Przetarg na osłony śmietnikowe – SIWZ

OGŁOSZENIE

 

Hrubieszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. St. Staszica ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż 13 szt. osłon śmietnikowych.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni; hsm-staszic.pl lub w Dziale Technicznym GZM przy ul. Polna 26 w Hrubieszowie. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica przy ul Polna 19 w Hrubieszowie do dnia 12 czerwca 2019r. do godz. 1200. Wadium w wysokości 5000,00 zł należy wpłacić na konto Spółdzielni PKO BP 68 1020 5356 0000 1102 0005 5178. Tytuł wpłaty „Wadium osłony” w terminie do 11 czerwca 2019r.

Uprawniony do kontaktu Kierownik GZM Zenon Kasprzyk tel. 663 387 510.

Otwarcie ofert w siedzibie Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica przy ul Polna 19 w dniu

12 czerwca 2019r. o godz. 12 00Załącznik Nr 1 do SIWZ

…………………………………………

(miejscowość, data)

Hrubieszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. St. Staszica w Hrubieszowie

ul. Polna 19

22-500 Hrubieszów

KRS nr 0000057411

NIP 919-000-13-19

OFERTA

na dostawę i montaż osłon śmietnikowych

1. Dane Wykonawcy

Nazwa: .................................................................................................................................................

Siedziba: ..............................................................................................................................................

Nr telefonu/fax: ...................................................................................................................................

e-mail …………………………………………………………………………………………………

Nr NIP: ..............................................................

Nr KRS: ………………………………

Nr REGON: .......................................................

2. Zobowiązania Wykonawcy:

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Dostawa i montaż 13 szt. osłon śmietnikowych” na terenach zarządzanych przez Hrubieszowską Spółdzielnią Mieszkaniową im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, ul. Polna 19

1) Oferujemy wykonanie zadania zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, łącznie za cenę:

netto: ............................................ zł (słownie: ........................................………………………...…………………………………………............................................................................................)

obowiązujący podatek VAT w wysokości: …………..%, tj. ...................................................... zł

(słownie złotych:...........................................................................................................................)

brutto: .......................................... zł (słownie brutto …………………………………………..…………………………………………………………………..)

a). Wykonanie dodatkowych kluczy dla mieszkańców w cenie …......….. zł za 1 szt.

b) zapasowe wkładki w systemie master w cenie …… zł za 1 szt.

2) Termin płatności - liczony od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury- do 30 dni. Udzielam następującej gwarancji jakości na dostarczone i zamontowane wiaty śmietnikowe, objęte niniejszym zamówieniem, na okres……………… miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru dostarczonych i zamontowanych fabrycznie nowych, wolnych od wad osłon śmietnikowych.

4) Termin realizacji zadania – do …………….. 2019 r.

5) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

6) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

7) Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i projekcie umowy warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na ww. warunkach.

8) Zadanie objęte przedmiotowym zamówieniem wykonamy samodzielnie/ z udziałem podwykonawców

……………………………………………………………………………………………………………….

(jeżeli dotyczy, wskazać część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcy)

9) Załącznikami do oferty są dokumenty wymagane w SIWZ.

3. OFERTĘ składamy na _________ stronach.

.................................................................

(podpis i pieczęć )

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na dostawę i montaż osłon śmietnikowych

ZAMAWIAJĄCY:

Hrubieszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. St. Staszica,

ul. Polna 19, 22-500 Hrubieszów

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 13 szt. nowych osłon śmietnikowych

o konstrukcji stalowej wraz ze ścianami osłonowymi, o wymiarach:

 • długość: nie mniej niż 6000 mm,

 • szerokość: nie mniej niż 4550 mm,

 • wysokość w kalenicy: nie mniej niż 2 600 mm,

 • wysokość przy okapie: nie mniej niż 2 100 mm,

Ilość osłon – 10 szt.

 • długość: nie mniej niż 7500 mm,

 • szerokość: nie mniej niż 4550 mm,

 • wysokość w kalenicy: nie mniej niż 2 600 mm,

 • wysokość przy okapie: nie mniej niż 2 100 mm,

Ilość osłon – 2 szt.

 • długość: nie mniej niż 9000 mm,

 • szerokość: nie mniej niż 4550 mm,

 • wysokość w kalenicy: nie mniej niż 2 600 mm,

 • wysokość przy okapie: nie mniej niż 2 100 mm,

Ilość osłon – 1 szt.

Konstrukcja:

 • osłona modułowa (możliwość rozbudowy, przeniesienia w inne miejsce)

 • profile stalowe zgodnie z PN

 • stopy podstawy profili nośnych 4mm

 • kotwy stalowe

 • panel dolny ścian do 1500mm blacha trapez kolor

 • panel górny ścian ażurowy drut 5mm

 • elementy stalowe ocynkowane (malowane proszkowo)

 • dach laminat z żywic epoksydowych wzmacniany włóknem szklanym( przepuszczający światło)

 • drzwi dwudzielne ( 900=550mm) z zamkiem i wkładką w systemie master

 • zapasowe wkładki w systemie master (po 2szt. do osłony)

Wymagania :

 1. Okres gwarancji jakości i rękojmi nie krótszy niż 48 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu przekazania-odbioru.

 2. Miejsce dostawy i montażu wskazane przez Zamawiającego w Hrubieszowie.

 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

 4. Zamawiający dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

 5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 30.08.2019 r.

 6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 • posiadają stosowne uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

 • są w dobrej sytuacji ekonomicznej,

 • posiada zdolności techniczne i zawodowe

 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00zł. Na konto Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica PKO BP 68 1020 5356 0000 1102 0005 5178. Tytuł wpłaty „Wadium osłony”

 2. Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.

 4. Oferta powinna zawierać kartę produktu

 5. Zaleca się, aby całość oferty była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe otwarcie.

 6. Oferty należy złożyć w siedzibie Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i. St. Staszica, ul. Polna 19 w terminie do dnia 12 czerwca 2019 roku do godz. 12:00. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1.

Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentami kierownik GZM Zenon Kasprzyk – tel. 663 387 510, od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7:00 – 15:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 czerwca 2019 roku o godz. 12:05 siedzibie Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i. St. Staszica, ul. Polna 19. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

­­- cena: 70%,

- okres gwarancji jakości: 30%.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Umowa wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.

Koszty związane z udziałem w postępowaniu i przygotowaniem oferty ponosi składający

Ofertę.

ZAŁĄCZNIKI:

1 – wzór formularza oferty,

2– wzór umowy

 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ

 Umowa

Zawarta w Hrubieszowie dnia …..……… 2019r. pomiędzy:

Hrubieszowską Spółdzielnią Mieszkaniową im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, ul. Polna 19, wpisaną do KRS pod nr 0000057411, NIP 919-000-13-19, zwaną dalej w tekście: "Zamawiającym", reprezentowaną przez:

1. ................................ - Prezes Zarządu

2. ................................ – Z-ca Prezesa HSM

zwaną dalej Zamawiającym,

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez:

…………………….....................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą.

§ 1

1. Wykonawca, dostarczy i zamontuje 13 szt. osłon śmietnikowych o parametrach określonych w SIWZ w cenie zawartej w złożonej ofercie w postępowaniu przetargowym

zgodnie z ustalonym harmonogramem montażu stanowiącym integralną część niniejszej umowy.

2. Dane techniczne nieoznaczone w ofercie:

- Kolor konstrukcji, osłony.

§ 2

1. Wykonawca dostarczy i zamontuje przedmiot umowy w miejscu wskazanym przez

Zamawiającego w terminie do dnia ……………2019r. będzie utrzymywał teren montażu w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.

3. Odpady powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy stanowią własność Wykonawcy.

4. Po zakończeniu robót, Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru.

5. Odbiór końcowy dokonany zostanie w miejscu i w dniu zakończenia montażu, poprzez

podpisanie protokołu odbioru przez obie Strony.

6. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie (e-mail lub faxem) gotowość odbioru

końcowego przedmiotu umowy z 3 dniowym wyprzedzeniem. Odbiór zostanie dokonany przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego, a wynikiem odbioru będzie protokół końcowy odbioru podpisany przez obie strony.

7. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy oraz podpisania

Protokołu odbioru jest …………………………………………………..

8. W przypadku wadliwego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się

do wymiany obudowy śmietnikowej i wszelkich koniecznych napraw w terminie 30 dni od daty pisemnego zgłoszenia usterki lub wady.

§ 3

1. Zamawiający udostępni Wykonawcy miejsce montażu w terminie uzgodnionym przez Strony.

Nastąpi to poprzez przygotowanie terenu do montażu, przez co rozumie się udostępnienie

odpowiednio przygotowanej nawierzchni.

2. Przygotowana nawierzchnia musi być równa i utwardzona, a na placu montażu nie mogą

znajdować się żadne stałe elementy, które mogłyby utrudnić montaż. W przypadku kiedy

przygotowana nawierzchnia przez Zamawiającego nie będzie spełniała tych warunków,

Wykonawca ma prawo odmówić montażu osłony śmietnikowej i obciążyć Zamawiającego kosztami ponownego dojazdu i transportu przedmiotu umowy.

3. Zamawiający zobowiązany jest do przestrzegania terminu odbioru końcowego zgłoszonego przez Wykonawcę z 3 dniowym wyprzedzeniem. Jeżeli Zamawiający pomimo wcześniejszego pisemnego powiadomienia nie stawił się w ustalonym terminie odbioru Strony ustalają, że odbiór został dokonany bez uwag.

4. Zamawiający zapewni dostęp do punktu poboru energii, wodę i zaplecze sanitarne dla

pracowników Wykonawcy wykonujących prace montażowe.

5. Zamawiający zobowiązuje się do informowania Wykonawcy o wszelkich okolicznościach,

mogących wpłynąć na czas realizacji montażu, będących poza odpowiedzialnością Wykonawcy (np. przerwy w dostawie energii elektrycznej itp.).

6. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zainstalowanej i gotowej do eksploatacji osłony

śmietnikowej w dniu zakończenia prac montażowych oraz do dokonania protokolarnego odbioru i podpisania Protokołu.

7. W przypadku stwierdzenia usterek w trakcie odbioru przedmiotu umowy zostaną one opisane w protokole z równoczesnym ustaleniem terminu ich usunięcia.

§ 4

1. Jeżeli wystąpią okoliczności siły wyższej, uniemożliwiające Wykonawcy częściowe lub pełne zrealizowanie zamówienia, termin jego wykonania wydłuża się o czas trwania tych okoliczności lub ich następstw, chyba że strony ustalą inaczej.

2. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie nagłe, którego wystąpienia Strony nie mogły

przewidzieć i któremu nie mogły zapobiec. Za siłę wyższą nie uważa się w szczególności

strajków występujących po stronie Wykonawcy oraz po stronie Zamawiającego.

3. O wystąpieniu siły wyższej Strona zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę na piśmie wraz z podaniem przyczyny jej wystąpienia.

§ 5

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, dostawę i montaż ............................ zł netto (słownie ……………………………………………………………………….. złotych

+ VAT tj. kwota brutto .................................... zł.

(słownie złotych:……………………………………………................................................)

2. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni liczone od dnia wystawienia

faktury VAT.

3. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień wpływu należnej kwoty na rachunek bankowy Wykonawcy W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w fakturze VAT, Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek ustawowych od przeterminowanych płatności.

 1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą z winy Wykonawcy, w wysokości 0,10% wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady - w wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,

§ 6

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres:

a) ….. lata na osłonę, która obejmuje jedynie wady konstrukcyjne nieujawnione w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne spowodowane działalnością osób trzecich oraz warunków zewnętrznych,

b) .......... lata na powłokę ocynkowaną od perforacji spowodowanej rdzą.

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty bezusterkowego podpisania Protokołu odbioru robót.

3. W przypadku ujawnienia wady w zamontowanej osłonie w okresie objętym gwarancją, Wykonawca zobowiązuje się, że dokona oględzin wady w ciągu 14 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia. Oględziny zostaną dokonane na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego opisów i zdjęć. W przypadku ustalenia, iż za wadę odpowiada Wykonawca, usunięcie wady lub wymiana na elementy wolne od wad, nastąpi w terminie 14 dni. Po dokonanej naprawie, Strony podpiszą Protokół napraw wykonanych w ramach zgłoszonej

reklamacji.

4. W przypadku niemożliwości ustalenia wady na podstawie przesłanego przez Zamawiającego opisu i zdjęć, Wykonawca ustali, czy reklamacja zgłaszana przez Zamawiającego jest zasadna.

5. Strony ustalają, że koszt dojazdu ekipy serwisowej celem wykonania napraw ponosi Wykonawca w przypadku kiedy wada będzie objęta gwarancją, w przypadku naprawy wady nie objętej gwarancją koszt za dojazd i naprawę ponosi Zamawiający.

6. Koszt dojazdu i naprawy będzie ustalony każdorazowo w zależności od odległości między

siedzibą Wykonawcy, a miejscem posadowienia osłony, gdzie będzie dokonana naprawa. Koszt dojazdu liczony wg stawki ……..netto/1 km, liczone w dwie strony. Koszt naprawy w zależności od rodzaju wykonywanych napraw.

7. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji nie obejmuje produktów wykonanych przez Wykonawcę, a poddanych ingerencji Zamawiającego polegającej m.in. na: zmianie ich kształtu (np. zginanie produktu, zamiana części), zmianie wielkości (np. rozcinanie, rozciąganie) lub połączeniu ich w trwały sposób z innymi produktami.

§ 7

1. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia.

§ 8

1. Pod rygorem nieważności, wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego.

3. Adresami dla doręczeń ewentualnej korespondencji dla Stron Umowy będą adresy

ich siedzib wskazane na wstępie Umowy. W razie zmiany adresu siedziby lub wyboru innego

adresu do korespondencji niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, każda ze stron zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić o tym drugą Stronę. W razie uchybienia takiemu obowiązkowi, korespondencja wysłana na adres, o którym mowa w zdaniu pierwszym, będzie uważana za skutecznie doręczoną.

4. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo sąd dla siedziby Zamawiającego.

5. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający :                                                                                                                     Wykonawca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.