Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków HSM im. St.Staszica – 2018

                                                                                                                                           Załącznik Nr 1

                                                                                                                                      do Uchwały Nr 14/2018

                                                                                                                                Walnego Zgromadzenia HSM

                                                                                                                          z dnia 5lipca 2018 roku

REGULAMIN

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie

§ 1

Walne Zgromadzenie działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 16 września 1982r. prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1560 z późn. zm.),

 2. ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 845 z późn. zm.),

 3. postanowień Statutu i niniejszego Regulaminu

§ 2

 1. Walne Zgromadzenie może być podzielone na części, gdy liczba członków przekracza 500.

 2. Rada Nadzorcza ustala zasady podziału członków uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia, uwzględniając zasadę wspólnoty interesów wynikającą z zamieszkiwania w określonym zespole nieruchomości, z tym, że nie można zaliczyć członków uprawnionych do lokali znajdujących się w obrębie jednej nieruchomości do różnych części Walnego Zgromadzenia. Dotyczy to również członków Spółdzielni, którzy uzyskali członkostwo w trybie art. 3 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Członkowie nieposiadający prawa do lokalu mogą być wydzieleni w odrębną część Walnego Zgromadzenia.

§ 3

 1. Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Członek Spółdzielni niebiorący udziału w Walnym Zgromadzeniu może ustanowić pełnomocnika zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Każdy członek Spółdzielni ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.

 2. Członek może być obecny i brać udział w głosowaniu tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia - w tej części, do której Rada Nadzorcza zaliczyła nieruchomość, w której przysługuje członkowi prawo do lokalu.

 3. Członek, któremu przysługuje więcej niż jedno prawo do lokalu w nieruchomościach nieobjętych jedną częścią Walnego Zgromadzenia, powinien wskazać prawo, z którego wywodzi uprawnienie do uczestniczenia w obradach danej części Walnego Zgromadzenia. W przypadku braku wskazania takiego prawa przynależność członka do danej części Walnego Zgromadzenia określa Zarząd Spółdzielni.

 4. Członkowie nie mający zdolności do czynności prawnych lub członkowie z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych biorą udział w określonej części Walnego Zgromadzenia przez swoich przedstawicieli ustawowych.

 5. Członek ma prawo podczas Zgromadzenia korzystać na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu.

6. Treść pełnomocnictw jest sprawdzana przez Prezydium Walnego Zgromadzenia, która decyduje o dopuszczeniu pełnomocnika do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia.

§ 4

 1. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

 2. Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd z ważnych powodów w każdym czasie.

 3. Zarząd jest obowiązany zwołać Walne Zgromadzenie na żądanie :

1) Rady Nadzorczej,

2) przynajmniej 1/10 członków, nie mniej jednak niż trzech członków.

 1. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.

 2. W przypadku wskazanym w ust.3 Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w takim terminie, aby mogło się odbyć (jeśli jest podzielone na części to jego pierwsza część) w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza, Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza, na koszt Spółdzielni.

§ 5

 1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub jego części zawiadamia się pisemnie, co najmniej na 21 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części :

1) wszystkich członków Spółdzielni,

2) Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,

3) Krajową Radę Spółdzielczą.

 1. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informacje o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.

 2. W przypadku, gdy w porządku obrad znajduje się punkt o wyborze członków Rady Nadzorczej, zawiadomienie powinno zawierać informacje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Rady, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części. W zawiadomieniu powinna znaleźć się informacja, że zgłaszana osoba na kandydata do Rady Nadzorczej powinna pisemnie wyrazić na kandydowanie zgodę.

 3. Zawiadomienia dostarcza się do skrzynek listowych i tablicach ogłoszeniowych na klatkach schodowych. Fakt dostarczenia zawiadomień potwierdza przedstawiciel danej nieruchomości, będący członkiem Spółdzielni ze wskazaniem daty. W przypadku niemożności potwierdzenia w sposób określony wyżej, osoba dostarczająca zawiadomienia, sporządza odpowiednią notatkę.

§ 6

 1. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane, na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części.

 2. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust.1 w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

 3. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części.

 4. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na każdej części Walnego Zgromadzenia projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni.

 5. W przypadku wniesienia do porządku obrad Walnego Zgromadzenia dodatkowych projektów uchwał lub żądań, uzupełniony porządek obrad podaje się do wiadomości członków na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części. Zawiadomienie członków następuje poprzez wywieszenie pisemnych ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni oraz na klatkach schodowych.

§ 7

 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom w terminach i w sposób określony w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych oraz w sposób określony w § 98 Statutu Spółdzielni. Nie dotyczy to podjęcia uchwały o odwołaniu Członka Zarządu w związku z nieudzieleniem absolutorium.

 2. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na nim członków Spółdzielni.

 3. Każdy projekt uchwały poddawany jest pod głosowanie na każdej części Walnego Zgromadzenia, jeśli jest podzielone na części.

 4. Warunek poddania pod głosowanie, o którym mowa w ust. 3 uznaje się za spełniony również w przypadku, gdy na zebranie danej części Walnego Zgromadzenia nie przyszedł żaden z uprawnionych członków lub gdy członkowie obecni na danej części Walnego Zgromadzenia nie oddali głosów.

 5. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że ustawa lub statut stanowi inaczej. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.

 6. W następujących sprawach wymagana jest większość kwalifikowana:

1) 2/3 głosów – dla podjęcia uchwały o uchwaleniu statutu Spółdzielnie

2) 2/3 głosów - dla podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej lub członków Zarządu,

3) 2/3 głosów - dla podjęcia uchwały w sprawie połączenia Spółdzielni,

4) 3/4 głosów - dla podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Spółdzielni.

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału Spółdzielni są podejmowane zwykłą większością głosu.

 2. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej. Na żądanie 1/5 liczby obecnych członków na Walnym Zgromadzeniu zarządza się tajne głosowanie.

§ 8

 1. Obrady poszczególnych części Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady Nadzorczej.

 2. Na każdej części Walnego Zgromadzenia wybierane jest odrębne prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz. Wybór prezydium przeprowadza się w głosowaniu jawnym.

 3. W skład Prezydium Walnego Zgromadzenia poza członkami Zarządu nie mogą też wchodzić ich współmałżonkowie i osoby spokrewnione w linii prostej.

 4. Członkowie Prezydium Walnego Zgromadzenia lub jego części są wybierani w głosowaniu jawnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

 5. Prawo zgłaszania kandydatów do Prezydium przysługuje każdemu uprawnionemu do głosowania obecnemu na Walnym Zgromadzeniu lub jego części członkowi Spółdzielni lub pełnomocnikowi członka.

 6. W skład Prezydium mogą być wybierani tylko członkowie Spółdzielni i osoby będące pełnomocnikami członków.

 7. Uchwała sprzeczna z postanowieniami Statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy Spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do sądu.

 8. Członek Spółdzielni może w trybie i terminach określonych w art. 42 prawa spółdzielczego wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia, jeżeli jest ona sprzeczna z ustawą, postanowieniami Statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy Spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka. Na tej samej podstawie uchwałę może zaskarżyć także Zarząd Spółdzielni.

 9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub jego części odczytuje listę pełnomocnictw a następnie odczytuje porządek obrad podany w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie lub jego części większością głosów może zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.

 10. Chwila odczytania listy pełnomocnictw jest wskazywana w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub jego części. Pełnomocnicy, którzy przybyli po odczytaniu listy pełnomocnictw nie mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu lub jego części. Odczytanie listy pełnomocnictw polega na odczytaniu imion i nazwiska mocodawcy, jego adresu w zasobach Spółdzielni oraz imion i nazwiska pełnomocnika.

§ 9

 1. Na Walnym Zgromadzeniu, jak też na każdej jego części, w głosowaniu jawnym wybierane są zwykłą większością głosów, spośród członków Spółdzielni i pełnomocników następujące komisje :

1) Komisja mandatowo – skrutacyjna, w składzie 3 osób,

2) Komisja wniosków i uchwał, w składzie 3 osób.

 1. W przypadku niemożności wyboru komisji, o których mowa w ust. 2, na Walnym Zgromadzeniu lub jego poszczególnej części, pełnienie zadań komisji może zostać powierzone przez obecnych członków na zgromadzeniu lub jego części w głosowaniu jawnym Prezydium Walnego Zgromadzenia lub jego części.

 2. Komisje wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

 3. Komisje sporządzają protokół ze swej działalności, który podpisuje przewodniczący i sekretarz.

 4. Przewodniczący komisji składają Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z czynności komisji.

 5. Protokoły komisji przekazywane są Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia lub przewodniczącemu poszczególnej części Zgromadzenia.

§ 10

Wybrane komisje, o których mowa w § 104 Statutu, wykonują odpowiednio niżej podane czynności:

1) Do zadań Komisji mandatowo – skrutacyjnej należy :

 1. sprawdzenie, czy posiedzenie Walnego Zgromadzenia zostało zwołane zgodnie z postanowieniami ustaw i statutu,

 2. sprawdzenie kompletności listy obecności oraz ważności mandatów pełnomocników oraz przedstawicieli osób z ograniczoną lub nieposiadających zdolności do czynności prawnych,

 3. sporządzanie na zarządzenie Przewodniczącego Prezydium Walnego Zgromadzenia lub jego części, list zgłaszanych kandydatów do wyborów przeprowadzanych w czasie obrad, oraz wykonywanie innych czynności związanych z obsługą głosowania tajnego lub jawnego.

 4. bieżące kontrolowanie obecności członków w trakcie obrad, w szczególności podczas głosowań, obliczanie głosów oddanych w głosowaniach jawnych i tajnych, ilość wydanych kart do glosowania.

2) Do zadań komisji wniosków i uchwał należy uporządkowanie wniosków zgłoszonych w trakcie obrad. Z wniosków zgłaszanych przez członków w czasie obrad komisja sporządza protokół, który przekazuje przewodniczącemu Prezydium. Przewodniczący Prezydium po zakończeniu obrad przekazuje powyższy protokół Zarządowi i Radzie Nadzorczej.

§ 11

 1. Obrady toczą się zgodnie z kolejnością spraw ustaloną w porządku obrad.

 2. Przewodniczący komisji mandatowo - skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia lub jego części przedstawia protokół stwierdzający prawomocność odbywanego Walnego Zgromadzenia lub jego części, pod względem prawidłowości zwołania i ilości uczestniczących członków i pełnomocników członków Spółdzielni oraz zdolności do podejmowania uchwał.

 3. Każdą sprawę wnoszoną pod obrady Walnego Zgromadzenia lub jego części referuje wnioskodawca, przedstawiciel organu do którego kompetencji ona należy lub inna osoba upoważniona przez Zarząd Spółdzielni.

§ 12

 1. Po przedstawieniu każdej ze spraw zamieszczonych w porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub jego części otwiera dyskusję, udzielając głosu wg kolejności zgłoszeń.

 2. Członkom Rady Nadzorczej, Zarządu oraz przedstawicielom Związku Rewizyjnego lub Krajowej Rady Spółdzielczej, głos może być udzielany poza kolejnością.

 3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub jego części ma prawo zwrócić uwagę osobie zabierającej głos, jeżeli odbiega od przedmiotu dyskusji lub też, że jej wypowiedź trwa dłużej niż 5 min. W przypadku nie zastosowania się mówcy do uwag Przewodniczący Zgromadzenia lub jego części ma prawo odebrać mu głos.

 4. W sprawach formalnych Przewodniczący Zgromadzenia lub jego części udziela głosu poza kolejnością.

 5. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące:

a) sposobu głosowania,

b) głosowania bez dyskusji,

c) zakończenia dyskusji,

d) zamknięcia listy mówców,

e) zarządzenia przerwy.

 1. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabrać głos jedynie dwaj mówcy – jeden „za” i jeden „przeciw” wnioskowi.

 2. Wnioski w innych sprawach formalnych mogących mieć znaczenie dla przebiegu i wyniku obrad i głosowań, jak: sprawdzenie quorum, ponowne przeliczenie głosów itp.

 3. Wnioski w sprawach formalnych Walne Zgromadzenie lub jego części przyjmuje w głosowaniu jawnym.

 4. Członkowie Spółdzielni mogą zgłaszać na piśmie niezależnie od zgłaszanych wniosków, oświadczenia do protokołu Walnego Zgromadzenia lub jego części.

§ 13

 1. Po zakończeniu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub jego części zarządza głosowanie, jeśli określona sprawa wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.

 2. Głosowanie nad projektami uchwał odbywa się w ten sposób, że najpierw poddaje się pod głosowanie poprawki, w pierwszej kolejności najdalej idące, a następnie projekt uchwały wraz z przyjętymi poprawkami. Poprawki do uchwał przyjmowane są zwykłą większością głosów. Uchwały wraz z przyjętymi poprawkami przyjmowane są w głosowaniu jawnym. Przy obliczaniu głosów uwzględnia się głosy: za, przeciw i wstrzymujące.

 3. Każda uchwała poddana głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu powinna mieć nadany kolejny numer, datę przyjęcia i tytuł określający sprawę, w której uchwała została przyjęta.

 4. Jeśli Walne Zgromadzenie podzielone jest na części, Przewodniczący Prezydium ostatniej części, po zakończeniu głosowania i podaniu ilości głosów oddanych na uchwałę na tej części, podaje też do wiadomości wyniki głosowania nad uchwałą na podstawie wyników ze wszystkich części.

 5. Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia lub jego części.

§ 14

 1. Walne Zgromadzenie, jak też każda jego część, może podjąć uchwałę o przerwaniu obrad bez wyczerpania porządku obrad. Uchwała ta powinna określić termin zwołania kontynuacji przerwanej części Walnego Zgromadzenia nie dłuższy niż 14 dni. Łączny okres przerw nie może też przekroczyć 14 dni.

 2. Zarząd jest zobowiązany do powiadomienia członków o czasie i miejscu dokończenia przerwanego Walnego Zgromadzenia lub jego części, poprzez wywieszenie zawiadomienia w siedzibie Spółdzielni oraz na klatkach schodowych budynków na co najmniej 7 dni przed dniem odbycia przerwanego Walnego Zgromadzenia lub jego części.

§ 15

 1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący i Sekretarz Prezydium.

 2. Protokół obrad sporządza się w terminie do 10 dni od dnia odbycia Zgromadzenia. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

 3. W przypadku odbycia Walnego Zgromadzenia w częściach, z każdej części sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący i Sekretarz Prezydium danej części. Zapis ust. 2 stosuje się odpowiednio. Na protokół obrad Walnego Zgromadzenia składają się wówczas protokoły wszystkich jego części.

 4. Protokoły z posiedzenia Walnego Zgromadzenia lub jego części sporządzają pracownicy Spółdzielni wyznaczani przez Zarząd Spółdzielni, chyba że Prezydium Walnego Zgromadzenia lub jego części postanowi inaczej.

§ 16

 1. Uchwalone przez Walne Zgromadzenie uchwały podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Prezydium Walnego Zgromadzenia, a jeśli było podzielone na części Przewodniczący i Sekretarz Prezydium ostatniej części Walnego Zgromadzenia.

 2. Protokół i uchwały Walnego Zgromadzenia są jawne dla członków Spółdzielni, przedstawicieli Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.

 3. Protokoły obrad Walnego Zgromadzenia przechowuje się co najmniej przez 10 lat.

 4. Spółdzielnia prowadzi rejestr uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.

§ 17

 1. Walne Zgromadzenie dokonują wyboru członków Rady Nadzorczej spośród nieograniczonej liczby kandydatów, w głosowaniu tajnym.

 2. Do Rady Nadzorczej mogą być wybierani tylko członkowie Spółdzielni oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni, jako pełnomocnicy osób prawnych, zastrzeżeniem § 135 Statutu.

 3. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby:

a) osoby zatrudnione w Spółdzielni (dotyczy każdej formy zatrudnienia). Uchwała podjęta w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy w Spółdzielni przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej Spółdzielni,

b) osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu karnego za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu. Kandydat składa oświadczenie o niekaralności.

 1. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez dwie kolejne kadencje Rady Nadzorczej.

 2. Zgłoszenie kandydatur członków Rady Nadzorczej odbywa się pisemnie z podaniem:

 1. imienia i nazwiska kandydata,

 2. imienia i nazwiska osób zgłaszających,

 3. zgłoszenie kandydata powinno być poparte przez co najmniej 5 członków,

 1. Zarząd sporządza listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Lista ta jest poddawana pod głosowanie wszystkich części Walnego Zgromadzenia Członków.

 2. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej, przed głosowaniem dokonują swojej prezentacji, ze szczególnym uwzględnieniem danych dotyczących:

 1. zatrudnienia w Spółdzielni (dotyczy każdej formy zatrudnienia),

 2. prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni,

 3. pozostawania w sporze sądowym ze Spółdzielnią,

 4. zaleganiu z wnoszeniem opłat na rzecz Spółdzielni,

 5. liczby kadencji pełnionej w Radzie Nadzorczej.

f) w trakcie prezentacji członkowie mogą kandydatom zadawać pytania.

 1. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej składają pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz informacje, o których mowa w ust. 7.

 2. Członkowie komisji mandatowo - skrutacyjnej nie mogą kandydować do Rady Nadzorczej.

 3. Wyboru członków Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy kart do głosowania, na których umieszczone są nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej z zaznaczeniem przynależności do danej części Walnego Zgromadzenia Członków poprzez podanie dokładnego adresu kandydata. Karty do głosowania powinny być ostemplowane pieczęcią Spółdzielnia i zawierać nazwę organu, do którego przeprowadzane są wybory. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

 4. Karty do głosowania wręcza członkom komisja mandatowo - skrutacyjna, po czym Przewodniczący części Walnego Zgromadzenia wyznacza czas na wypełnienie kart. Po upływie tego czasu jeden z członków komisji mandatowo - skrutacyjnej odczytuje z listy obecności nazwiska uprawnionych do głosowania i wyczytani kolejno podchodzą do urny wrzucając do niej swoje karty do głosowania.

 5. Głosujący stawia znak X po lewej stronie karty obok nazwiska kandydata, na którego głosuje. Członek może głosować maksymalnie na tyle osób ile jest wolnych miejsc w Radzie Nadzorczej.

 6. Głos jest nieważny, jeżeli:

 1. karta do głosowania zawiera większą liczbę nazwisk lub inne nazwiska niż lista sporządzona przez Zarząd,

 2. karta wyborcza jest przekreślona,

 3. zawiera więcej nazwisk na które oddano głos niż liczba miejsc w Radzie Nadzorczej lub nie oddano głosu na żadnego kandydata.

 1. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza komisja mandatowo-skrutacyjna, która z czynności tych sporządza protokół. Przewodniczący komisji ogłasza wyniki głosowania.

 2. Do Rady Nadzorczej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę oddanych głosów na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia.

 3. Liczba osób wybranych do Rady Nadzorczej nie może przekraczać liczby członków Rady Nadzorczej określonej w statucie Spółdzielni.

 4. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów wolne miejsce w Radzie pozostaje nieobsadzone. Wybory na nie obsadzone miejsce członka Rady Nadzorczej przeprowadza się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

 5. W przypadku wolnego miejsca w Radzie Nadzorczej w trakcie jej kadencji z innych przyczyn niż w ust.17, na najbliższym Walnym Zgromadzeniu przeprowadza się wybory na to nieobsadzone miejsce.

§ 18

Odwołanie Członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji następuje w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów członków biorących udział w Walnym Zgromadzenia. Jeśli Walne Zgromadzenie podzielone jest na części, porządek obrad na każdej z części musi zawierać punkt dotyczący odwołania członka Rady Nadzorczej. W takim przypadku głosowanie nad uchwałą w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji następuje w głosowaniu tajnym, na wniosek 1/5 członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu, w tym na danym zebraniu cząstkowym, jeśli Zgromadzenie jest podzielone na części to dla skuteczności odwołania konieczna jest większość 2/3 głosów członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu.

§ 19

Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu odbywa się dla każdego członka Zarządu odrębnie w sposób jawny z możliwością wyłączenia jawności w stosunku do wszystkich członków Zarządu na wniosek co najmniej 1/5 członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu lub jego części.

§ 20Sprawy związane z obradowaniem Walnego Zgromadzenia, które nie zostały uregulowane w Statucie, rozstrzyga Walne Zgromadzenie lub poszczególna jego część, w głosowaniu jawnym. W kwestiach porządkowych decyzję podejmuje Prezydium Walnego Zgromadzenia (Prezydium poszczególnej części Walnego Zgromadzenia).

                                                                                     § 21

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków i wszystkie organy Spółdzielni.

 2. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna.

 3. Uchwała sprzeczna z postanowieniami Statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy Spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do sądu.

                                                                                      § 22

Uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Regulamin Walnego Zgromadzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.