tankowania pojazdów.
6.Parkowania pojazdów z nieszczelnymi układami powodującymi wycieki płynów.
7.Parkowania (przez okres powyżej 3 miesięcy) pojazdów uszkodzonych, trwale
wyłączonych z eksploatacji (z ruchu).
8.Parkowania na drogach pożarowych, chodnikach, zieleni oraz w sposób
utrudniający parkowanie innych pojazdów.
9.Zajmowania więcej niż jednego stanowiska postojowego przez jeden pojazd.
                                                                 § 8
Obowiązki Spółdzielni
1.Utrzymanie porządku na parkingach, odśnieżanie dróg dojazdowych do
stanowisk postojowych oraz kontrola prawidłowości parkowania.
2. Bieżąca aktualizacja wykazu samochodów uprawnionych do korzystania z
parkingów Spółdzielni.
3.Wydawanie i prowadzenie rejestru kart parkingowych.
4.Powiadamianie Straży Miejskiej i Policji o nieprawidłowym parkowaniu pojazdów.
5.Właściwe oznakowanie parkingów i stanowisk postojowych.
                                                                 § 9
Postanowienia końcowe
1. W przypadku naruszania przez użytkownika postanowień niniejszego
Regulaminu, Spółdzielnia może zastosować środki niezbędne dla przywrócenia
stanu zgodnego z Regulaminem, w tym również poprzez usunięcie pojazdu z
parkingów Spółdzielni na parkingi publiczne, na koszt właściciela.
2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez
pojazd lub powstałe w związku z korzystaniem ze stanowiska postojowego, w
szczególności z tytułu zanieczyszczenia powierzchni parkingu na skutek wycieku
płynów z pojazdu (wyciek oleju, płynu hamulcowego, płynu chłodniczego itp.).
3.Z parkingów mogą być usuwane pojazdy, których właściciele notorycznie
naruszają zakaz parkowania na parkingach Spółdzielczych.
                                                                § 10
1.Regulamin został uchwalony i zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni NR 1/2017
z dnia 25 stycznia 2017 r.
2.Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 01 lutego 2017r.