Uwaga. Zwolnienie z 50% opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych

Źródło: www.miasto.hrubieszow.pl

Zwolnienie z 50% opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych

O dnia 1 lipca 2016r. rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny mogą uzyskać 50% zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Hrubieszowa.

Kto jest uprawniony do zwolnienia?

Rodziny wielodzietne, przez które zgodnie z art.4 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 785) rozumie się rodziny, w których rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1)  w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2)  w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w:

a)  szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,

b)  szkole wyższej - do końca roku akademickiego

- w którym jest planowane ukończenie nauki;

3)  bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 Członkami rodziny wielodzietnej są:

  1. rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
  2. małżonek rodzica;
  3. dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575).

Jak uzyskać zwolnienie?

Osoba, która złożyła deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, musi ją zmienić, a w zmianie deklaracji wykazać opłatę uwzględniającą zwolnienie z opłaty. Wraz z deklaracją należy złożyć oświadczenie o członkach rodziny wielodzietnej.

Sprawę załatwia się w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Hrubieszowa, ul. 3 Maja 15, tel.846962380 w.55.

Druki deklaracji oraz oświadczenia są do pobrania w Urzędzie Miasta Hrubieszowa oraz ze strony internetowej Miasta Hrubieszów.

Do pobrania:

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.