INFORMACJA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI.

                                                                                                                            Hrubieszów, dnia 01.06.2020

INFORMACJA

DLA CZŁONKÓW HRUBIESZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI

MIESZKANIOWEJ IM. ST. STASZICA W HRUBIESZOWIE

Zarząd Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie informuje członków Spółdzielni, że Walne Zgromadzenie nie odbędzie się w ustawowym terminie czyli do 30 czerwca 2020 r. z uwagi na regulację Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r., poz. 568 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 90 powołanej Ustawy, Walne Zgromadzenie zostanie zwołane przez Zarząd Spółdzielni w terminie 6 tygodni licząc od dnia odwołania tego stanu.

O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni powiadomi członków Spółdzielni oddzielnym zawiadomieniem.

                                                                                                                                      Z poważaniem

                                                                                                                                   Zarząd Spółdzielni

Możliwość komentowania jest wyłączona.