Regulamin – dział członkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 26/2018 z dnia 28 listopada 2018 r.

REGULAMIN RAMOWY FUNKCJONOWANIA

W OBSZARACH:

I. Powstawania i ustania członkostwa,

II. Zasad wynajmowania lokali,

III. Zasad gospodarowania (rozporządzania) zasobem lokalowym,

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Regulamin niniejszy opracowany został na podstawie:

- Ustawy z dnia 16.09.1982 roku - Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 188 poz. 1848 z późn. zmianami),

- Ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. 2001 Nr 4 poz. 27),

- Statut Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie.

2. Regulamin określa podstawowe zasady, które podlegają uszczegółowieniu oraz rozwinięciu w odniesieniu do uwarunkowań szczegółowych okoliczności danej sprawy. Jego uszczegółowienie przyjmuje Zarząd.

I. Powstawanie i ustanie członkostwa

§ 2

 1. Członkami Spółdzielni mogą być osoby fizyczne i prawne. Członkostwo powstaje z mocy ustawy lub czynności dokonywanej ze Spółdzielnią.

 2. Zasady dotyczące członkostwa w Spółdzielni, stosuje się także odpowiednio do osób, którym przysługują prawa do miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym lub garażu wolnostojącym lub prawo do ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego.

 3. Członkiem Spółdzielni może być najemca lokalu zakładowego.

 4. Członkiem Spółdzielni może być osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu.

§ 3

Członek Spółdzielni lub osoba, starająca się o członkostwo w Spółdzielni obowiązana jest złożyć i aktualizować deklarację Członka Spółdzielni, w której zawarte muszą być następujące dane :

a) imię i nazwisko oraz adres stałego zamieszkania,

b) numer PESEL,

c) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celach związanych z zarządzaniem nieruchomościami,

d) dane kontaktowe, adres dla korespondencji, o ile jest inny niż adres lokalu, do którego służy tytuł prawny lub w związku z którym osoba ubiega się o członkostwo.

§ 4

 1. W poczet członków Spółdzielni, w przypadkach, gdy przyjęcie to następuje inaczej, aniżeli z mocy samego prawa, przyjmuje Zarząd w drodze uchwały.

 2. Uchwała w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni, powinna być podjęta w terminie 1 (jednego ) miesiąca od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

 3. Zarząd Spółdzielni jest zobowiązany zawiadomić zainteresowanego o treści uchwały w terminie dwóch tygodni od daty jej podjęcia. Uchwała odmawiająca przyjęcia w poczet członków Spółdzielni powinna zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o sposobie i terminie wniesienia odwołania od uchwały Zarządu.

 4. Od uchwały odmawiającej przyjęcia zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Rady Nadzorczej w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o uchwale.

 5. Odwołanie, o którym mowa w ust. 4, powinno być rozpatrzone przez Radę Nadzorczą najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od dnia jego wniesienia. O decyzji Rady Nadzorczej zainteresowany powinien być zawiadomiony w ciągu 2 tygodni od dnia podjęcia uchwały wraz z jej uzasadnieniem. Od decyzji Rady Nadzorczej, odwołanie nie przysługuje.

 6. Przyjęcie w poczet członków powinno być stwierdzone podpisem dwóch Członków Zarządu lub osób do tego przez Zarząd upoważnionych z podaniem daty uchwały o przyjęciu. Przystępujący do spółdzielni stają się członkami spółdzielni z chwilą przyjęcia ich przez spółdzielnię.

 7. Zarząd Spółdzielni prowadzi rejestr członków zawierający ich imiona i nazwiska oraz miejsca zamieszkania (w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi — ich nazwę i siedzibę), zmiany tych danych, datę przyjęcia w poczet członków, datę wypowiedzenia członkostwa i jego ustania. Członek Spółdzielni, jego małżonek i wierzyciel członka lub Spółdzielni ma prawo przeglądać rejestr.

§ 5

Zarząd Spółdzielni, nie może odmówić przyjęcia w poczet członków osoby fizycznej spełniającej wymogi ustawowe i statutowe.

§ 6

1.  Członkiem spółdzielni jest osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych albo miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych:

1) której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego;

2) której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;

3) której przysługuje roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;

4) której przysługuje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej "ekspektatywą własności";

 

2.  Członkami spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie, albo jeżeli wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu.

3.  Członkiem spółdzielni jest osoba prawna, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, ekspektatywa własności. Osobie tej nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

4.  Członkiem spółdzielni może być osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu. Właścicielowi lokalu, który nie jest członkiem spółdzielni, przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni. Osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu, zachowuje członkostwo w spółdzielni.

§ 7

1.  Członkostwo w spółdzielni powstaje z chwilą:

1) nabycia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;

2) nabycia ekspektatywy własności;

3) zawarcia umowy nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

4) zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli członkostwo nie zostało nabyte wcześniej;

5) upływu terminu jednego roku i złożenia stosownego oświadczenia przez osobę bliską zmarłego uprawnionego lub orzeczenia sądu co do wyłonienia uprawnionego przez, o którym mowa w art. 15 ust. 4, w przypadkach przewidzianych w art. 15 ust. 2 i 3, jeżeli przed upływem tego terminu jedna z osób, o których mowa w art. 15 ust. 2 lub 3, złożyła pisemne zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, z zastrzeżeniem pkt 6;

6) prawomocnego rozstrzygnięcia przez sąd w postępowaniu nieprocesowym lub wyboru dokonanego przez spółdzielnię, o których mowa w art. 15 ust. 4, w przypadkach przewidzianych w art. 15 ust. 2 i 3, jeżeli pisemne zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zgłosiła więcej niż jedna osoba;

 

2.  Zapisy ustępu powyżej stosuje się odpowiednio do osób, którym przysługuje prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub garażu wolnostojącego lub do ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego.

 

3.  Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa własności należy do kilku osób, członkiem spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, nie dłuższego niż 12 miesięcy, wyboru dokonuje spółdzielnia. Do czasu rozstrzygnięcia, o którym mowa w zdaniu drugim, lub wyboru, o którym mowa w zdaniu trzecim, osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa własności, mogą wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu wykonywania uprawnień wynikających z członkostwa w spółdzielni.

§ 8

1.  Członkostwo w spółdzielni ustaje z chwilą:

1) wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;

2) zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie;

3) zbycia prawa odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie;

4) zbycia ekspektatywy własności lub udziału w tym prawie;

5) wygaśnięcia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;

6) rozwiązania umowy o budowę lokalu.

2.  Członkostwo w spółdzielni ustaje także w przypadku powołania wspólnoty mieszkaniowej lub podziału spółdzielni, zgodnie z odrębnymi regulacjami.

3.  Jeżeli członkowi przysługuje w danej spółdzielni więcej niż jeden tytuł prawny do lokalu będący podstawą uzyskania członkostwa, utrata członkostwa następuje dopiero w przypadku utraty wszystkich tytułów prawnych do lokali w ramach tej spółdzielni. Przepis ten stosuje się odpowiednio do członka, który jest stroną umowy lub umów o budowę lokalu lub lokali.

 


                                                                                      § 9

Członkowie wnoszą udziały i wpisowe w wysokościach określonych w Statucie.

 1. Zasady wynajmowania lokali

                                                                              § 10

1. Spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne i użytkowe osobom fizycznym i prawnym na podstawie umowy najmu.

2. Umowa najmu lokalu mieszkalnego zawarta z osobą fizyczną w czasie trwania małżeństwa winna być zawarta z obojgiem małżonków.

3. Umowę najmu zawiera Zarząd i może być ona zawarta na czas określony lub nieokreślony.

4. Umowa najmu winna określać: położenie, adres i wielkość lokalu z wyszczególnieniem ilości pomieszczeń, powierzchni użytkowej, wysokość kaucji, termin wpłaty i rodzaj opłat czynszowych, sposób rozwiązania umowy, obowiązki najemcy dotyczące utrzymania lokalu, stan techniczny i sanitarny oraz stopień zużycia instalacji i urządzeń sanitarnych.

                                                                                        § 11

1. Najemca może wprowadzić w lokalu ulepszenia tylko za zgodą Spółdzielni i na podstawie umowy określającej sposób rozliczeń.

2. Osoba zajmująca lokal mieszkalny wnosi kaucję. Kaucja winna stanowić co najmniej trzykrotnej wartości czynszu miesięcznego.

                                                                                       § 12

1. Zarząd określa lokale przeznaczone do wynajmu.

2. Spółdzielnia może przeznaczyć do wynajmu lokale: adaptowane z pomieszczeń ogólnego użytku, niepełnowartościowe lub inne.

3. Z tytułu najmu pobiera się umowne opłaty czynszowe ustalone przez Zarząd Spółdzielni.

III. Zasady gospodarowania (rozporządzania) zasobem lokalowym

§ 13

1. O postawieniu lokalu mieszkalnego do przetargu decyduje Zarząd Spółdzielni.

2. Przedmiotem przetargu jest ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego wolnego w sensie fizycznym i prawnym.

3. Przetarg jest organizowany przez Spółdzielnię w celu uzyskania najkorzystniejszej ceny.

4. Spółdzielnia zgodnie z przepisami zawartymi w statucie zobowiązana jest przyjąć nabywcę na jego wniosek w poczet członków i zawrzeć umowę o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego z osobą, która wygrała przetarg.

                                                                               § 14

1. Wyłonienie nabywcy prawa własności lokalu mieszkalnego należy przeprowadzić w postępowaniu publicznym, w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji).

2. Spółdzielnia zaprasza do udziału w przetargu zamieszczając ogłoszenie w budynkach znajdujących się w zasobach Spółdzielni, w swojej siedzibie oraz za pośrednictwem prasy lokalnej o zasięgu odpowiadającym działalności Spółdzielni.

3. Przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego, na rzecz nabywcy wyłonionego w postępowaniu przetargowym, Spółdzielnia dokonuje na zasadach wynikających z przepisów prawa oraz ze statutu Spółdzielni, w formie aktu notarialnego.

                                                                                 § 15

1. Ogłoszenie o przetargu zawiera co najmniej:

1) nazwę i adres Spółdzielni,

2) opis i lokalizację lokalu mieszkalnego,

3) wielkość udziału w nieruchomości wspólnej,

4) cenę wywoławczą nabycia prawa,

5) miejsce i termin przeprowadzenia przetargu,

6) wysokość wadium, termin i sposób zapłaty,

7) zastrzeżenie, że Zarząd może zmienić warunki przetargu lub odwołać przetarg bez podania przyczyny,

8) sposób zapoznania się z regulaminem przetargu i szczegółowymi warunkami przetargu.

                                                                                       § 16

Wyznaczony przez Spółdzielnię termin przetargu nie może być krótszy niż 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia prasowego.

§ 17

1. Osoby stawiające się do przetargu obowiązane są wnieść wadium na rachunek bankowy Spółdzielni, w terminie najpóźniej na dzień przed przetargiem (decyduje data wpływu na rachunek Spółdzielni). Dowód wpłaty wadium należy okazać najpóźniej na godzinę przed przetargiem.

2. Wysokość wadium wynosi 10% wartości mieszkania, wyliczoną według wartości rynkowej mieszkania wyliczonej przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym. Wadium wnosi się w pieniądzu.

3. Wadium zalicza się na poczet wpłaty wylicytowanej wartości mieszkania, a zwraca się biorącym udział w przetargu pozostałym osobom w terminie do 7 dni od zatwierdzenia protokółu z przetargu.

§ 18

1. Przetarg ustny, na podstawie publicznego zaproszenia przeprowadza się komisyjnie.

2. Przetarg prowadzi komisja przetargowa powołana przez Zarząd w składzie trzech osób.

3. Członkami komisji nie mogą być osoby, które:

1) są członkami rodziny stającego do przetargu,

2) pozostają ze stającym do przetargu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

§ 19

1. Rozpoczęcie przetargu odbywa się w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu prasowym.

2. Zakres działania komisji przetargowej obejmuje:

1) odczytanie warunków przetargowych,

2) sprawdzenie tożsamości osób przystępujących do przetargu i sporządzenie imiennej listy,

3) potwierdzenie zgodności wniesienia wadium,

4) dopuszczenie do uczestnictwa w przetargu jedynie osób spełniających warunki pkt 2-3 lub ich pełnomocników posiadających pełnomocnictwa z podpisem poświadczonym przez notariusza,

5) przeprowadzenie licytacji w czasie której:

a) prowadzący podaje cenę wywoławczą i wysokość postąpienia nie niższą niż 1 000,00 zł.,

b) uczestnicy zgłaszają ustnie w trakcie licytacji kolejne, coraz wyższe kwoty, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszego zgłaszania,

6) sporządzenie i odczytanie protokółu przetargu.

                                                                                   § 20

1. Postępowanie przetargowe, w wyniku którego do licytacji przystąpi jedna osoba uważa się za prawidłowe i przetarg jest ważny.

2. Przetarg wygrywa osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.

3. Licytacja nie może zostać rozstrzygnięta za cenę niższą od ceny wywołania.

4. Cena wywołania w pierwszym terminie licytacji jest równa cenie rynkowej oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym (ewentualnie z kosztami przygotowania przedmiotu). Jeżeli licytacja w pierwszym terminie nie dojdzie do skutku, wartość wywołania w drugim terminie licytacji nie może być mniejsza od trzech czwartych ceny rynkowej oszacowanej w operacie szacunkowym. Gdy licytacja w drugim terminie była nieskuteczna, cena wywołania w trzecim terminie licytacji nie może wynosić mniej niż dwie trzecie wartości szacunkowej. Cena wywołania w trzecim terminie jest najniższą ceną w podstępowaniu przetargowym.

5. Jeżeli żaden z licytantów nie zaoferował ceny wywoławczej, uważa się że przetarg się nie odbył.

6. Komisja przetargowa może w każdym czasie unieważnić przetarg w całości lub w części, bez podania przyczyny.

                                                                                § 21

1. Podczas przebiegu postępowania przetargowego prowadzący przetarg sporządza protokół zawierający:

1) oznaczenie miejsca i czasu przetargu,

2) imiona i nazwiska osób prowadzących przetarg,

3) opis lokalu mieszkalnego,

4) imiona i nazwiska oraz adres osób ubiegających się o ustanowienie odrębnej własności, na podstawie okazanych komisji dowodów tożsamości,

5) informacja o spełnieniu warunków wymaganych w ogłoszeniu o przetargu, od stawiających do przetargu,

6) stwierdzenie wpłacenia wadium przez stawiających do przetargu,

7) wysokość ceny wywoławczej i wysokość postępowania,

8) przebieg licytacji,

9) najwyższą zaoferowaną cenę,

10) imię i nazwisko, adres osoby, która wygrała przetarg,

11) uzasadnienie przerwanie postępowania lub nie dokonania wyboru, jeżeli takie nastąpiło,

12) uzasadnienie dokonania wyboru nabywcy, w drodze licytacji,

13) wzmiankę o odczytaniu protokółu,

14) podpisy komisji przetargowej.

§ 22

1. Wygrywający przetarg zobowiązany jest w terminie 30 dni od wygrania przetargu:

1) wpłacić cenę nabycia prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego, na rachunek bankowy Spółdzielni;

2) zawrzeć notarialną umowę o ustanowienie prawa do lokalu, w terminie ustalonym przez Spółdzielnię i w kancelarii notarialnej wskazanej przez Spółdzielnię,

3) wnieść wymagane opłaty i koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz wpisem prawa własności do księgi wieczystej.

2. Wygrywający przetarg może:

1) złożyć deklarację członkowską,

2) wpłacić wpisowe i udział, jeżeli złożył deklarację członkowską.

3. Wpłacone wadium przepada na rzecz Spółdzielni, w razie gdy wygrywający przetarg w ciągu 30 dni nie zapłaci ceny nabycia prawa do lokalu mieszkalnego wówczas przetarg uznaje się za bezskuteczny.

                                                                                    § 23

Obowiązek uiszczenia opłat za używanie lokalu, którego dotyczył przetarg ciąży na wygrywającym od dnia podpisania umowy przeniesienia prawa odrębnej własności lokalu.

                                                                                   § 24

1. Osoby stawiające do przetargu zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania zasad zawartych w niniejszym regulaminie lub opracowanych i przyjętych dla konkretnego postępowania.

2. Regulamin przetargu winien być wyłożony do wglądu w siedzibie Spółdzielni od dnia ukazania się ogłoszenia o przetargu.

Lokalem użytkowym są lokale: wbudowane w budynku, w którym powierzchnia użytkowa jest zaliczana do ogólnej powierzchni budynku, wolno stojące, zlokalizowane w pomieszczeniach piwnicznych lub prześwitach budynków, których powierzchnia nie jest zaliczana do ogólnej powierzchni budynku

1. Lokale użytkowe mogą być realizowane z własnych środków Spółdzielni, z kredytu bankowego pobranego przez Spółdzielnię lub środków własnych przyszłych użytkowników.

2. Jeżeli lokal jest realizowany z własnych środków Spółdzielni lub z kredytu bankowego, to jego eksploatacja odbywa się na podstawie umowy najmu. Za zgodą Spółdzielni umowa najmu może być zmieniona na umowę ustanawiającą prawo odrębnej własności, jeżeli najemca wniesie wymagany wkład budowlany według wyceny rzeczoznawcy majątkowego wraz z związanymi pozostałymi kosztami.

Spółdzielcze prawa do lokali wygasa w trybie i na zasadach przewidzianych w statucie, Prawie spółdzielczym, ustawie o Spółdzielniach mieszkaniowych.

W sprawach nie uregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy Statutu, Prawa spółdzielczego i ustawy o Spółdzielniach mieszkaniowych.

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie Uchwałą Nr 26/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. i wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwały.

  Sekretarz Rady Nadzorczej                                                                           Przewodnicząca Rady Nadzorczej

      Czesław Podgórski                                                                                              Bogusława Mielniczuk

Możliwość komentowania została wyłączona.