Przetargi

OGŁOSZENIE

Zarząd Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie ogłasza przetarg nieograniczony ustny na zbycie udziału wynoszącego 9480/56692 w prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego nr działki 1164/35 o powierzchni 0,0458 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta ZA1H/00073828/3 położonej w Hrubieszowie przy ul. Kolejowej 1a zabudowanej murowanym budynkiem trwale związanym z gruntem oraz lokalu położonego w piwnicy budynku o pow.94,80 m2 z udziałem w częściach wspólnych budynku wynoszącym 9480/566920

Cena wywoławcza wynosi 58 200 zł. słownie ( pięćdziesiąt osiem tysiecy dwieście złotych)

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywolawczej tj. 5 820 złotych słownie ( pięć tysięcy osiemset dwadzieścia złotych) na konto Spóldzielni :

Bank Spółdzielczy o/Werbkowice - 72 9642 0009 2003 3008 9236 0002 lub

PKO BP SA o/Hrubieszów - 68 1020 5356 0000 1102 0005 5178

do dnia 8. 05. 2018r do godz. 15.00.

W przypadku wyłonienia nabywcy wpłacone wadium zostanie zaliczone w cenę nabycia. Pozostałe wpłacone wadia zostaną zwrócone na wskazane konto.

Przystępujący do przetargu winni okazać potwierdzenie opłaconego wadium Komisji Przetargowej.

Przetarg odbędzie się w dniu 09.05.2018 r o godz. 14. 00 w siedzibie Zarządu HSM ul. Polna 19

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać

w siedzibie GZM przy ul. Polna 26 w Hrubieszowie oraz tel. 84 696 30 55

Zarząd HSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

                                                                           Zarząd Spółdzielni

OGŁOSZENIE

Zarząd Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica

w Hrubieszowie ogłasza przetarg nieograniczony ustny na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego nr działki 1179/172 o powierzchni 0,0773 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta ZA1H/00050789/0 położonej w Hrubieszowie przy ul. Piłsudskiego 96 zabudowanej murowanym budynkiem pawilonu handlowego ,trwale związanego z gruntem.

Cena wywoławcza wynosi 194 060 zł. słownie ( sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześdziesiąt złotych)

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywolawczej tj. 19 400 złotych słownie ( dziewiętnaście tysięcy czterysta złotych) na konto Spółdzielni :

Bank Spółdzielczy o/Werbkowice - 72 9642 0009 2003 3008 9236 0002 lub

PKO BP SA o/Hrubieszów - 68 1020 5356 0000 1102 0005 5178

do dnia 8. 05. 2018r do godz. 15.00 .

W przypadku wyłonienia nabywcy wpłacone wadium zostanie zaliczone w cenę nabycia. Pozostałe wpłacone wadia zostaną zwrócone na wskazane konto.

Przystępujący do przetargu winni okazać potwierdzenie opłaconego wadium Komisji Przetargowej.

Przetarg odbędzie się w dniu 09.05.2018 r o godz. 14. 30

w siedzibie Zarządu HSM ul. Polna 19

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące przetargu można uzyskać

w siedzibie GZM przy ul. Polna 26 w Hrubieszowie oraz tel. 84 696 30 55

Zarząd HSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

                                                                 Zarząd Spółdzielni

OGŁOSZENIE

Hrubieszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. St. Staszica w Hrubieszowie ogłasza przetarg nieograniczony ofert na wykonanie następujących rodzajów robót :

1.Badanie instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach mieszkalnych

2.Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych.

3.Remont balkonów w budynkach mieszkalnych.

4.Wykonanie wyceny urządzeń i wyposażenia technicznego kotłowni

węglowych wyłączonych z eksploatacji.

Przetarg odbędzie się w dniu 10.05.2018r o godz. 14°°w siedzibie HSM przy ul. Polnej 19 w Hrubieszowie. Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące zakresu robót i warunków przetargu, określają Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia, które można bezpłatnie otrzymać w siedzibie G.Z.M. przy ul. Polnej 26 w Hrubieszowie oraz na stronie – www.hsm-staszic.pl

Oferty należy składać w sekretariacie HSM przy ul. Polnej 19 w Hrubieszowie na poszczególne rodzaje robót z zaznaczeniem nazwy przetargu oraz nazwy oferty w terminie do 10.05.2018r do godz. 12°°. Bliższe informacje można uzyskać pod numerami tel. 0846963405 lub 691497212.

Zarząd HSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

                                                                         Zarząd HSM