Przetarg – termomodernizacja Polna 13 (SIWZ)

                                                                               OGŁOSZENIE

Hrubieszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. St. Staszica w Hrubieszowie ogłasza przetarg nieograniczony ofert na wykonanie następujących rodzajów robót:

 1. Wykonanie robót termomodernizacyjnych budynku mieszkalnego przy

  ul. Polnej 13 w Hrubieszowie.

Przetarg odbędzie się w dniu 17.07.2019r o godz. 14°° w siedzibie H.S.M .przy ul. Polnej 19 w Hrubieszowie. Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące wymaganego wadium , zakresu robót i warunków przetargu , określają - Specyfikacje Istotnych

Warunków Zamówienia, które można bezpłatnie otrzymać w siedzibie G.Z.M. przy ul. Polnej 26 w Hrubieszowie oraz na stronie – www.hsm-staszic.pl

Oferty należy składać w sekretariacie HSM przy ul. Polnej 19 w Hrubieszowie

z zaznaczeniem nazwy przetargu oraz nazwy oferty w terminie do 17.07.2019r do godz.12°°. Bliższe informacje można uzyskać pod numerami tel. 846963405 lub 691497212.

Zarząd HSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

                                                                     Zarząd HSM

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na wykonanie robót termomodernizacyjnych budynku mieszkalnego

Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica

przy ul. Polna 13 w Hrubieszowie.

I. ZAMAWIAJĄCY:

Hrubieszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. St. Staszica w Hrubieszowie ul. Polna 19; 22-500 Hrubieszów, tel./fax (84) 696 44 58,

Czas urzędowania: Pon.- Pt. 700- 1500

II. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z

WYKONAWCAMI

Dział techniczny HSM: Wiesław Znajomski tel. 84 6963405 lub 691497212.

III. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Polnej 13 w Hrubieszowie zgodnie z posiadanym projektem budowlanym.

Zakres robót między innymi obejmuje : 1.Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem, metodą tzw. „lekką-mokrą”

wraz z kolorystyką firmy „KREISEL” na bazie tynków silikonowych barwionych w masie, system TURBO-SO, tynk ( SILIKON PROTEKT O31) 2.Ocieplenie stropodachu wełną mineralną

3.Docieplenie ścian zewnętrznych piwnic styrodurem

4.Wymiana drzwi wejściowych na stalowe

5.Remont balkonów

6.Zamawiający wymaga złożenie oferty całkowitej na wszystkie roboty określone w szczegółowym kosztorysie ofertowym.

V. W OFERCIE NALEŻY PODAĆ CENĘ NETTO I BRUTTO ZA:

 • Wykonanie robót wg szczegółowego zakresu wynikającego z kosztorysu ofertowego i projektu technicznego

 • Do rozliczenia robót nie ujętych w kosztorysie ofertowym należy podać podstawowe nośniki kosztów tj.

- stawka roboczo-godziny.

- narzut kosztów ogólnych ( R + S),

- narzut kosztów zaopatrzenia ( M),

 • zysk ( R + S + Ko).

VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

a) rozpoczęcie robót – po podpisaniu umowy

b) zakończenie robót – 30.11.2019 r.

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferta powinna być sporządzona w formie pisma skierowanego do organizatora przetargu (preferowane złożenie oferty na załączonym druku – załącznik Nr 1 do SIWZ) i powinna zawierać:

1. Datę sporządzenia oferty.

2. Dane o ofercie (nazwa firmy, dokładny adres, telefon, fax.).

3. Ścisłe określenie przedmiotu zamówienia.

4. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami zamówienia i akceptuje te

warunki bez zastrzeżeń.

5. Oświadczenie, że w razie wygrania przetargu oferent zobowiązuje się do

zawarcia umowy w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

6. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z nazwą firmy i opisem:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO – POLNA13” w terminie do dnia 17 lipca 2019r.do godz.12 00 w siedzibie Zamawiającego (sekretariat).

7. Kserokopia wpłaty wadium w wysokości – 4000,00 zł. (słownie : cztery tysiące złotych 00/100)

VIII. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW

WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW:

W postępowaniu przetargowym mogą uczestniczyć oferenci, którzy:

1. Posiadają uprawnienia budowlane do wykonania zamówienia.

2. Posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny i

techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia .

3. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Pobrali od zamawiającego specyfikacje istotnych warunków zamówienia.

5. Wpłacili wymagane wadium na konto w PKO BP SA o/Hrubieszów 68 1020 5356 0000 1102 0005 5178 lub Bank Spółdzielczy o/Werbkowice

72 9642 0009 2003 3008 9236 0002

IX. DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTÓW:

1. Kserokopia uprawnień budowlanych i zaświadczenia o przynależności do

właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

2. Oświadczenie, że oferent znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej

wykonanie przedmiotu zamówienia.

3. Wykaz podobnych robót budowlanych z ostatnich dwóch lat potwierdzonych

referencjami.

4. Oświadczenie o zawarcie umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych

warunków zamówienia.

5. Oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją przetargową, warunkami

przetargu i ich przyjęcie bez zastrzeżeń.

6.Kosztorys ofertowy.

Wszystkie oświadczenia oraz treść oferty powinny być podpisane przez oferenta lub upoważnioną osobę.

Powyższe oświadczenia i dokumenty winny być ujęte w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część oferty. Oferty nie zawierające któregokolwiek z w/w oświadczeń lub wymaganych dokumentów będą odrzucone.

X. KRYTERIA WYBORU OFERTY:

Zamawiający przy wyborze oferty posługiwać się będzie następującymi kryteriami:

- cena ofertowa, potencjał ekonomiczny i techniczny firmy, doświadczenie, referencje .

XI. PRZYSZŁE ZOBOWIĄZANIA UMOWNE:

Zamawiający będzie żądał zagwarantowania następujących warunków:

 • Niezmienności ceny zamówionej ujętej w ofercie;

 • Kar umownych w wysokości 0,2 % ceny ogólnej robót brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia;

 • Okres udzielenia gwarancji – minimum 3 lata;

 • Okres rękojmi po okresie gwarancji - 3 lata;

 • W rozliczeniu końcowym uwzględniać się będzie faktycznie wykonany i odebrany zakres robót;

 • Roboty nie ujęte w specyfikacji, a konieczność ich wykonania zostanie potwierdzona przez inspektora nadzoru i zatwierdzona przez Zamawiającego na podstawie protokółu konieczności będą rozliczone kosztorysem powykonawczym w oparciu o normy i nośniki kosztów jak w ofercie cenowej;

 • Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wykonane roboty zgodnie z normami technicznymi, sztuką budowlaną, oraz warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji;

 • Zamawiający będzie żądał atestów na wbudowane materiały;

 • Plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy robót przed rozpoczęciem robót i po podpisaniu umowy;

 • Koszty związane z wykonaniem i utrzymaniem zaplecza budowy ponosi Wykonawca robót;

 • Wykonawca zapewni oznakowanie robót i zabezpieczy warunki bezpieczeństwa zgodnie z wymogami bhp;

 • Wykonawca za zgodą Zamawiającego może dokonać podzlecenia części robót innemu Wykonawcy. Zgoda na powyższe nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za realizację przedmiotu umowy i nie może być podstawą do zmiany ceny.

Sposób rozliczenia robót:

 • Faktury przejściowe wystawione na podstawie protokołu odbioru

pierwsza po wykonaniu 50% robót

 • Uszczegółowienie zakresu wg kosztorysu ofertowego oraz faktura końcowa po odbiorze końcowym robót objętym niniejszym zamówieniem.

Załącznikami do umowy będą:

 1. Kosztorys ofertowy;

 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

XII. WYJAŚNIENIA UDZIELANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Wszystkie zapytania związane ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia powinny być kierowane do zamawiającego w formie pisemnej. Zamawiający udzieli odpowiedzi, jeżeli zapytanie wpłynie, co najmniej 5 dni przed datą otwarcia ofert.

XIII. WYBÓR OFERENTA:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 17 lipca 2019r o godz. 14 00 w siedzibie HSM ul. Polna 19 w Hrubieszowie. Przy otwarciu ofert mogą być obecni Oferenci oraz Komitety Blokowe (obecność nieobowiązkowa)

Wybór Wykonawcy nastąpi po przeanalizowaniu ofert przez Komisję Przetargową powołaną przez Zarząd HSM. O wyniku przetargu wszyscy oferenci zostaną powiadomieni pisemnie w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

XIV. MOŻLIWOŚĆ UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU:

Zamawiający zastrzega sobie prawo:

- do prowadzenia negocjacji z oferentami, którzy złożyli najkorzystniejsze

oferty w sprawie wysokości ceny.

- unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

XV. WYŁĄCZENIA:

W przetargu nie mogą brać udziału jako oferenci członkowie władz

i pracownicy Spółdzielni oraz osoby, które posiadają wobec Spółdzielni zobowiązania przeterminowane.

                                                                                       ZARZĄD HSM

 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ

…........................................dnia ...........................

.........................................................

( pieczęć z nazwą i adresem wykonawcy )

O F E R T A

DO ZARZĄDU

HRUBIESZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

IM. ST. STASZICA W HRUBIESZOWIE

DANE WYKONAWCY:.............................................................................................................

pełna nazwa, adres, telefon, fax, miejsce zarejestrowania firmy

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Ja, niżej podpisany................................................................................................................

zam. …...................................................................................................................................

reprezentujący firmę ….........................................................................................................

jako ( stanowisko służbowe ) ….............................................................................................

oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia t.j.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO

PRZY ULICY POLNEJ 13 W HRUBIESZOWIE ZGODNIE Z KOSZTORYSEM

OFERTOWYM

za kwotę brutto :..................................................................................................................

..............................................................................................................................................

OŚWIADCZAM

1. Prace stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do dnia .............................

2. Wadium w kwocie zł......................... zostało przez nas wniesione w dniu.............................

kserokopia w załączeniu.

3 .Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, warunkami przetargu, dokumentacja przetargową i nie wnosimy zastrzeżeń.

4 .Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na okres 30 dni od daty otwarcia ofert.

5. W przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do zawarcia umowy

w terminie 7 dni od zawiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu.

6. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia.

7. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium.

 1. Posiadamy wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczno-ekonomiczny do wykonania robót.

 1. Nośniki kosztów……………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………….

10. Oferta wraz z oświadczeniami, dokumentami i kosztorysami została złożona na stronach

ponumerowanych kolejno od nr1 do nr....................................

11. Niniejsza oferta przetargowa obejmuje następujące załączniki:

1) Kosztorysy ofertowe ….....................................................................................................

2) ............................................................................................................................................

3) ............................................................................................................................................

4) .…........................................................................................................................................

5) ….........................................................................................................................................

6) .............................................................................................................................................

.................................................................

podpis wykonawcy lub jego pełnomocnika

 

                        Budynek mieszkalny wielorodzinny HRUBIESZÓW UL. POLNA 13
                                 SZCZEGÓLOWY KOSZTORYS OFERTOWY
NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
ADRES INWESTYCJI : 22-500 HRUBIESZÓW UL. POLNA 13
INWESTOR : Hrubieszowska Spóldzielnia Mieszkaniowa im. St. Staszica w Hrubieszowie.
ADRES INWESTORA : 22-500 Hrubieszów ul. Polna 19
BRANZA : BUDOWLANA
SPORZADZIL KALKULACJE : mgr inz. Piotr Siejka
DATA OPRACOWANIA : 05.2019r
Ogólem wartosc kosztorysowa robót : zl
Slownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania
05.2019r
Data zatwierdzenia
Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA STD
2HSM_Polna 13 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp Z RAZEM
1 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
(PODLUZNYCH
I SZCZYTOWYCH)
2.1 Ocieplenie scian piwnic przylegajacych
do gruntu
2.2 Ocieplenie scian zewnetrznych
piwnic (ponad poziomem gruntu)
2 OCIEPLENIE SCIAN PIWNIC
3 DOCIEPLENIE STROPU NAD
PIWNICA
4 OCIEPLENIE STROPU OSTATNIEJ
KONDYGNACJI (STROPODACHU)
5 WYMIANA DRZWI WEJSCIOWYCH
DO KLATEK SCHODOWYCH
6.1 Remont zadaszen klatek schodowych
6.2 Remont balkonów
6.3 Remont zejscia do piwnicy
6.4 Nawiewniki okien piwnic i klatek
schodowych
6 ROBOTY REMONTOWE POZOSTALE
RAZEM
Slownie:
- 2 -
Norma STD Wersja 4.20a
2HSM_Polna 13 SZCZEGÓLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI
Lp. Podstawa Opis jm Naklady Cena jedn. Koszt jedn Ilosc Wartosc
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
1 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH (PODLUZNYCH I SZCZYTOWYCH)
1
d.1
KNR 4-01
0535-08
Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych, , gzymsów itp. z blachy
nie nadajacej sie do uzytku
m2 39.487
-- Robocizna --
r-g 0.3000
Razem pozycja 1 39.487
2
d.1
KNR 4-01
0535-08
Rozebranie obróbek blacharskich - lecz
parapetów zewnetrznych okien itp. z
blachy nie nadajacej sie do uzytku -
lecz parapety okien
m2 65.650
-- Robocizna --
r-g 0.3000
Razem pozycja 2 65.650
3
d.1
KNR 4-01
0535-04
Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej
sie do uzytku
m 88.500
-- Robocizna --
r-g 0.1500
Razem pozycja 3 88.500
4
d.1
KNR 4-01
0535-08
Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych, okapów, kolnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadajacej sie
do uzytku - pas pod i nadrynnowy
m2 70.800
-- Robocizna --
r-g 0.3000
Razem pozycja 4 70.800
5
d.1
KNR 4-01
0535-06
Rozebranie rur spustowych z blachy nie
nadajacej sie do uzytku
m 76.200
-- Robocizna --
r-g 0.1100
Razem pozycja 5 76.200
6
d.1
KNR 4-03
1139-08
Demontaz przewodów uziemiajacych i
odgromowych z preta o przekroju do
120 mm2 mocowanych na wspornikach
na scianie w ciagu pionowym
m 76.200
-- Robocizna --
r-g 0.1365
Razem pozycja 6 76.200
7
d.1
KNR 13-13
0902-04
analogia
Obudowa z blach stalowych powlekanych
scian z ociepleniem - lecz demontaz
(nakl.rob. 10%)
m2 421.797
-- Robocizna --
2.74*0.955*0.1= r-g 0.2617
-- Sprzet --
Ruszt.ram.zew.RR-1/30 do 20m m-g 0.6900
Razem pozycja 7 421.797
8
d.1
KNR 0-18
2611-01
analogia
Elewacje z paneli ukladanych poziomo -
montaz rusztu na podlozu betonowym
na scianach - jw. lecz demontaz rusztu
(nakl. rob. 30%)
m2 421.797
-- Robocizna --
0.9381*0.3= r-g 0.2814
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0032
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0023
Razem pozycja 8 421.797
9
d.1 analiza
indywid.
Utylizacja welny mineralnej kg 5061.564
-- Robocizna --
r-g 0.0500
Razem pozycja 9 5061.564
10
d.1
KNR 4-04
1101-02
Transport gruzu z terenu rozbiórki przy
recznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem
skrzyniowym na odleglosc
do 1 km
m3 25.308
-- Robocizna --
r-g 1.2600
-- Sprzet --
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.4740
Razem pozycja 10 25.308
11
d.1
KNR 4-04
1101-05
Transport gruzu z terenu rozbiórki przy
recznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem
ciezarowym - dodatek za
kazdy nastepny rozpoczety 1 km - lecz
na odleglosc dalszych 9km
Krotnosc = 4
m3 25.308
-- Sprzet --
Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0.037*4=
m-g 0.1480
Razem pozycja 11 25.308
- 3 -
Norma STD Wersja 4.20a
2HSM_Polna 13 SZCZEGÓLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI
Lp. Podstawa Opis jm Naklady Cena jedn. Koszt jedn Ilosc Wartosc
12
d.1
KNR 4-01
1306-01
analogia
Demontaz balustrad schodowych i balkonowych
oraz konstrukcji schodów i
swietlików stalowych - lecz preta balustrady
przy budynku
szt. 128.000
-- Robocizna --
r-g 0.0300
-- Materialy --
Tlen sprezony techniczny' m3 0.0300
Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0.0100
materialy pomocnicze(od M) % 2.0000
Razem pozycja 12 128.000
13
d.1
KNR 4-01
1305-09
Przecinanie poprzeczne palnikiem pretów
okraglych o sr. ponad 20 mm
szt. 128.000
-- Robocizna --
r-g 0.0400
-- Materialy --
Tlen sprezony techniczny' m3 0.0500
Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0.0200
materialy pomocnicze(od M) % 2.0000
Razem pozycja 13 128.000
14
d.1
KNR 4-01
1304-03
Spawanie pretów okraglych do ksztaltowników
lub plaskowników
m
spoiny
12.800
-- Robocizna --
r-g 0.4200
-- Materialy --
Elektrody stal. ER fi 3,25mm, dl.450mm 100
szt.
0.2716
materialy pomocnicze(od M) % 2.0000
-- Sprzet --
Spawarka elektr.wirujaca 300A m-g 0.4220
Razem pozycja 14 12.800
15
d.1
KNR 0-28
2620-01
analogia
Przygotowanie starego podloza pod docieplenie
metoda "lekka" - oczyszczenie
mechaniczne z luszczacej farby
m2 1239.174
-- Robocizna --
0.272*0.5= r-g 0.1360
-- Materialy --
materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
Razem pozycja 15 1239.174
16
d.1
KNR 2-02
0902-01
Tynki zewnetrzne zwykle kat. III na
scianach plaskich wykonywane recznie
- 5% powierzchni
m2 61.959
-- Robocizna --
r-g 0.8833
-- Materialy --
Zaprawa wapienna m3 0.0028
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.0211
Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0.0006
materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.1082
Razem pozycja 16 61.959
17
d.1
KNR 0-17
2608-05
Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy
klejacej do podloza
m2 2.500
-- Robocizna --
r-g 0.0100
-- Materialy --
plyty styropianowe m3 0.2500
zaprawa klejowa sucha do plyt styropianowych
LEPSTYR 210/STYRLEP 220
kg 0.0250
materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
Razem pozycja 17 2.500
18
d.1
KNR 2-02
0925-01
Oslony okien folia polietylenowa m2 361.458
-- Robocizna --
r-g 0.2127
-- Materialy --
deski iglaste obrzynane kl.III m3 0.00033
Folia poliet. bud.oslonowa,gr.0,12-0,
20mm
m2 0.3833
Gwozdzie budowlane okragle gole kg 0.0072
materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0005
Razem pozycja 18 361.458
19
d.1
KNR 0-17
2610-03
analogia
Ocieplenie scian budynków murowanych
plytami styropianowymi metoda
lekka-mokra wraz z przyg. podloza i
reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej
z got. suchej mieszanki
Plyty styrop. EPS 70 - 036 (fasada)
grubosci 14cm o wsp. przewodzenia
ciepla 0,036W/mK
m2 1051.411
- 4 -
Norma STD Wersja 4.20a
2HSM_Polna 13 SZCZEGÓLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI
Lp. Podstawa Opis jm Naklady Cena jedn. Koszt jedn Ilosc Wartosc
-- Robocizna --
r-g 3.2896
-- Materialy --
preparat przeciwgrzybowy do podlozy
mineralnych'
dm3 0.1000
srodek gruntujacy GRUNTOLIT-W 301 dm3 0.2000
zaprawa klejowa sucha do plyt styropianowych
LEPSTYR 210/STYRLEP 220
kg 11.0250
Plyty styrop. EPS 70 - 036 (fasada)
grubosci 14cm o wsp. przewodzenia
ciepla 0,036W/mK
m3 0.1425
Lacznik fasadowy TFIX -8M-255 szt 6.0000
Siatka z wlókna szklanego 145g/m2'' m2 1.1350
farba gruntujaca TYNKOLIT SO 332 dm3 0.3000
Tynk silikonowy SILIKON PROTECT
031
kg 2.5000
materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0073
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0264
Razem pozycja 19 1051.411
20
d.1
KNR 0-23
2612-06
Ocieplenie scian budynków plytami styropianowymi
- przyklejenie dodatkowej
warstwy siatki na scianach parteru dowysokosci
nadprozy okien parteru
m2 262.853
-- Robocizna --
r-g 0.6112
-- Materialy --
zaprawa klejowa sucha do plyt styropianowych
LEPSTYR 210/STYRLEP 220
kg 4.0000
Siatka z wlókna szklanego 145g/m2'' m2 1.1350
materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0070
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0052
Razem pozycja 20 262.853
21
d.1
KNR 0-17
2610-07
Ocieplenie osciezy z gazobetonu o
szer. do 30 cm Ocieplenie scian budynków
plytami styropianowymi metoda lekka-
mokra wraz z przyg. podloza i reczne
wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej
z got. suchej mieszanki
Plyty styrop.EPS 70-036 (fasada) grubosci
2cm
m2 187.763
-- Robocizna --
r-g 5.2421
-- Materialy --
preparat przeciwgrzybowy do podlozy
mineralnych'
dm3 0.1000
srodek gruntujacy GRUNTOLIT-W 301 dm3 0.2000
zaprawa klejowa sucha do plyt styropianowych
LEPSTYR 210/STYRLEP 220
kg 11.0250
Plyty styrop.EPS 70-036 (fasada) grubosci
2cm
m3 0.0225
Siatka z wlókna szklanego 145g/m2'' m2 1.6430
farba gruntujaca TYNKOLIT SO 332 dm3 0.3000
Tynk silikonowy SILIKON PROTECT
031
kg 2.7500
materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0073
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0264
Razem pozycja 21 187.763
22
d.1
KNR K-04
0104-04
analogia
Montaz listwy cokolowej do podloza z
cegly - lecz profilowanej blachy okapowej
profilowana blacha okapowa - cokolowa
grubosci 0.70mm
m 109.410
-- Robocizna --
r-g 0.2370
-- Materialy --
profilowana blacha okapowa - cokolowa
grubosci 0.70mm
m 1.0500
kolki rozporowe z wkretem' szt. 3.0000
-- Sprzet --
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0002
Razem pozycja 22 109.410
23
d.1
KNR 0-17
2610-10
Ocieplenie scian budynków plytami styropianowymi
metoda lekka-mokra wraz
z przyg. podloza i reczne wyk. wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z got.
suchej mieszanki - ochrona narozników
katownikiem metalowym
m 1104.400
-- Robocizna --
- 5 -
Norma STD Wersja 4.20a
2HSM_Polna 13 SZCZEGÓLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI
Lp. Podstawa Opis jm Naklady Cena jedn. Koszt jedn Ilosc Wartosc
r-g 0.2200
-- Materialy --
zaprawa klejowa sucha do plyt styropianowych
LEPSTYR 210/STYRLEP 220
kg 0.9000
katownik aluminiowy m 1.1760
materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0007
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0005
Razem pozycja 23 1104.400
24
d.1
KNR 0-23
2612-06
Ocieplenie scian budynków plytami styropianowymi
- przyklejenie dodatkowej
warstwy siatki w narozach otworów
okiennych
m2 47.880
-- Robocizna --
r-g 0.6112
-- Materialy --
zaprawa klejowa sucha do plyt styropianowych
LEPSTYR 210/STYRLEP 220
kg 4.0000
Siatka z wlókna szklanego 145g/m2'' m2 1.1350
materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0070
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0052
Razem pozycja 24 47.880
25
d.1
KNR 2-02
1215-02
analogia
Kratki wentylacyjne osadzone w scianach
o pow.elem.do 0.2 m2
szt. 32.000
-- Robocizna --
r-g 1.2741
-- Materialy --
kratki wentylacyjne z siatka stalowa
ocynkowana
szt 1.0000
Razem pozycja 25 32.000
26
d.1
KNR 4-01
0722-02
Przecieranie istniejacych tynków zewnetrznych
cementowo-wapiennych
kat. III na gzymsie
m2 35.400
-- Robocizna --
r-g 0.3100
-- Materialy --
Wapno hydratyzowane workowane t 0.0011
Gips budowlany szpachlowy t 0.0014
piasek do zapraw m3 0.0050
Woda z rurociagów m3 0.0084
materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0100
Razem pozycja 26 35.400
27
d.1
KNR 0-28
2630-05
analogia
Ocieplenie scian budynków metoda lekka
- tynk cienkowarstwowy malowanie
farba silikonowa elewacyjna - lecz
gzyms
Farba silikonowa elewacyjna NANOTECH
006 (KREISEL)
m2 35.400
-- Robocizna --
r-g 0.1760
-- Materialy --
Farba silikonowa elewacyjna NANOTECH
006 (KREISEL)
kg 0.3300
materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0004
Razem pozycja 27 35.400
28
d.1
KNR 5-08
0301-02
Przygotowanie podloza pod mocowanie
osprzetu przez przykrecenie do kolków
plastikowych w podlozu z cegly
szt. 12.000
-- Robocizna --
0.1144*0.955= r-g 0.1093
-- Materialy --
kolki rozporowe z wkretami' szt 2.0000
materialy pomocnicze(od M) % 2.5000
Razem pozycja 28 12.000
29
d.1
KNR 5-08
0303-20
Montaz na gotowym podlozu puszek
95x115 z tworzywa sztucznego o ilosci
wylotów 4 i przekroju przewodów do 16
mm2 - mocowanych przez przykrecenie
szt. 12.000
-- Robocizna --
0.5643*0.955= r-g 0.5389
-- Materialy --
puszki kontrolne inst. odgromowej szt. 1.0200
materialy pomocnicze(od M) % 2.5000
Razem pozycja 29 12.000
- 6 -
Norma STD Wersja 4.20a
2HSM_Polna 13 SZCZEGÓLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI
Lp. Podstawa Opis jm Naklady Cena jedn. Koszt jedn Ilosc Wartosc
30
d.1
KNR 5-08
0101-09
Montaz uchwytów pod rury winidurowe
ukladane pojedynczo z przygotowaniem
podloza mechanicznie - osadzenie w
podlozu z cegly
m 76.200
-- Robocizna --
0.3257*0.955= r-g 0.3110
-- Materialy --
uchwyty do rur winidurowych szt. 2.1000
materialy pomocnicze(od M) % 2.5000
Razem pozycja 30 76.200
31
d.1
KNR 5-08
0110-01
Rury winidurowe o sr. do 20 mm ukladane
n.t. na gotowych uchwytach
m 76.200
-- Robocizna --
0.1001*0.955= r-g 0.0956
-- Materialy --
rury winidurowe m 1.0400
materialy pomocnicze(od M) % 2.5000
Razem pozycja 31 76.200
32
d.1
KNR 5-08
0607-01
Montaz przewodów odprowadzajacych
instalacji odgromowej na budynkach -
pret o sr. do 10 mm
m 76.200
-- Robocizna --
0.3766*0.955= r-g 0.3597
-- Materialy --
prety stalowe ocynkowane m 1.0400
Wspornik scienny K 145 do kotwienia szt 1.0100
materialy pomocnicze(od M) % 2.5000
Razem pozycja 32 76.200
33
d.1
KNR 5-08
0619-05
Montaz zlaczy kontrolnych z polaczeniem
drut-drut w instalacji uziemiajacej i
odgromowej
szt. 6.000
-- Robocizna --
0.3377*0.955= r-g 0.3225
-- Materialy --
zlacza do przewodów inst. odgromowej szt. 1.0000
materialy pomocnicze(od M) % 2.5000
Razem pozycja 33 6.000
34
d.1
KNR 5-08
0619-06
Montaz zlaczy kontrolnych z polaczeniem
drut-plaskownik w instalacji uziemiajacej
i odgromowej
szt. 6.000
-- Robocizna --
0.4697*0.955= r-g 0.4486
-- Materialy --
zlacza do przewodów inst. odgromowej szt. 1.0000
materialy pomocnicze(od M) % 2.5000
Razem pozycja 34 6.000
35
d.1
KNR 5-08
0604-01
Montaz zwodów poziomych nienaprezanych
z preta o sr. do 10 mm na dachu
plaskim pokrytym blacha - lecz na scianach
attykowych
m 111.780
-- Robocizna --
0.2287*0.955= r-g 0.2184
-- Materialy --
prety stalowe ocynkowane m 1.0400
Wspornik z kolkiem rozp.fi 12
mocujac.drut
szt 1.0100
materialy pomocnicze(od M) % 2.5000
Razem pozycja 35 111.780
36
d.1
KNR 4-03
1205-03
Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.
6.000
-- Robocizna --
r-g 1.2600
Razem pozycja 36 6.000
37
d.1
KNR 4-03
1205-04
Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar.
6.000
-- Robocizna --
r-g 0.5600
Razem pozycja 37 6.000
38
d.1
NNRNKB 202
0541-02
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm -
lecz mury ogniowe
m2 56.205
-- Robocizna --
r-g 1.3500
-- Materialy --
Blacha plaska powlekana, gr. 0,50 mm,
wymiar 1250 × 2000, poliester polysk
m2 1.2300
wkrety samogwintujace typu SW do
blach'
szt. 17.2000
Zaprawa cementowa M-10 m3 0.0010
folia izolacyjna m2 1.1000
materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0080
- 7 -
Norma STD Wersja 4.20a
2HSM_Polna 13 SZCZEGÓLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI
Lp. Podstawa Opis jm Naklady Cena jedn. Koszt jedn Ilosc Wartosc
Razem pozycja 38 56.205
39
d.1
NNRNKB 202
0541-02
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm -
(parapety zewnetrzne okien)
m2 105.040
-- Robocizna --
r-g 1.3500
-- Materialy --
Blacha plaska powlekana, gr. 0,50 mm,
wymiar 1250 × 2000, poliester polysk
m2 1.2300
wkrety samogwintujace typu SW do
blach'
szt. 17.2000
Zaprawa cementowa M-10 m3 0.0010
folia izolacyjna m2 1.1000
pianka poliuretanowa dm3 0.4455
materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0080
Razem pozycja 39 105.040
40
d.1
KNR 2-02
0510-04
analiza indywidualna
Rury spustowe okragle o sr. 15 cm - z
blachy ocynkowanej i powlekanej
wspornik do rur spust.ocynk.fi 150-
180mm + pl.40x6 ocynkowany ogniowo
m 76.200
-- Robocizna --
r-g 0.9308
-- Materialy --
Blacha plaska powlekana, gr. 0,50 mm,
wymiar 1250 × 2000, poliester polysk
m2 0.5180
spoiwo cynowo-olowiowe LC-60 kg 0.0240
wspornik do rur spust.ocynk.fi 150-
180mm + pl.40x6 ocynkowany ogniowo
szt 0.3300
kotwa wklejana HILTI HAS M 12x160 szt 0.6600
materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0035
Razem pozycja 40 76.200
41
d.1
KNR 2-02
0407-02
analogia
Podwaliny o dlugosci ponad 2m, - przekrój
poprzeczny drewna ponad 180 cm2
z tarcicy nasyc. - lecz dobudowa gzymsu
kotwy wklejane Fischera FIS AM
12x300
m3
drew.
1.735
-- Robocizna --
r-g 9.2800
-- Materialy --
Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone
kl. I (podwalina 14x14cm)
m3 1.0600
Srodek impreg-grzyb.solny "Drewnosol
Plus"
dm3 0.6100
Papa asfalt.na tekturze podkl.odm.400/
1200
m2 7.0000
kotwy wklejane Fischera FIS AM
12x300
szt 50.0000
materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.8900
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.6800
Razem pozycja 41 1.735
42
d.1
KNR 2-02
0508-05
Rynny dachowe pólokragle o sr. 18 cm
- z blachy ocynkowanej i powlekanej w
systemie ciaglym
m 88.500
-- Robocizna --
r-g 0.6516
-- Materialy --
Blacha plaska powlekana, gr. 0,50 mm,
wymiar 1250 × 2000, poliester polysk
m2 0.5600
spoiwo cynowo-olowiowe LC-60 kg 0.0240
Uchwyt do rynien dach.PVCocynk.fi
150-180m
szt 2.0000
materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0038
wyciag m-g 0.0021
Razem pozycja 42 88.500
43
d.1
NNRNKB 202
0541-02
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm -
lecz pas pod i nadrynnowy
m2 70.800
-- Robocizna --
r-g 1.3500
-- Materialy --
Blacha plaska powlekana, gr. 0,50 mm,
wymiar 1250 × 2000, poliester polysk
m2 1.2300
wkrety samogwintujace typu SW do
blach'
szt. 17.2000
Zaprawa cementowa M-10 m3 0.0010
- 8 -
Norma STD Wersja 4.20a
2HSM_Polna 13 SZCZEGÓLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI
Lp. Podstawa Opis jm Naklady Cena jedn. Koszt jedn Ilosc Wartosc
folia izolacyjna m2 1.1000
materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0080
Razem pozycja 43 70.800
44
d.1
KNR-W 2-02
0519-08
analogia
Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej
ocynkowanej i powlekanej
szt. 6.000
-- Robocizna --
r-g 0.9910
-- Materialy --
Blacha plaska powlekana, gr. 0,50 mm,
wymiar 1250 × 2000, poliester polysk
m2 1.0380
spoiwo cynowo-olowiowe LC-60 kg 0.0800
materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0038
wyciag m-g 0.0021
Razem pozycja 44 6.000
45
d.1
NNRNKB 202
0534-01
(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100
m2 papa zgrzewalna - pas nadrynnowy
m2 88.500
-- Robocizna --
r-g 0.1600
-- Materialy --
Papa zgrzew.modyf.SBS w/krycia Polbit
WF
m2 1.2000
Gaz propanowo-butanowy plynny kg 0.1000
materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0020
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0030
Razem pozycja 45 88.500
46
d.1
KNR 2-02
1610-02
Rusztowania ramowe przyscienne RR -
1/30 wysokosci do 16 m
m2 1570.884
-- Robocizna --
r-g 0.3600
-- Materialy --
Pl.rusztow.pomost.komunik.krótkie
gr.38mm
m2 0.0061
Pl.rusztow.pomost.komunik.dlugie
gr.38 mm
m2 0.0002
bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.00011
Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,
kl.II
m3 0.00013
Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,
kl.III
m3 0.00018
haki do muru kg 0.0120
drut stalowy okragly 3 mm kg 0.0090
Gwozdzie budowlane okragle gole kg 0.0006
materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
Ruszt.ram.zew.RR-1/30 do 20m m-g 0.1021
Razem pozycja 46 1570.884
47
d.1
KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15
Czas pracy rusztowan grupy 1
(poz.:1,2,3,5,6,12,13,14,23,24,25,26,
38,39,46)
-- Sprzet --
Ruszt.ram.zew.RR-1/30 do 20m
1185.111846/(0.84*12)=
m-g 117.5706
Razem pozycja 47
48
d.1
KNR 2-02
1613-03
Instalacje odgromowe na rusztowaniach
zewnetrznych przysciennych wys.do 20
m
m2 1570.884
-- Robocizna --
r-g 0.0028
-- Materialy --
rura stalowa sr. 48.3x3.2 mm (zwód
pionowy)
m 0.0005
zaciski stalowe ocynkowane do laczenia
przewodów
szt 0.0002
bednarka ocynkowana 20x3 mm kg 0.0002
materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
Ruszt.ram.zew.RR-1/30 do 20m m-g 0.0008
Razem pozycja 48 1570.884
2 OCIEPLENIE SCIAN PIWNIC
2.1 Ocieplenie scian piwnic przylegajacych do gruntu
49
d.2.1
KNR 2-31
0801-01
analogia
Reczne rozebranie podbudowy betonowej
o grubosci 12 cm
m2 41.142
-- Robocizna --
r-g 1.1980
Razem pozycja 49 41.142
- 9 -
Norma STD Wersja 4.20a
2HSM_Polna 13 SZCZEGÓLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI
Lp. Podstawa Opis jm Naklady Cena jedn. Koszt jedn Ilosc Wartosc
50
d.2.1
KNR 2-31
0807-01
analogia
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
na podsypce piaskowej z wypelnieniem
spoin piaskiem
m2 38.736
-- Robocizna --
r-g 0.7864
Razem pozycja 50 38.736
51
d.2.1
KNR 2-31
0814-01
Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce
piaskowej
m 32.280
-- Robocizna --
r-g 0.0475
Razem pozycja 51 32.280
52
d.2.1
KNR 4-01
0108-11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyladowczymi na odleglosc
do 1 km
m3 5.324
-- Robocizna --
r-g 0.8600
-- Sprzet --
samochód samowyladowczy 5 t m-g 0.5000
Razem pozycja 52 5.324
53
d.2.1
KNR 4-01
0108-12
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyladowczymi - za
kazdy nastepny 1 km
Krotnosc = 4
m3 5.324
-- Sprzet --
samochód samowyladowczy 5 t
0.02*4=
m-g 0.0800
Razem pozycja 53 5.324
54
d.2.1
KNR 4-01
0104-02
Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu
odcinkami istniejacych fundamentów
o glebokosci do 1.5 m w gruncie
kat. III
m3 77.141
-- Robocizna --
r-g 4.2000
Razem pozycja 54 77.141
55
d.2.1
KNR 4-01
0104-02
Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu
odcinkami istniejacych fundamentów
o glebokosci do 1.5 m w gruncie
kat. III- lecz od strony wejsc do budynku
m3 36.315
-- Robocizna --
r-g 4.2000
Razem pozycja 55 36.315
56
d.2.1
KNR 4-01
0108-06
Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi
na odleglosc do 1 km
grunt.kat. III
m3 36.315
-- Robocizna --
r-g 1.0200
-- Sprzet --
samochód samowyladowczy 5 t m-g 0.6300
Razem pozycja 56 36.315
57
d.2.1
KNR 4-01
0108-08
Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi
- za kazdy nast. 1 km
Krotnosc = 4
m3 36.315
-- Sprzet --
samochód samowyladowczy 5 t
0.03*4=
m-g 0.1200
Razem pozycja 57 36.315
58
d.2.1
KNR 0-28
2620-01
analogia
Przygotowanie starego podloza pod docieplenie
metoda "lekka" - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie
m2 151.275
-- Robocizna --
r-g 0.2720
-- Materialy --
materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
Razem pozycja 58 151.275
59
d.2.1
KNR 2-02
0901-01
analogia
Tynki zewnetrzne zwykle kat. II na scianach
plaskich i wykonywane recznie
m2 151.275
-- Robocizna --
r-g 0.6341
-- Materialy --
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.0198
Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0.0006
materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0768
Razem pozycja 59 151.275
60
d.2.1
KNR 4-01
0603-03
analogia
Jednowarstwowe izolacje pionowe murów
otynkowanych - lecz gruntowanie
roztworem asfaltowym
m2 181.530
-- Robocizna --
r-g 0.2000
-- Materialy --
- 10 -
Norma STD Wersja 4.20a
2HSM_Polna 13 SZCZEGÓLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI
Lp. Podstawa Opis jm Naklady Cena jedn. Koszt jedn Ilosc Wartosc
Roztwór asfaltowy do gruntowania JARLEP
G, opak. 12 dm3
dm3 0.3500
Lepik asfaltowy stosowany na zimno
JARLEP L, opak. 10 kg
kg 1.3000
drewno opalowe kg 2.1000
materialy pomocnicze(od M) % 2.0000
Razem pozycja 60 181.530
61
d.2.1
KNR 4-01
0603-07
analogia
Izolacje pionowe murów otynkowanych
z jednej warstwy papy termozgrzewalnej
Papa asfaltowa zgrzewalna FUNDAMENT
SZYBKI PROFIL SBS, podkladowa
na hartowanej wlókninie poliestrowej,
do izolacji przeciwwodnej fundamentów
m2 181.530
-- Robocizna --
r-g 0.4000
-- Materialy --
Papa asfaltowa zgrzewalna FUNDAMENT
SZYBKI PROFIL SBS, podkladowa
na hartowanej wlókninie poliestrowej,
do izolacji przeciwwodnej fundamentów
m2 1.1500
Gaz propanowo-butanowy plynny kg 0.1500
materialy pomocnicze(od M) % 2.0000
Razem pozycja 61 181.530
62
d.2.1
KNR 0-23
2612-01
Ocieplenie scian budynków plytami styropianowymi
- przyklejenie plyt styropianowych
do scian
Plyty styrop.STYRODUR C grubosci
14cm wsp. przew. ciepl = 0,036W/
(m.K)
m2 100.850
-- Robocizna --
r-g 1.3290
-- Materialy --
Plyty styrop.STYRODUR C grubosci
14cm wsp. przew. ciepl = 0,036W/
(m.K)
m3 0.1425
zaprawa klejowa sucha do plyt styropianowych
LEPSTYR 210/STYRLEP 220
kg 6.0000
materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0135
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0100
Razem pozycja 62 100.850
63
d.2.1
KNR 0-23
2612-06
Ocieplenie scian budynków plytami styropianowymi
- przyklejenie dodatkowej
warstwy siatki na scianach piwnic
Krotnosc = 2
m2 100.850
-- Robocizna --
0.6112*2= r-g 1.2224
-- Materialy --
zaprawa klejowa sucha do plyt styropianowych
LEPSTYR 210/STYRLEP 220
4*2=
kg 8.0000
Siatka z wlókna szklanego 145g/m2''
1.135*2=
m2 2.2700
materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag
0.007*2=
m-g 0.0140
Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0.0052*2=
m-g 0.0104
Razem pozycja 63 100.850
64
d.2.1
KNR 4-01
0105-02
Zasypanie wykopów ziemia z ukopów z
przerzutem ziemi na odleglosc do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie
kat. III
m3 77.141
-- Robocizna --
r-g 1.4100
Razem pozycja 64 77.141
65
d.2.1
KNR 4-01
0105-01
analogia
Zasypanie wykopów ziemia z ukopów z
przerzutem ziemi na odleglosc do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie
kat. I-II - lecz piaskiem
m3 36.315
-- Robocizna --
r-g 1.0400
-- Materialy --
piasek naturalny kopany m3 1.0000
Razem pozycja 65 36.315
66
d.2.1
KNR 2-31
0102-01
Wykonanie koryta na poszerzeniach
jezdni w gruncie kat.II-IV - 10 cm glebok.
koryta
m2 79.878
-- Robocizna --
r-g 0.4287
- 11 -
Norma STD Wersja 4.20a
2HSM_Polna 13 SZCZEGÓLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI
Lp. Podstawa Opis jm Naklady Cena jedn. Koszt jedn Ilosc Wartosc
-- Sprzet --
walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 0.0433
Razem pozycja 66 79.878
67
d.2.1
KNR 2-02
1101-07
Podklady z ubitych materialów sypkich
na podl.gruntowym
m3 4.793
-- Robocizna --
r-g 4.3200
-- Materialy --
Piasek zwykly lamany 0-2 mm t 2.0520
materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
Razem pozycja 67 4.793
68
d.2.1
KNR 2-31
0511-02
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
grub. 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
m2 41.142
-- Robocizna --
r-g 1.2342
-- Materialy --
Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara m2 1.0250
Piasek zwykly lamany 0-2 mm t 0.1497
Cement portl,zwykly b.dod. CEM I 32,5-
work
t 0.0117
materialy pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
wibrator powierzchniowy m-g 0.1300
pila do ciecia kostki m-g 0.0250
Razem pozycja 68 41.142
69
d.2.1
KNR 2-31
0511-02
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
grub. 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara -
z odzysku
m2 38.736
-- Robocizna --
r-g 1.2342
-- Materialy --
Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara -
z odzysku
m2 1.0250 Mi
Piasek zwykly lamany 0-2 mm t 0.1497
Cement portl,zwykly b.dod. CEM I 32,5-
work
t 0.0117
materialy pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
wibrator powierzchniowy m-g 0.1300
pila do ciecia kostki m-g 0.0250
Razem pozycja 69 38.736
70
d.2.1
KNR 2-31
0401-01
Rowki pod krawezniki i lawy kraweznikowe
o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III
m 103.250
-- Robocizna --
r-g 0.0749
Razem pozycja 70 103.250
71
d.2.1
KNR 2-31
0407-01
Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na
podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawa
cem.
m 103.250
-- Robocizna --
r-g 0.2084
-- Materialy --
Obrzeze proste o wym. 100x20x6 cm,
kolor szary, waga 27 kg/szt.
m 1.0200
Piasek zwykly lamany 0-2 mm t 0.0089
Cement portl,zwykly b.dod. CEM I 32,5-
work
t 0.0001
materialy pomocnicze(od M) % 0.5000
Razem pozycja 71 103.250
72
d.2.1
KNR 2-31
0606-01
Scieki z prefabrykatów betonowych o
grubosci 15 cm na podsypce piaskowej
m 24.000
-- Robocizna --
r-g 0.3338
-- Materialy --
prefabrykaty sciekowe 60x50x15 cm szt. 2.0600
piasek do zapraw m3 0.0430
Cement portl,zwykly b.dod. CEM I 32,5-
work
t 0.0005
Woda z rurociagów m3 0.0060
materialy pomocnicze(od M) % 0.5000
Razem pozycja 72 24.000
2.2 Ocieplenie scian zewnetrznych piwnic (ponad poziomem gruntu)
73
d.2.2
KNR 2-02
0901-01
analogia
Tynki zewnetrzne zwykle kat. II na scianach
plaskich i wykonywane recznie -
20% powierzchni
m2 19.754
-- Robocizna --
r-g 0.6341
-- Materialy --
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.0198
Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0.0006
- 12 -
Norma STD Wersja 4.20a
2HSM_Polna 13 SZCZEGÓLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI
Lp. Podstawa Opis jm Naklady Cena jedn. Koszt jedn Ilosc Wartosc
materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0768
Razem pozycja 73 19.754
74
d.2.2
KNR 0-28
2620-01
analogia
Przygotowanie starego podloza pod docieplenie
metoda "lekka" - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie
m2 98.772
-- Robocizna --
r-g 0.2720
-- Materialy --
materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
Razem pozycja 74 98.772
75
d.2.2
KNR 0-23
2612-01
Ocieplenie scian budynków plytami styropianowymi
- przyklejenie plyt styropianowych
do scian - lecz cokól budynku
Plyty styrop.STYRODUR C grubosci
14cm wsp. przew. ciepl = 0,036W/
(m.K)
m2 98.772
-- Robocizna --
r-g 1.3290
-- Materialy --
Plyty styrop.STYRODUR C grubosci
14cm wsp. przew. ciepl = 0,036W/
(m.K)
m3 0.1425
zaprawa klejowa sucha do plyt styropianowych
LEPSTYR 210/STYRLEP 220
kg 6.0000
materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0135
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0100
Razem pozycja 75 98.772
76
d.2.2
KNR 0-23
2612-05
analogia
Ocieplenie scian budynków plytami styropianowymi
- przymocowanie plyt styropianowych
za pomoca dybli plastikowych
do scian jw.
szt 592.632
-- Robocizna --
r-g 0.0809
-- Materialy --
dyble plastikowe "z grzybkami" i trzpieniem
metalowym
szt 6.0000
materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0002
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0002
Razem pozycja 76 592.632
77
d.2.2
KNR 0-23
2612-06
Ocieplenie scian budynków plytami styropianowymi
- przyklejenie dodatkowej
warstwy siatki na scianach piwnic
Krotnosc = 2
m2 98.772
-- Robocizna --
0.6112*2= r-g 1.2224
-- Materialy --
zaprawa klejowa sucha do plyt styropianowych
LEPSTYR 210/STYRLEP 220
4*2=
kg 8.0000
Siatka z wlókna szklanego 145g/m2''
1.135*2=
m2 2.2700
materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag
0.007*2=
m-g 0.0140
Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0.0052*2=
m-g 0.0104
Razem pozycja 77 98.772
78
d.2.2
KNR K-04
0109-02
Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym
podlozu z zaprawy MOZATYNK
o wielkosci kamienia 1,8 mm
m2 98.772
-- Robocizna --
r-g 0.5318
-- Materialy --
Tynk mozaikowy MOZATYNK 1,8 mm kg 4.8000
srodek gruntujacy GRUNTOLIT-W 301 dm3 0.1500
materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0083
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0108
Razem pozycja 78 98.772
79
d.2.2
NNRNKB 202
0541-02
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm -
(parapety zewnetrzne okien piwnic)
m2 13.038
-- Robocizna --
r-g 1.3500
-- Materialy --
- 13 -
Norma STD Wersja 4.20a
2HSM_Polna 13 SZCZEGÓLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI
Lp. Podstawa Opis jm Naklady Cena jedn. Koszt jedn Ilosc Wartosc
Blacha plaska powlekana, gr. 0,50 mm,
wymiar 1250 × 2000, poliester polysk
m2 1.2300
wkrety samogwintujace typu SW do
blach'
szt. 17.2000
Zaprawa cementowa M-10 m3 0.0010
folia izolacyjna m2 1.1000
materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0080
Razem pozycja 79 13.038
3 DOCIEPLENIE STROPU NAD PIWNICA
80
d.3
KNR 2-02
0803-05
Tynki wewnetrzne zwykle kat. II wykonywane
recznie na stropach i podciagach
- lecz wyrównanie stropu pod izolacje
z welny mineralnej
m2 392.980
-- Robocizna --
0.6117*0.50= r-g 0.3059
-- Materialy --
Zaprawa cementowa M-12
0.0161*0.50=
m3 0.0081
Zaprawa cementowo-wapienna M-7
0.004*0.50=
m3 0.0020
materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag
0.0314*0.50=
m-g 0.0157
Razem pozycja 80 392.980
81
d.3
KNR 0-23
2613-01
analogia
Ocieplenie scian budynków plytami z
welny mineralnej - SYSTEM GARAZOWY
- przyklejenie plyt z welny mineralnej
do STROPU
Plyty lamel. z wel.min.do izol. stropów
100mm o wsp. przewodzenia ciepla =
0.035W/m2K
m2 392.980
-- Robocizna --
r-g 1.4380
-- Materialy --
Plyty lamel. z wel.min.do izol. stropów
100mm o wsp. przewodzenia ciepla =
0.035W/m2K
m2 1.0500
zaprawa klejowa do welny mineralnej
LEPSTYR WG 231
kg 6.0000
materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0180
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0142
Razem pozycja 81 392.980
82
d.3
KNR 0-23
2613-05
analogia
Ocieplenie scian budynków plytami z
welny mineralnej - LECZ STROPU -
przymocowanie plyt z welny mineralnej
za pomoca laczników metalowych do
STROPU z betonu
laczniki metalowe z ocynkowanym
trzpieniem
szt 1571.920
-- Robocizna --
r-g 0.0809
-- Materialy --
laczniki metalowe z ocynkowanym
trzpieniem
szt. 1.0400
materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0002
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0002
Razem pozycja 82 1571.920
83
d.3
KNR 0-23
0931-01
analogia
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa
TYNKOLIT G-SA 342
m2 392.980
-- Robocizna --
r-g 0.1050
-- Materialy --
TYNKOLIT G-SA 342 kg 0.3000
materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0004
Razem pozycja 83 392.980
84
d.3
KNR 0-28
2630-05
analogia
Ocieplenie metoda lekka - tynk cienkowarstwowy
malowanie farba mineralna
farba mineralna strukturalna 071
m2 392.980
-- Robocizna --
r-g 0.1760
-- Materialy --
farba mineralna strukturalna 071 dm3 0.3300
materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
- 14 -
Norma STD Wersja 4.20a
2HSM_Polna 13 SZCZEGÓLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI
Lp. Podstawa Opis jm Naklady Cena jedn. Koszt jedn Ilosc Wartosc
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0004
Razem pozycja 84 392.980
4 OCIEPLENIE STROPU OSTATNIEJ KONDYGNACJI (STROPODACHU)
85
d.4
KNR 4-01
0519-06
Rozbiórka pokrycia z papy na dachach
betonowych - pierwsza warstwa - lecz
otwory montazowe do ulozenia izolacji
cieplnej
m2 10.800
-- Robocizna --
r-g 0.3100
Razem pozycja 85 10.800
86
d.4
KNR 4-01
0519-07
Rozbiórka pokrycia z papy na dachach
betonowych - nastepna warstwa jw.
Krotnosc = 2
m2 10.800
-- Robocizna --
0.05*2= r-g 0.1000
Razem pozycja 86 10.800
87
d.4
KNR 4-01
0212-01
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubosci do 15
cm jw.
m3 1.080
-- Robocizna --
r-g 13.8100
Razem pozycja 87 1.080
88
d.4
KNR 9-12
0303-04
analogia
Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy,
wykonywane granulatem z welny
mineralnej o grubosci 15 cm metoda
wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
Granulat welny mineralnej do ocieplania
stropodachów, o wsp. przenikania
ciepla 0,043W/(m.K)
m2 446.980
-- Robocizna --
r-g 0.3300
-- Materialy --
Granulat welny mineralnej do ocieplania
stropodachów, o wsp. przenikania
ciepla 0,043W/(m.K)
13.3*0.5=
kg 6.6500
materialy pomocnicze(od M) % 2.0000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0190
agregat do wdmuchiwania granulatu m-g 0.1031
Razem pozycja 88 446.980
89
d.4
KNR 9-12
0303-06
analogia
Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy,
wykonywane granulatem z welny
mineralnej metoda wdmuchiwania do
przestrzeni - dodatek za kazdy 1 cm
grubosci - do grubosci 22cm
Granulat welny mineralnej do ocieplania
stropodachów, o wsp. przenikania
ciepla 0,043W/(m.K)
Krotnosc = 7
m2 446.980
-- Robocizna --
0.02*7= r-g 0.1400
-- Materialy --
Granulat welny mineralnej do ocieplania
stropodachów, o wsp. przenikania
ciepla 0,043W/(m.K)
0.89*7=
kg 6.2300
-- Sprzet --
wyciag
0.001*7=
m-g 0.0070
agregat do wdmuchiwania granulatu
0.007*7=
m-g 0.0490
Razem pozycja 89 446.980
90
d.4
KNR 4-01
0203-09
Uzupelnienie zbrojonych konstrukcji dachu
z betonu monolitycznego - lecz
otwory montazowe
m3 1.080
-- Robocizna --
r-g 7.0600
-- Materialy --
Beton zwykly B-20 (C16/20) m3 1.0200
materialy pomocnicze(od M) % 2.0000
-- Sprzet --
wyciag m-g 2.0800
Razem pozycja 90 1.080
91
d.4
KNR 4-01
0202-01
Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretów
stalowych gladkich lub zebrowanych
o sr. do 6 mm jw.
kg 47.952
-- Robocizna --
r-g 0.1000
-- Materialy --
Prety okr.glad.do zbr.bet. fi do 7mm kg 1.0020
Drut stal.okragly miekki fi 2,0-6,0mm kg 0.0250
materialy pomocnicze(od M) % 2.0000
- 15 -
Norma STD Wersja 4.20a
2HSM_Polna 13 SZCZEGÓLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI
Lp. Podstawa Opis jm Naklady Cena jedn. Koszt jedn Ilosc Wartosc
Razem pozycja 91 47.952
92
d.4
KNR-W 2-02
0504-02
Pokrycie dachów papa termozgrzewalna
dwuwarstwowe (otwory montazowe)
m2 10.800
-- Robocizna --
r-g 0.3890
-- Materialy --
Papa zgrzew.modyf.SBS podklad.Polbit
PF
m2 1.1500
Papa zgrzew.modyf.SBS w/krycia Polbit
WF
m2 1.1500
Gaz propanowo-butanowy plynny kg 0.4340
Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0.3000
materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0076
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0210
Razem pozycja 92 10.800
5 WYMIANA DRZWI WEJSCIOWYCH DO KLATEK SCHODOWYCH
93
d.5
KNR 4-01
0354-04
analogia
Wykucie z muru oscieznic drewnianych
o powierzchni do 2 m2
szt. 3.000
-- Robocizna --
r-g 1.1600
Razem pozycja 93 3.000
94
d.5
KNR-W 2-02
1040-01
Drzwi wejsciowe do klatek schodowych
jednoskrzydlowe
Drzwi zew. przymyk. 1-skrzyd.-pólpelne
m2 6.300
-- Robocizna --
r-g 3.6400
-- Materialy --
silikon kg 0.1000
pianka poliuretanowa dm3 0.3400
kolki rozporowe szt. 5.0000
listwy maskujace m 2.5500
materialy pomocnicze(od M2+M3+M4+
M5)
% 15.0000
Drzwi zew. przymyk. 1-skrzyd.-pólpelne m2 1.0000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0500
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0600
Razem pozycja 94 6.300
6 ROBOTY REMONTOWE POZOSTALE
6.1 Remont zadaszen klatek schodowych
95
d.6.1
KNR 4-01
0535-08
Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych, okapów, kolnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadajacej sie
do uzytku
m2 4.050
-- Robocizna --
r-g 0.3000
Razem pozycja 95 4.050
96
d.6.1
KNR 0-15II
0527-01
analiza
indywid.
Pokrycie dachów papa termozgrzewalna
na podkladzie betonowym z zagruntowaniem
podloza emulsja asfaltowa i
ulozeniem na sucho papy perforowanej
- jedna warstwa
m2 10.800
-- Robocizna --
r-g 0.3105
-- Materialy --
Papa zgrzew.modyf.SBS w/krycia Polbit
WF
m2 1.1800
asfaltowa emulsja anionowa kg 0.3000
Gaz propanowo-butanowy plynny kg 0.1500
materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0030
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0050
Razem pozycja 96 10.800
97
d.6.1
KNR 4-01
0722-02
Przecieranie istniejacych tynków zewnetrznych
cementowo-wapiennej kat.
III na plytach daszków wejsciowych
m2 13.230
-- Robocizna --
r-g 0.3100
-- Materialy --
Wapno hydratyzowane workowane t 0.0011
Gips budowlany szpachlowy t 0.0014
piasek do zapraw m3 0.0050
Woda z rurociagów m3 0.0084
materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0100
Razem pozycja 97 13.230
- 16 -
Norma STD Wersja 4.20a
2HSM_Polna 13 SZCZEGÓLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI
Lp. Podstawa Opis jm Naklady Cena jedn. Koszt jedn Ilosc Wartosc
98
d.6.1
KNR 0-28
2630-05
analogia
Ocieplenie scian budynków metoda lekka
- tynk cienkowarstwowy malowanie
farba silikonowa elewacyjna NANOTECH
006 - lecz zadaszenia
Krotnosc = 2
m2 13.230
-- Robocizna --
0.176*2= r-g 0.3520
-- Materialy --
Farba silikonowa elewacyjna NANOTECH
006 (KREISEL)
0.33*2=
kg 0.6600
materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0.0004*2=
m-g 0.0008
Razem pozycja 98 13.230
99
d.6.1
NNRNKB 202
0541-01
(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinieciu do 25 cm
- daszku wejsciowego
m2 4.050
-- Robocizna --
r-g 2.1500
-- Materialy --
Blacha plaska powlekana, gr. 0,50 mm,
wymiar 1250 × 2000, poliester polysk
m2 1.2300
wkrety samogwintujace typu SW do
blach'
szt. 27.5000
Zaprawa cementowa M-12 m3 0.0020
materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0080
Razem pozycja 99 4.050
100
d.6.1
NNRNKB 202
0541-02
(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinieciu ponad 25
cm - lecz oslona sciany nad daszkiem
wejsciowym
m2 5.250
-- Robocizna --
r-g 1.3500
-- Materialy --
Blacha plaska powlekana, gr. 0,50 mm,
wymiar 1250 × 2000, poliester polysk
m2 1.2300
wkrety samogwintujace typu SW do
blach'
szt. 17.2000
Zaprawa cementowa M-12 m3 0.0010
materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0080
Razem pozycja 100 5.250
6.2 Remont balkonów
101
d.6.2
KNR 4-04
0504-01
analogia
Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,
lastrykowych, z terakoty
m2 129.990
-- Robocizna --
r-g 0.4900
Razem pozycja 101 129.990
102
d.6.2
KNR 4-01
0211-01
Skucie nierównosci betonu przy glebokosci
skucia do 1 cm na scianach lub
podlogach
m2 129.990
-- Robocizna --
r-g 0.9600
Razem pozycja 102 129.990
103
d.6.2
KNR BC-02
0208-01
Mechaniczne wykucie skorodowanego
zbrojenia, wystajacych elementów stalowych
oraz skucie betonu w miejscach
napraw o sr. 12 mm na powierzchniach
poziomych
m 160.000
-- Robocizna --
r-g 0.2300
-- Sprzet --
sprezarka powietrza spalinowa 20 m3/h m-g 0.2200
Razem pozycja 103 160.000
104
d.6.2
KNR BC-02
0209-01
Zabezpieczenie zbrojenia i elementów
stalowych przed korozja mineralna powloka
antykorozyjna na powierzchniach
poziomych i pionowych; prety o sr. do
16 mm
KREISEL zaprawa kontaktowa i antykorozyjna
ZAPRAWA 451
m 160.000
-- Robocizna --
r-g 0.0800
-- Materialy --
KREISEL zaprawa kontaktowa i antykorozyjna
ZAPRAWA 451
kg 1.6000
materialy pomocnicze(od M) % 1.0000
Razem pozycja 104 160.000
- 17 -
Norma STD Wersja 4.20a
2HSM_Polna 13 SZCZEGÓLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI
Lp. Podstawa Opis jm Naklady Cena jedn. Koszt jedn Ilosc Wartosc
105
d.6.2
KNR BC-02
0217-01
Wykonanie podlewek o gr. 5 mm na
powierzchniach poziomych
KREISEL zaprawa naprawcza ZAPRAWA
456
m2 129.990
-- Robocizna --
r-g 0.3100
-- Materialy --
KREISEL zaprawa naprawcza ZAPRAWA
456
kg 9.5000
materialy pomocnicze(od M) % 1.0000
-- Sprzet --
Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0.0300
Razem pozycja 105 129.990
106
d.6.2
KNR BC-02
0217-03
Wykonanie podlewek (o grubosci 5-30
mm) - dodatek za kazdy nast. 1 mm gr.
warstwy
KREISEL zaprawa naprawcza ZAPRAWA
456
Krotnosc = 5
m2 129.990
-- Robocizna --
0.05*5= r-g 0.2500
-- Materialy --
KREISEL zaprawa naprawcza ZAPRAWA
456
1.9*5=
kg 9.5000
materialy pomocnicze(od M) % 1.0000
-- Sprzet --
Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
0.009*5=
m-g 0.0450
Razem pozycja 106 129.990
107
d.6.2
KNR BC-02
0303-07
analogia
Izolacje i uszczelnienia - wklejenie tasmy
uszczelniajacej
KREISEL Tasma uszczelniajaca typ
PL2/1
m 188.100
-- Robocizna --
r-g 0.2200
-- Materialy --
KREISEL Tasma uszczelniajaca typ
PL2/1
m 1.0900
materialy pomocnicze(od M) % 1.0000
-- Sprzet --
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0010
Razem pozycja 107 188.100
108
d.6.2
KNR 0-39
0115-03
analogia
Uszczelnienie powierzchni tarasu pod
okladzina ceramiczna plynna folia
uszczelniajaca powierzchnie poziome,
bez wkladki z wlókniny
KREISEL dwuskladnikowa polimerowocementowa
zaprawa wodochronna
AQUASZCZEL 820
Krotnosc = 2
m2 129.990
-- Robocizna --
0.134*2= r-g 0.2680
-- Materialy --
KREISEL dwuskladnikowa polimerowocementowa
zaprawa wodochronna
AQUASZCZEL 820
4.5*2=
kg 9.0000
-- Sprzet --
Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0.0018*2=
m-g 0.0036
Razem pozycja 108 129.990
109
d.6.2
KNR 2-02
1118-01
Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych
ukladane na klej - przygotowanie
podloza
KREISEL elastyczna zaprawa klejaca
ELASTI MULTI Specjal 104
m2 129.990
-- Robocizna --
r-g 0.2192
-- Materialy --
KREISEL elastyczna zaprawa klejaca
ELASTI MULTI Specjal 104
kg 4.7500
materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0093
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0001
Razem pozycja 109 129.990
- 18 -
Norma STD Wersja 4.20a
2HSM_Polna 13 SZCZEGÓLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI
Lp. Podstawa Opis jm Naklady Cena jedn. Koszt jedn Ilosc Wartosc
110
d.6.2
KNR-W 2-02
1111-03
Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z
kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie
klejowej ukladane metoda regularna
- z pelnym podklejeniem powierzchni
plytek
KREISEL elastyczna zaprawa klejaca
ELASTI MULTI Specjal 104
zaprawa do spoinowania - FUGA 701
m2 129.990
-- Robocizna --
r-g 0.8500
-- Materialy --
plytki podlogowe z kamieni sztucznych -
antyposlizgowe
m2 1.0400
KREISEL elastyczna zaprawa klejaca
ELASTI MULTI Specjal 104
kg 7.0000
zaprawa do spoinowania - FUGA 701 kg 0.2500
materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0435
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0369
Razem pozycja 110 129.990
111
d.6.2
KNR 2-02
1119-05
Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych
z plytek 15x15 cm ukladane na klej bez
przecinania plytek metoda zwykla
KREISEL elastyczna zaprawa klejaca
ELASTI MULTI Specjal 104
zaprawa do spoinowania - FUGA 701
m 182.700
-- Robocizna --
r-g 0.3835
-- Materialy --
plytki podlogowe z kamieni sztucznych -
antyposlizgowe
m2 0.1550
KREISEL elastyczna zaprawa klejaca
ELASTI MULTI Specjal 104
kg 0.7200
zaprawa do spoinowania - FUGA 701 kg 0.1200
materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0054
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0040
Razem pozycja 111 182.700
112
d.6.2
NNRNKB 202
0541-01
analogia
(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinieciu do 25 cm
- krawedzie balkonów
m2 38.925
-- Robocizna --
r-g 2.1500
-- Materialy --
Blacha stalowa powlekana, plaska,
grub. 0,5 mm, powloka Classic
m2 1.2300
wkrety samogwintujace typu SW do
blach'
szt. 27.5000
Zaprawa cementowa M-10 m3 0.0020
materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
Samochód dostaw.do 0.9t (1)'' m-g 0.0080
Razem pozycja 112 38.925
113
d.6.2
NNRNKB 202
0541-01
analogia
Obróbki blacharskie z blachy stalowej
o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm (krawedzie
plyt Loggii)
Blacha kwasoodporna o grubosci 0,5
mm
m2 46.710
-- Robocizna --
r-g 2.1500
-- Materialy --
Blacha kwasoodporna o grubosci 0,5
mm
kg 3.9020
Wkrety samogwintujace do blach, z
uszczelka
szt 27.5000
Zaprawa cementowa M-10 m3 0.0020
materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0080
Razem pozycja 113 46.710
114
d.6.2
KNR 4-01
1204-08
Przygotowanie powierzchni pod malowanie
farbami silikonowymi tynków z
poszpachlowaniem nierównosci
m2 129.990
-- Robocizna --
r-g 0.0950
-- Materialy --
Gips budowlany szpachlowy t 0.0003
materialy pomocnicze(od M) % 2.0000
Razem pozycja 114 129.990
115
d.6.2
KNR 4-01
0722-02
Przecieranie istniejacych tynków zewnetrznych
cementowo-wapiennej kat.
III - lecz spody plyt loggii
m2 129.990
- 19 -
Norma STD Wersja 4.20a
2HSM_Polna 13 SZCZEGÓLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI
Lp. Podstawa Opis jm Naklady Cena jedn. Koszt jedn Ilosc Wartosc
-- Robocizna --
r-g 0.3100
-- Materialy --
Wapno hydratyzowane workowane t 0.0011
Gips budowlany szpachlowy t 0.0014
piasek do zapraw m3 0.0050
Woda z rurociagów m3 0.0084
materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0100
Razem pozycja 115 129.990
116
d.6.2
KNR 0-28
2620-02
analogia
Przygotowanie podloza - zagruntowanie
powierzchni
srodek gruntujacy GRUNTOLIT-SO
305
m2 129.990
-- Robocizna --
r-g 0.0662
-- Materialy --
srodek gruntujacy GRUNTOLIT-SO
305
dm3 0.2000
materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0001
Razem pozycja 116 129.990
117
d.6.2
KNR 0-28
2630-05
analogia
Tynk cienkowarstwowy malowanie farba
silikonowa - lecz plyt Loggii od spodu
Farba silikonowa elewacyjna NANOTECH
006 (KREISEL)
Krotnosc = 2
m2 129.990
-- Robocizna --
0.176*2= r-g 0.3520
-- Materialy --
Farba silikonowa elewacyjna NANOTECH
006 (KREISEL)
0.33*2=
kg 0.6600
materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0.0004*2=
m-g 0.0008
Razem pozycja 117 129.990
118
d.6.2
KNR 0-22
0528-01
Renowacja starych dachów krytych papa
przy uzyciu papy termozgrzewalnej
dkd - przygotowanie podloza - zadaszenia
balkonów
m2 35.700
-- Robocizna --
r-g 0.1125
-- Materialy --
Lepik asfalt.stos.na zimno kg 1.6000
materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0003
Razem pozycja 118 35.700
119
d.6.2
KNR 0-22
0528-02
Renowacja starych dachów krytych papa
przy uzyciu papy termozgrzewalnej
dkd - krycie - jw.
m2 35.700
-- Robocizna --
r-g 0.5332
-- Materialy --
Papa zgrzew.modyf.SBS w/krycia Polbit
WF
m2 1.1800
Gaz propanowo-butanowy plynny kg 0.3135
materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0030
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0050
Razem pozycja 119 35.700
120
d.6.2
NNRNKB 202
0541-02
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm -
lecz zadaszenie balkonów - pas pod i
nad rynnowy
m2 27.000
-- Robocizna --
r-g 1.3500
-- Materialy --
Blacha plaska powlekana, gr. 0,50 mm,
wymiar 1250 × 2000, poliester polysk
m2 1.2300
Wkrety samogwintujace do blach, z
uszczelka
szt 17.2000
Zaprawa cementowa M-10 m3 0.0010
folia izolacyjna m2 1.1000
materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0080
Razem pozycja 120 27.000
- 20 -
Norma STD Wersja 4.20a
2HSM_Polna 13 SZCZEGÓLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI
Lp. Podstawa Opis jm Naklady Cena jedn. Koszt jedn Ilosc Wartosc
121
d.6.2
KNR 2-02
0508-05
Rynny dachowe pólokragle o sr. 12 cm
- z blachy ocynkowanej i powlekanej w
systemie ciaglym
m 35.700
-- Robocizna --
r-g 0.6516
-- Materialy --
Blacha plaska powlekana, gr. 0,50 mm,
wymiar 1250 × 2000, poliester polysk
m2 0.5600
spoiwo cynowo-olowiowe LC-60 kg 0.0240
Uchwyt do rynien dach.PVCocynk.fi
100-120mm
szt 2.0000
materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0038
wyciag m-g 0.0021
Razem pozycja 121 35.700
122
d.6.2
KNR 2-02
0510-04
analiza indywidualna
Rury spustowe okragle o sr. 10 cm - z
blachy ocynkowanej i powlekanej
m 48.120
-- Robocizna --
r-g 0.9308
-- Materialy --
Blacha plaska powlekana, gr. 0,50 mm,
wymiar 1250 × 2000, poliester polysk
m2 0.5180
spoiwo cynowo-olowiowe LC-60 kg 0.0240
uchwyt do rur spustowych 100-120mm szt 0.3300
materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0035
Razem pozycja 122 48.120
123
d.6.2
KNR-W 2-02
0519-08
analogia
Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej
ocynkowanej i powlekanej
szt. 4.000
-- Robocizna --
r-g 0.9910
-- Materialy --
Blacha plaska powlekana, gr. 0,50 mm,
wymiar 1250 × 2000, poliester polysk
m2 1.0380
spoiwo cynowo-olowiowe LC-60 kg 0.0800
materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0038
wyciag m-g 0.0021
Razem pozycja 123 4.000
124
d.6.2
KNR 0-25
0104-01
Czyszczenie konstrukcji pelnosciennych
do stopnia St 2 - stan wyjsciowy
powierzchni B - lecz balustrady balkonowe
m2 179.040
-- Robocizna --
r-g 0.2290
-- Materialy --
materialy pomocnicze(od R) % 2.5000
Razem pozycja 124 179.040
125
d.6.2
KNR 0-25
0203-01 0201
D 03
Malowanie natryskiem bezpowietrznym
konstrukcji pelnosciennych wyrobami
jednoskladnikowymi - farby przeciwkorozyjne
jednoskladnikowe o grubosci
ponad 70 mikrometrów (pierwsza warstwa)
(wydajnosc katalogowa 12 m2 /
dm3) - elementy balustrad
m2 179.040
-- Robocizna --
r-g 0.0850
-- Materialy --
farba epoksydowa do gruntowania antykorozyjna
modyfikowana specjalna
chromianowa
1.6*0.08333=0.133328=
dm3 0.1333
Rozcienczalnik do wyrobów epoksydowych
ogólnego stosowania opak. 5 dm3
1.6*0.08333*0.08=0.010666=
dm3 0.0107
materialy pomocnicze(od M) % 1.0000
-- Sprzet --
sprezarka powietrza spalinowa 20 m3/h m-g 0.0250
aparat do natrysku bezpowietrznego m-g 0.0250
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0010
Razem pozycja 125 179.040
126
d.6.2
KNR 0-25
0203-01 0201
D 03
Malowanie natryskiem bezpowietrznym
konstrukcji pelnosciennych wyrobami
jednoskladnikowymi - farby przeciwkorozyjne
jednoskladnikowe o grubosci
ponad 70 mikrometrów (druga warstwa)
(wydajnosc katalogowa 15 m2 / dm3) -
jw. lecz farba ftalowa
m2 179.040
- 21 -
Norma STD Wersja 4.20a
2HSM_Polna 13 SZCZEGÓLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI
Lp. Podstawa Opis jm Naklady Cena jedn. Koszt jedn Ilosc Wartosc
-- Robocizna --
r-g 0.0850
-- Materialy --
emalia ftalowa
1.45*0.06667=0.096672=
dm3 0.0967
rozcienczalnik
1.45*0.06667*0.08=0.007734=
dm3 0.0077
materialy pomocnicze(od M) % 1.0000
-- Sprzet --
sprezarka powietrza spalinowa 20 m3/h m-g 0.0250
aparat do natrysku bezpowietrznego m-g 0.0250
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0010
Razem pozycja 126 179.040
127
d.6.2
KNR 4-04
0506-04
Rozebranie wypelnienia z blachy trapezowej
- nie nadajacej sie do uzytku -
lecz oslony balkonów loggii
m2 68.200
-- Robocizna --
r-g 0.0900
Razem pozycja 127 68.200
128
d.6.2
NNRNKB 202
0537-01
analogia
Wpelnienia balkonów - lecz blacha powlekana
trapezowa
m2 68.200
-- Robocizna --
r-g 0.5900
-- Materialy --
blacha powlekana trapezowa m2 1.0600
wkrety samogwintujace typu SW do
blach'
szt. 8.2400
materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0080
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0090
Razem pozycja 128 68.200
6.3 Remont zejscia do piwnicy
129
d.6.3
KNR 4-01
0535-08
Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych, okapów, kolnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadajacej sie
do uzytku - zadaszenie wejscia
m2 4.875
-- Robocizna --
r-g 0.3000
Razem pozycja 129 4.875
130
d.6.3
KNR 2-05
0904-05
analogia
Montaz zadaszenia wejscia do piwnic
Daszek nad drzwi wspornikowy - zadaszenie
proste aluminiowe z pokryciem
poliweglanem o wymiarach 190x130cm
szt 1.000
-- Robocizna --
3.768*0.955= r-g 3.5984
-- Materialy --
Daszek nad drzwi wspornikowy - zadaszenie
proste aluminiowe z pokryciem
poliweglanem o wymiarach 190x130cm
szt 1.0000
-- Sprzet --
samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0.0180
pila tarczowa 300 mm m-g 0.3140
Razem pozycja 130 1.000
131
d.6.3
NNRNKB 202
0537-01
(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 25 m2
o nachyleniu polaci do 85 % blacha powlekana
trapezowa na latach
m2 4.875
-- Robocizna --
r-g 0.5900
-- Materialy --
blacha powlekana trapezowa m2 1.0600
wkrety samogwintujace typu SW do
blach'
szt. 8.2400
materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0080
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0090
Razem pozycja 131 4.875
132
d.6.3
KNR 2-02
1209-02
Balustrady muru schodów zewnetrznych
m 4.000
-- Robocizna --
r-g 2.7500
-- Materialy --
balustrady i pochwyty stalowe kg 13.5000
Zaprawa cementowa M-12'' m3 0.0030
farba olejna do gruntowania dm3 0.0600
farba olejna nawierzchniowa dm3 0.0600
materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0300
Samochód dostaw.do 0.9t (1)' m-g 0.0100
Razem pozycja 132 4.000
- 22 -
Norma STD Wersja 4.20a
2HSM_Polna 13 SZCZEGÓLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI
Lp. Podstawa Opis jm Naklady Cena jedn. Koszt jedn Ilosc Wartosc
133
d.6.3
KNR 2-02
2104-02
analogia
Okladziny biegów schodowych z plyt
prostokatnych grubosci 6 cm i szerokosci
do 35 cm
m 9.500
-- Robocizna --
r-g 2.4500
-- Materialy --
Zaprawa cementowa M-12' m3 0.0100
materialy pomocnicze(od M2) % 1.5000
elementy biegów schodowych z betonu szt 1.0300
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.2700
Razem pozycja 133 9.500
134
d.6.3
KNR 4-01
0722-02
analogia
Przecieranie istniejacych tynków zewnetrznych
cementowo-wapiennej kat.
III na scianach schodów
m2 7.200
-- Robocizna --
r-g 0.3100
-- Materialy --
Wapno hydratyzowane workowane t 0.0011
Gips budowlany szpachlowy t 0.0014
piasek do zapraw m3 0.0050
Woda z rurociagów m3 0.0084
materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0100
Razem pozycja 134 7.200
135
d.6.3
KNR K-04
0109-02
Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym
podlozu z zaprawy MOZATYNK
o wielkosci kamienia 1,8 mm
m2 7.200
-- Robocizna --
r-g 0.5318
-- Materialy --
Tynk mozaikowy MOZATYNK 1,8 mm kg 4.8000
srodek gruntujacy GRUNTOLIT-W 301 dm3 0.1500
materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0083
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0108
Razem pozycja 135 7.200
136
d.6.3
NNRNKB 202
0541-02
(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinieciu ponad 25
cm - lecz oslona sciany nad daszkiem
wejsciowym
m2 1.750
-- Robocizna --
r-g 1.3500
-- Materialy --
Blacha plaska powlekana, gr. 0,50 mm,
wymiar 1250 × 2000, poliester polysk
m2 1.2300
wkrety samogwintujace typu SW do
blach'
szt. 17.2000
Zaprawa cementowa M-12 m3 0.0010
materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0080
Razem pozycja 136 1.750
137
d.6.3
KNR 4-01
0354-04
analogia
Wykucie z muru oscieznic drewnianych
o powierzchni do 2 m2
szt. 1.000
-- Robocizna --
r-g 1.1600
Razem pozycja 137 1.000
138
d.6.3
KNR-W 2-02
1040-01
Drzwi wejsciowe do piwnicy jednoskrzydlowe
Drzwi zew. przymyk. 1-skrzyd.-pelne
m2 2.100
-- Robocizna --
r-g 3.6400
-- Materialy --
silikon kg 0.1000
pianka poliuretanowa dm3 0.3400
kolki rozporowe szt. 5.0000
listwy maskujace m 2.5500
materialy pomocnicze(od M2+M3+M4+
M5)
% 15.0000
Drzwi zew. przymyk. 1-skrzyd.-pelne m2 1.0000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0500
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0600
Razem pozycja 138 2.100
6.4 Nawiewniki okien piwnic i klatek schodowych
- 23 -
Norma STD Wersja 4.20a
2HSM_Polna 13 SZCZEGÓLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI
Lp. Podstawa Opis jm Naklady Cena jedn. Koszt jedn Ilosc Wartosc
139
d.6.4
NNRNKB 202
1019-01
analogia
(z.II) naswietla stale- lecz Nawiewniki
higrosterowane akustyczne pow. do
0.2 m2 - na oknach piwnic i klatek
schodowych
Nawiewnik okna higrosterowany akustyczny
szt 66.000
-- Robocizna --
8.69*0.25= r-g 2.1725
-- Materialy --
Nawiewnik okna higrosterowany akustyczny
szt 1.0000
materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0500
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0700
Razem pozycja 139 66.000
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
1 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH (PODLUZNYCH I
SZCZYTOWYCH)
2 OCIEPLENIE SCIAN PIWNIC
3 DOCIEPLENIE STROPU NAD PIWNICA
4 OCIEPLENIE STROPU OSTATNIEJ KONDYGNACJI
(STROPODACHU)
5 WYMIANA DRZWI WEJSCIOWYCH DO KLATEK SCHODOWYCH
6 ROBOTY REMONTOWE POZOSTALE
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGÓLEM
Slownie:
- 24 -
Norma STD Wersja 4.20a
2HSM_Polna 13 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm Ilosc Cena jedn. Wartosc
1. Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LU) r-g 11440.6976
RAZEM
Slownie:
- 25 -
Norma STD Wersja 4.20a
2HSM_Polna 13 ZESTAWIENIE MATERIALÓW
Lp. Nazwa Jm Ilosc Il inw. Il wyk. Cena
jedn.
Wartosc Grupa
1. Acetylen rozpuszczony techniczny kg 3.8400 3.8400
2. asfaltowa emulsja anionowa kg 3.2410 3.2410
3. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.1728 0.1728
4. balustrady i pochwyty stalowe kg 54.0000 54.0000
5. bednarka ocynkowana 20x3 mm kg 0.3131 0.3131
6. Beton zwykly B-20 (C16/20) m3 1.1016 1.1016
7. Blacha kwasoodporna o grubosci 0,5 mm kg 182.2624 182.2624
8. Blacha plaska powlekana, gr. 0,50 mm, wymiar
1250 × 2000, poliester polysk
m2 492.5829 492.5829
9. blacha powlekana trapezowa m2 77.4596 77.4596
10. Blacha stalowa powlekana, plaska, grub. 0,5 mm,
powloka Classic
m2 47.8777 47.8777
11. Cement portl,zwykly b.dod. CEM I 32,5-work t 0.9569 0.9569
12. Daszek nad drzwi wspornikowy - zadaszenie proste
aluminiowe z pokryciem poliweglanem o wymiarach
190x130cm
szt 1.0000 1.0000
13. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II m3 0.2042 0.2042
14. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 0.2828 0.2828
15. deski iglaste obrzynane kl.III m3 0.1193 0.1193
16. drewno opalowe kg 381.2130 381.2130
17. Drut stal.okragly miekki fi 2,0-6,0mm kg 1.2000 1.2000
18. drut stalowy okragly 3 mm kg 14.1373 14.1373
19. Drzwi zew. przymyk. 1-skrzyd.-pelne m2 2.1000 2.1000
20. Drzwi zew. przymyk. 1-skrzyd.-pólpelne m2 6.3000 6.3000
21. dyble plastikowe "z grzybkami" i trzpieniem metalowym
szt 3555.7895 3555.7895
22. Elektrody stal. ER fi 3,25mm, dl.450mm 100
szt.
3.4766 3.4766
23. elementy biegów schodowych z betonu szt 9.7849 9.7849
24. emalia ftalowa dm3 17.3081 17.3081
25. farba epoksydowa do gruntowania antykorozyjna
modyfikowana specjalna chromianowa
dm3 23.8711 23.8711
26. farba gruntujaca TYNKOLIT SO 332 dm3 371.7526 371.7526
27. farba mineralna strukturalna 071 dm3 129.6857 129.6857
28. farba olejna do gruntowania dm3 0.2402 0.2402
29. farba olejna nawierzchniowa dm3 0.2399 0.2399
30. Farba silikonowa elewacyjna NANOTECH 006
(KREISEL)
kg 106.2073 106.2073
31. folia izolacyjna m2 299.2918 299.2918
32. Folia poliet. bud.oslonowa,gr.0,12-0,20mm m2 138.5455 138.5455
33. Gaz propanowo-butanowy plynny kg 53.5798 53.5798
34. Gips budowlany szpachlowy t 0.2992 0.2992
35. Granulat welny mineralnej do ocieplania stropodachów,
o wsp. przenikania ciepla 0,043W/(m.K)
kg 5757.1012 5757.1012
36. Gwozdzie budowlane okragle gole kg 3.5451 3.5451
37. haki do muru kg 18.8508 18.8508
38. katownik aluminiowy m 1298.7733 1298.7733
39. kolki rozporowe szt. 42.0062 42.0062
40. kolki rozporowe z wkretami' szt 24.0000 24.0000
41. kolki rozporowe z wkretem' szt. 328.2320 328.2320
42. Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara m2 42.1706 42.1706
43. Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara - z odzysku m2 39.7043 39.7043 0.0000
44. kotwa wklejana HILTI HAS M 12x160 szt 50.2920 50.2920
45. kotwy wklejane Fischera FIS AM 12x300 szt 86.7503 86.7503
46. kratki wentylacyjne z siatka stalowa ocynkowana szt 32.0000 32.0000
47. Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone kl. I (podwalina
14x14cm)
m3 1.8391 1.8391
48. KREISEL dwuskladnikowa polimerowo-cementowa
zaprawa wodochronna AQUASZCZEL 820
kg 1169.9099 1169.9099
49. KREISEL elastyczna zaprawa klejaca ELASTI
MULTI Specjal 104
kg 1658.9234 1658.9234
50. KREISEL Tasma uszczelniajaca typ PL2/1 m 205.0291 205.0291
51. KREISEL zaprawa kontaktowa i antykorozyjna ZAPRAWA
451
kg 256.0000 256.0000
52. KREISEL zaprawa naprawcza ZAPRAWA 456 kg 2469.8127 2469.8127
53. Lepik asfalt.stos.na zimno kg 57.1204 57.1204
54. Lepik asfaltowy stosowany na zimno JARLEP L,
opak. 10 kg
kg 235.9881 235.9881
55. listwy maskujace m 21.4189 21.4189
56. Lacznik fasadowy TFIX -8M-255 szt 6308.4661 6308.4661
57. laczniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem szt. 1634.7987 1634.7987
58. Nawiewnik okna higrosterowany akustyczny szt 66.0000 66.0000
59. Obrzeze proste o wym. 100x20x6 cm, kolor szary,
waga 27 kg/szt.
m 105.3150 105.3150
60. Papa asfalt.na tekturze podkl.odm.400/1200 m2 12.1457 12.1457
61. Papa asfaltowa zgrzewalna FUNDAMENT SZYBKI
PROFIL SBS, podkladowa na hartowanej wlókninie
poliestrowej, do izolacji przeciwwodnej fundamentów
m2 208.7597 208.7597
62. Papa zgrzew.modyf.SBS podklad.Polbit PF m2 12.4201 12.4201
63. Papa zgrzew.modyf.SBS w/krycia Polbit WF m2 173.4898 173.4898
64. pianka poliuretanowa dm3 49.6511 49.6511
- 26 -
Norma STD Wersja 4.20a
2HSM_Polna 13 ZESTAWIENIE MATERIALÓW
Lp. Nazwa Jm Ilosc Il inw. Il wyk. Cena
jedn.
Wartosc Grupa
65. piasek do zapraw m3 1.9609 1.9609
66. piasek naturalny kopany m3 36.3151 36.3151
67. Piasek zwykly lamany 0-2 mm t 22.7168 22.7168
68. Pl.rusztow.pomost.komunik.dlugie gr.38 mm m2 0.3142 0.3142
69. Pl.rusztow.pomost.komunik.krótkie gr.38mm m2 9.5825 9.5825
70. plytki podlogowe z kamieni sztucznych - antyposlizgowe
m2 163.5080 163.5080
71. Plyty lamel. z wel.min.do izol. stropów 100mm o
wsp. przewodzenia ciepla = 0.035W/m2K
m2 412.6290 412.6290
72. Plyty styrop. EPS 70 - 036 (fasada) grubosci
14cm o wsp. przewodzenia ciepla 0,036W/mK
m3 149.8261 149.8261
73. Plyty styrop.EPS 70-036 (fasada) grubosci 2cm m3 4.2247 4.2247
74. Plyty styrop.STYRODUR C grubosci 14cm wsp.
przew. ciepl = 0,036W/(m.K)
m3 28.4461 28.4461
75. plyty styropianowe m3 0.6250 0.6250
76. prefabrykaty sciekowe 60x50x15 cm szt. 49.4402 49.4402
77. preparat przeciwgrzybowy do podlozy mineralnych' dm3 123.9173 123.9173
78. Prety okr.glad.do zbr.bet. fi do 7mm kg 48.0476 48.0476
79. prety stalowe ocynkowane m 195.4966 195.4966
80. profilowana blacha okapowa - cokolowa grubosci
0.70mm
m 114.8804 114.8804
81. puszki kontrolne inst. odgromowej szt. 12.2399 12.2399
82. rozcienczalnik dm3 1.3855 1.3855
83. Rozcienczalnik do wyrobów epoksydowych ogólnego
stosowania opak. 5 dm3
dm3 1.9099 1.9099
84. Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 3.2395 3.2395
85. Roztwór asfaltowy do gruntowania JARLEP G,
opak. 12 dm3
dm3 63.5357 63.5357
86. rura stalowa sr. 48.3x3.2 mm (zwód pionowy) m 0.7855 0.7855
87. rury winidurowe m 79.2468 79.2468
88. Siatka z wlókna szklanego 145g/m2'' m2 2307.6744 2307.6744
89. silikon kg 0.8398 0.8398
90. spoiwo cynowo-olowiowe LC-60 kg 6.7642 6.7642
91. srodek gruntujacy GRUNTOLIT-SO 305 dm3 25.9982 25.9982
92. srodek gruntujacy GRUNTOLIT-W 301 dm3 263.7308 263.7308
93. Srodek impreg-grzyb.solny "Drewnosol Plus" dm3 1.0583 1.0583
94. Tlen sprezony techniczny' m3 10.2397 10.2397
95. Tynk mozaikowy MOZATYNK 1,8 mm kg 508.6658 508.6658
96. Tynk silikonowy SILIKON PROTECT 031 kg 3144.8754 3144.8754
97. TYNKOLIT G-SA 342 kg 117.8943 117.8943
98. uchwyt do rur spustowych 100-120mm szt 15.8799 15.8799
99. Uchwyt do rynien dach.PVCocynk.fi 100-120mm szt 71.4005 71.4005
100. Uchwyt do rynien dach.PVCocynk.fi 150-180m szt 177.0000 177.0000
101. uchwyty do rur winidurowych szt. 160.0213 160.0213
102. Wapno hydratyzowane workowane t 0.2044 0.2044
103. Wkrety samogwintujace do blach, z uszczelka szt 1748.9333 1748.9333
104. wkrety samogwintujace typu SW do blach' szt. 6119.8056 6119.8056
105. Woda z rurociagów m3 1.7062 1.7062
106. wspornik do rur spust.ocynk.fi 150-180mm +
pl.40x6 ocynkowany ogniowo
szt 25.1459 25.1459
107. Wspornik scienny K 145 do kotwienia szt 76.9617 76.9617
108. Wspornik z kolkiem rozp.fi 12 mocujac.drut szt 112.8972 112.8972
109. zaciski stalowe ocynkowane do laczenia przewodów
szt 0.3140 0.3140
110. Zaprawa cementowa M-10 m3 0.3655 0.3655
111. Zaprawa cementowa M-10 m3 0.0779 0.0779
112. Zaprawa cementowa M-12 m3 3.1786 3.1786
113. Zaprawa cementowa M-12' m3 0.0950 0.0950
114. Zaprawa cementowa M-12'' m3 0.0120 0.0120
115. Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0.1398 0.1398
116. Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 5.4797 5.4797
117. zaprawa do spoinowania - FUGA 701 kg 54.4222 54.4222
118. zaprawa klejowa do welny mineralnej LEPSTYR
WG 231
kg 2357.8750 2357.8750
119. zaprawa klejowa sucha do plyt styropianowych
LEPSTYR 210/STYRLEP 220
kg 18693.5596 18693.5596
120. Zaprawa wapienna m3 0.1735 0.1735
121. zlacza do przewodów inst. odgromowej szt. 12.0000 12.0000
122. materialy pomocnicze zl
RAZEM
Slownie:
- 27 -
Norma STD Wersja 4.20a
2HSM_Polna 13 ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm Ilosc Cena jedn. Wartosc
1. agregat do wdmuchiwania granulatu m-g 67.9856
2. aparat do natrysku bezpowietrznego m-g 8.9519
3. Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 9.7485
4. pila do ciecia kostki m-g 1.9979
5. pila tarczowa 300 mm m-g 0.3143
6. Ruszt.ram.zew.RR-1/30 do 20m m-g 570.2581
7. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 64.7491
8. Samochód dostaw.do 0.9t (1)' m-g 0.0399
9. Samochód dostaw.do 0.9t (1)'' m-g 0.3114
10. samochód samowyladowczy 5 t m-g 30.3241
11. Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 16.3773
12. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0.0180
13. Spawarka elektr.wirujaca 300A m-g 5.4023
14. sprezarka powietrza spalinowa 20 m3/h m-g 44.1520
15. walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 3.4587
16. wibrator powierzchniowy m-g 10.3844
17. wyciag m-g 86.2115
RAZEM
Slownie:
- 28 -
Norma STD Wersja 4.20a

 

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.