Przetarg na montaż instalacji fotowoltaicznej 10 kW

                                                          OGŁOSZENIE

Hrubieszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. St. Staszica w Hrubieszowie ogłasza przetarg nieograniczony na montaż instalacji fotowoltaicznej 10 kW

Przetarg odbędzie się w dniu 28. 07. 2020r o godz. 14 05 w siedzibie HSM przy ul. Polnej 19 w Hrubieszowie. Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące zakresu robót i warunków przetargu, określają Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia,

które można bezpłatnie pobrać na stronie internetowej Spółdzielni lub otrzymać w biurze GZM przy ul. Polnej 26.

Oferty należy składać w sekretariacie HSM przy ul. Polnej 19 w Hrubieszowie w terminie do 28. 07 .2020 do godz. 14°. Bliższe informacje można uzyskać pod numerami tel. 0846963405 lub 663 387 510

Zarząd HSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

                                                                                                      Zarząd HSM

 

 

                                                               SPECYFIKACJA

istotnych warunków zamówienia na wykonania montażu instalacji fotowoltaicznej 10kW

I. ZAMAWIAJACY:

Hrubieszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. St. Staszica w Hrubieszowie ul. Polna 19 tel.(084) 696 44 58

II. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z

WYKONAWCAMI

Dział techniczny: Zenon Kasprzyk tel. kom.663 387 510

III. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Wykonanie montażu instalacji fotowoltaicznej 10kW na dachu budynku Polna 26 w Hrubieszowie

 1. Montaż konstrukcji nośnej na dachu

 2. Montaż paneli fotowoltaicznych

 3. Uziemienie systemu fotowoltaicznego

 4. Montaż falownika i zabezpieczeń strony DC i AC

 5. Połączenie modułów z falownikiem

 6. Połączenie instalacji do głównej rozdzielnicy budynku

 7. Sprawdzenie pracy układu

 8. wykonanie pomiarów na instalacji

V. W OFERCIE NALEŻY PODAĆ CENĘ BRUTTO ZA WYKONANIE

ROBÓT

VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

a) rozpoczęcie robót – 25 lipca 2020r;

b) zakończenie robót – 30 wrzesień 2020r.

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferta powinna być sporządzona w formie pisma skierowanego do organizatora przetargu i zawierać:

1. Datę sporządzenia oferty.

2. Dane o ofercie (nazwa firmy, dokładny adres, telefon, fax).

3. Ścisłe określenie przedmiotu zamówienia.

4. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami zamówienia i akceptuje te

warunki bez zastrzeżeń.

5. Oświadczenie, że w razie wygrania przetargu oferent zobowiązuje się do

zawarcia umowy w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

6. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z nazwą firmy i opisem:

Wykonanie montażu instalacji fotowoltaicznej 10kW” w terminie do dnia 28 lipca 2020r. do godz. 14.00. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat).

VIII. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW

WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW:

W postępowaniu przetargowym mogą uczestniczyć oferenci, którzy:

1. Posiadają stosowne uprawnienia do wykonania zamówienia.

2. Posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny

i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia

potwierdzonych deklaracją ZUS.

3. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Pobrali od zamawiającego specyfikacje istotnych warunków zamówienia.

IX. DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTÓW:

1. Kserokopia uprawnień

2. Oświadczenie, że oferent znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej

wykonanie przedmiotu zamówienia.

3. Wykaz podobnych robót budowlanych z ostatnich dwóch lat potwierdzone

referencjami.

4. Kserokopia wypisu z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych lub

o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

5. Oświadczenie o zawarcie umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych

warunków zamówienia.

6. Oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu warunków przetargu.

Wszystkie oświadczenia oraz treść oferty powinny być podpisane przez oferenta lub upoważnioną osobę.

Powyższe oświadczenia i dokumenty winny być ujęte w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część oferty. Oferty nie zawierające któregokolwiek z w/w oświadczeń lub wymaganych dokumentów będą odrzucone.

X. KRYTERIA WYBORU OFERTY:

Zamawiający przy wyborze oferty posługiwać się będzie następującymi kryteriami:

- cena ofertowa – 80%

- termin wykonania – 10%

- potencjał ekonomiczny i techniczny firmy, doświadczenie, referencje – 10%

XI. PRZYSZŁE ZOBOWIĄZANIA UMOWNE:

Zamawiający będzie żądał zagwarantowania następujących warunków:

 • niezmienność ceny zamówionej ujętej w ofercie;

 • kar umownych w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia;

 • okres udzielenia gwarancji – minimum 5 lat;

 • w rozliczeniu końcowym uwzględniać się będzie faktycznie wykonany i odebrany zakres robót;

 • roboty nie ujęte w specyfikacji, a konieczność ich wykonania zostanie potwierdzona przez inspektora nadzoru i zatwierdzona przez Zamawiającego na podstawie protokółu konieczności będą rozliczone kosztorysem powykonawczym w oparciu o normy KNR i nośniki kosztów jak w ofercie cenowej;

 • Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wykonane roboty zgodnie z normami technicznymi, sztuką budowlaną oraz warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji;

 • Zamawiający będzie żądać atestów na wbudowane materiały oraz specjalistycznych badań jakości wykonanych robót;

 • plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy robót przed rozpoczęciem robót i po podpisaniu umowy;

 • koszty związane z wykonaniem i utrzymaniem zaplecza budowy ponosi Wykonawca robót;

 • Wykonawca zapewni oznakowanie robót i zabezpieczy warunki bezpieczeństwa zgodnie z wymogami bhp;

 • Wykonawca za zgodą Zamawiającego może dokonać podzlecenia części robót innemu Wykonawcy. Zgoda na powyższe nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za realizację przedmiotu umowy i nie może być podstawą do zmiany ceny.

Sposób rozliczenia robót:

 • faktury przejściowe wystawione na podstawie protokołu odbioru;

 • uszczegółowienia zakresu wg kosztorysu ofertowego oraz faktura końcowa po odbiorze końcowym robót objętym niniejszym zamówieniem.

Załącznikami do umowy będą:

 1. kosztorys ofertowy;

 2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

XII. WYJAŚNIENIA UDZIELANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO:

Wszystkie zapytania związane ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia powinny być kierowane do zamawiającego w formie pisemnej. Zamawiający udzieli odpowiedzi, jeżeli zapytanie wpłynie, co najmniej 7 dni przed datą terminu złożenia oferty.

XIII. WYBÓR OFERENTA:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 28 lipca 2020r o godz. 14.05 w siedzibie HSM ul. Polna 19 w Hrubieszowie. Przy otwarciu ofert mogą być obecni Oferenci.

Wybór oferenta nastąpi po protokólarnym podsumowaniu uzyskanych wyników w zależności od ilości uzyskanych w ocenie punktów. Ilość punktów przyznanych za poszczególne kryteria będzie ustalana przez komisję. Ocena oferty pozostaje tajna przez cały czas trwania postępowania przetargowego.

Zamawiający podpisze umowę z oferentem, którego oferta uzyska największą liczbę punktów. O wyniku przetargu wszyscy oferenci zostaną powiadomieni pisemnie po rozstrzygnięciu przetargu w terminie do 7 dni od otwarcia ofert.

XIV. MOŻLIWOŚĆ UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU:

Zamawiający zastrzega sobie prawo:

-do prowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami w sprawie wysokości ceny.

-unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

XV WYŁĄCZENIA

W przetargu nie mogą brać udziału jako oferenci członkowie władz i pracownicy Spółdzielni oraz osoby, które posiadają wobec Spółdzielni zobowiązania przeterminowane.

Możliwość komentowania jest wyłączona.