Regulamin przetargu na najem lokali użytkowych w HSM

                                                          Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Nadzorcze Nr 7/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. Regulamin przetargu na najem lokali użytkowych w Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie.

                                                                              § 1

Istniejące lokale użytkowe stanowiące własność Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie mają być użytkowane na podstawie zawartej umowy najmu.

                                                                             § 2

Stawkę najmu lokalu użytkowego ustala się na drodze przetargu.

Celem przetargu jest uzyskanie najkorzystniejszej stawki czynszu i warunków najmu lokalu użytkowego.

                                                                            § 3

1. Ustalenie stawki czynszu za najem lokalu odbywa się w drodze przetargu ograniczonego lub nieograniczonego ustnego lub ofertowego.

2. Przetarg może mieć charakter ograniczony jeśli Spółdzielnia określi rodzaj działalności, która może być prowadzona w lokalu przewidzianym do wynajęcia.

3. Stawka nie może być niższa od kosztów eksploatacyjnych.

                                                                              § 4

1. Przetarg organizuje Zarząd Spółdzielni zamieszczając ogłoszenie o przetargu i powołując Komisję Przetargową w ilości nie mniej niż 3 osoby, pod warunkiem nieparzystej liczby członków Komisji Przetargowej.

2. Komisje przetargową powołuje Zarząd Spółdzielni oddzielną uchwałą.

3. W pracach Komisji mogą brać udział przedstawiciele Rady Nadzorczej.

4. W skład Komisji Przetargowej nie mogą wchodzić osoby, które są członkami rodziny stającego do przetargu, bądź pozostającymi ze stającymi do przetargu w takim stosunku faktycznym lub prawnym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

5. Członek Komisji, który stwierdził w toku postępowania przetargowego, że mogą mieć miejsce okoliczności ujęte w ust. 4, powinien niezwłocznie wyłączyć się z postępowania. W tym przypadku Zarząd powinien niezwłocznie uzupełnić skład Komisji Przetargowej.

Członkowie Komisji Przetargowej składają pisemne oświadczenie o zachowaniu tajemnicy służbowej oraz oświadczenie o okolicznościach, o których mowa w ust. 4.

- wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 i 2 do regulaminu.

                                                                          § 5

1. Ogłoszenie o przetargu Spółdzielnia zamieszcza w prasie, na tablicach ogłoszeniowych w swojej siedzibie i dodatkowo na stronie internetowej Spółdzielni.

2. Ogłoszenie powinno zawierać:

a) nazwę i adres Spółdzielni,

b) rodzaj przetargu,

c) powierzchnię lokalu użytkowego

d) termin i miejsce przetargu oraz termin oglądania lokalu,

e) informację o wysokości, terminie i miejscu wpłaty wadium,

f) stawkę wywoławczą,

g) informację o konieczności przedłożenia w chwili podpisywania umowy aktualnego zaświadczenia z uprawnionego Urzędu o dokonaniu wpisu do ewidencji prowadzenia działalności gospodarczej,

h) ogłoszenie może zawierać informacje o rodzaju działalności, która może być prowadzona w lokalu (w przypadku przetargu ograniczonego),

i) Zarząd ma prawo unieważnić przetarg bez podania przyczyny.

k). Wyznaczony przez Spółdzielnię termin przetargu nie może być krótszy niż 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia o przetargu.

                                                                            § 6

1. Zarząd Spółdzielni ustala wywoławczą stawkę najmu nie niższą niż ostatnio obowiązująca.

2. W przypadku nie dojścia do skutku przetargu pierwszego ustnego lub pierwszego ofertowego dopuszcza się ogłoszenie przetargów kolejnych ze stawką wywoławczą za 1m2 powierzchni niższą niż w poprzednich ogłoszeniach nie mniejsza niż koszty rzeczywiste ponoszone na danym lokalu.

3. W przypadkach uzasadnionych sytuacją rynkową Zarząd może obniżyć stawkę wywoławczą przy pierwszym przetargu do poziomu nie niższego niż koszty rzeczywiste.

                                                                              § 7

1. Przetarg ustny może odbyć się jeżeli bierze w nim udział co najmniej dwóch oferentów.

2. W przypadku nie dojścia do skutku pierwszego przetargu ustnego dopuszcza się przetarg następny z udziałem jednego oferenta w odstępie godzinnym po pierwszym przetargu.

3. Przetarg ofertowy może odbyć się jeżeli bierze w nim udział co najmniej 1 oferent i proponowana stawka za 1 m2 powierzchni będzie co najmniej równa podanej w ogłoszeniu przetargowym.

Oferent winien złożyć ofertę pisemną z propozycją stawki najmu.

4. Oferty przyjmowane są w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Spółdzielni. Po nadaniu im kolejnego numeru dziennika podawczego, oferty przechowywane są do dnia przetargu w sejfie kasy Spółdzielni.

Oferty przekazywane są Komisji Przetargowej na ręce Przewodniczącego wraz z wykazem wpłaty wadium na godzinę przed przeprowadzeniem przetargu.

                                                                                       § 8

1. Dopuszcza się do brania udziału w przetargu ustnym i ofertowym małżonków jeżeli prowadzą odrębna działalność gospodarczą.

2. Dotychczasowy najemca lokalu wystawionego do przetargu może uczestniczyć w przetargu ofertowym. Proponowana przez niego stawka najmu musi być co najmniej równa stawce obowiązującej w ostatnim miesiącu trwania z nim umowy najmu.

3. W przetargu nie mogą brać udziału członkowie: a) Komisji Przetargowej, b) osoby posiadające zobowiązania finansowe wobec Spółdzielni z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i w opłatach eksploatacyjnych lokalu mieszkalnego ,bądź innych zobowiązań wobec Spółdzielni.

                                                                                   § 9

1. Osoby stające do przetargu obowiązane są wnieść wadium.

2. Wysokość wadium ustala Zarząd Spółdzielni w wysokości nie mniejszej niż 1 krotny iloczyn powierzchni lokalu użytkowego (m2) i stawki wywoławczej.

3. Wadium wnoszone jest w polskich środkach płatniczych na konto Spółdzielni do Banku.

4.Wpłacone wadium do banku na konto Spółdzielni oferent w dniu przetargu przedstawia Komisji dowód wpłaty.

                                                                                   § 10

1. Spółdzielnia dokonuje zwrotu wadium w terminie siedmiu dni:

1/ wszystkim uczestnikom licytacji, oprócz osoby, która wygrała przetarg,

2/ w przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w przetargu jeśli to nastąpiło przed licytacją,

3/ w przypadku odwołania przetargu lub jego unieważnienie.

2. Przystępujący do przetargu traci wadium jeśli w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o wygraniu przetargu uchyli się od zawarcia umowy najmu.

3. Wadium zostaje zatrzymane na poczet kaucji.

4. Wygrywający wnosi kaucję z tytułu zawarcia umowy najmu w wysokości ustalonej uchwałą Zarządu w granicach nie mniej niż 2– miesięcznego czynszu ustalonego w umowie najmu.

Zwrot kaucji następuje po ustaniu stosunku najmu i uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec Spółdzielni.

                                                                                  § 11

1. Osoby stające do przetargu zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania zasad zawartych w regulaminie.

- wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.

2. Regulamin winien być wyłożony do wglądu w siedzibie Spółdzielni poczynając od dnia ogłoszenia przetargu.

                                                                                § 12

1. Przetarg (ograniczony lub nieograniczony) ofertowy i ustny odbywa się w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.

2. W przetargu ustnym Przewodniczący Komisji rozpoczynający postępowanie przetargowe

a/ odczytuje warunki przetargu,

b/ sprawdza tożsamość osoby,

c/ podaje cenę wywoławczą oraz wartość postąpienia,

d/ stwierdza zgodność wniesionego wadium.

e/ Licytacja w przetargu (nieograniczonym i ograniczonym) ustnym odbywa się przez zgłoszenie co najmniej trzech postąpień dopóki, mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych zgłoszeń.

Postąpienie w licytacji nie może być niższe niż 1 % ceny wywoławczej.

Krok postąpienia ustala Zarząd.

3. W przetargu ofertowym (ograniczonym lub nieograniczonym) Komisja powołana przez Zarząd w trzyosobowym składzie dokonuje przeglądu ofert i wskazuje najkorzystniejszą ofertę.

Wybór oferty dokonywany jest z uwzględnieniem następujących kryteriów:

1) proponowana stawka najmu za 1m2 powierzchni,

2) rodzaj proponowanej działalności,

3) zakres i zasady przeprowadzania prac remontowych i napraw deklarowanych przez oferenta do wykonania przez niego w lokalu,

4) zadeklarowane przez oferenta zakres i kwota nakładów na modernizację wynajmowanego lokalu oraz termin realizacji tych prac.

                                                                            § 13

1. Z przebiegu przetargu Komisja sporządza protokół, który powinien zawierać:

1) skład Komisji Przetargowej,

2) miejsce i datę przetargu,

3) cenę wywoławczą,

4) wysokość stawek czynszu proponowanych przez oferentów od daty zawarcia umowy najmu,

5) wysokość stawki wylicytowanej,

6) termin uruchomienia lokalu,

7) przewidywany koszt prac remontowo -modernizacyjnych w lokalu,

8) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania wskazanego przez Komisję oferenta wybranego w przetargu, rodzaj działalności,

9) oświadczenie osoby, która wygrała przetarg, że znane są jej warunki najmu i użytkowania lokalu oraz stanu technicznego lokalu będącego przedmiotem przetargu.

- wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do regulaminu

10) podpisy Komisji Przetargowej i przedstawiciela/przedstawicieli Rady Nadzorczej.

                                                                                 § 14

1. Pełną dokumentację z przetargu wraz z protokołem Komisja przekazuje do zatwierdzenia Zarządowi.

2. Zarząd Spółdzielni rozpatruje ewentualne zastrzeżenia i Uchwałą zatwierdza protokół przetargowy od strony formalno-prawnej w terminie do 7 dni, lub unieważnia przetarg.

3. O wyniku przetargu Zarząd zawiadamia pisemnie w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia ewentualnych zastrzeżeń. wszystkich oferentów podając nazwę firmy, której oferta została wybrana.

                                                                                  § 15

1. Wynegocjowane z oferentem i zatwierdzone Uchwałą Zarządu (§ 14 ust. 2) warunki najmu stanowią podstawę do sporządzenia umowy najmu.

                                                                                 § 16

1. W przypadku przeprowadzenia dwóch nieskutecznych przetargów ustnych lub ofertowych Zarząd może wynająć lokal w trybie z wolnej ręki, bez konieczności stosowania postanowień § 5 niniejszego regulaminu.

2. Decyzja Zarządu o wynajmie lokalu w trybie z wolnej ręki może mieć miejsce przy złożeniu jednej oferty.

3. Wysokość stawki najmu ustala się w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty lub w drodze negocjacji z oferentem.

4. Przepis § 4 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

                                                                              § 17

Uczestnikiem przetargu i najemcą w trybie z wolnej ręki nie może być

a) dotychczasowy najemca lokalu wystawionego do przetargu, który posiada zobowiązania finansowe względem Spółdzielni.

                                                                            § 18

Przetarg nie jest wymagany w następujących przypadkach:

1. w razie przekazania przez najemcę prowadzonej w danym lokalu działalności gospodarczej na rzecz krewnych w linii prostej,

2. zmiana statusu prawnego najemcy,

3. poszerzenie działalności gospodarczej lub zmiany nazwy firmy,

4. rezygnacja najemcy za zgodą Spółdzielni z części lokalu na rzecz podnajemcy; w tym przypadku Spółdzielnia może zawrzeć umowę najmu z zachowaniem dotychczasowej stawki najmu.

                                                                          § 19

W przypadkach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Zarząd.

                                                                         § 20

1. Niniejszy tekst jednolity Regulaminu został zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 7/2019 z dnia 21 lutego 2019r.

2. Tekst jednolity Regulaminu wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

Sekretarz Rady Nadzorczej                                                                                                                                  Przewodnicząca Rady Nadzorczej

    Czesław Podgórski                                                                                                                                                     Bogusława Mielniczuk

Możliwość komentowania jest wyłączona.