Ogłoszenie o przetargu. SIWZ w załączeniu.

                                              OGŁOSZENIE

Hrubieszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. St. Staszica w Hrubieszowie ogłasza przetarg nieograniczony ofert na wykonanie następujących rodzajów robót :

1.Badanie instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach mieszkalnych

2.Remont balkonów w budynkach mieszkalnych.

Przetarg odbędzie się w dniu 24.04.2019r o godz. 14°°w siedzibie HSM przy ul. Polnej 19 w Hrubieszowie. Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące zakresu robót i warunków przetargu, określają Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia, które można bezpłatnie otrzymać w siedzibie G.Z.M. przy ul. Polnej 26 w Hrubieszowie oraz na stronie – www.hsm-staszic.pl

Oferty należy składać w sekretariacie HSM przy ul. Polnej 19 w Hrubieszowie na poszczególne rodzaje robót z zaznaczeniem nazwy przetargu oraz nazwy oferty w terminie do 24.04.2019r do godz. 12°°. Bliższe informacje można uzyskać pod numerami tel. 0846963405 lub 691497212.

Zarząd HSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

                                                                                                           Zarząd HSM

 

       SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 1. ZAMAWIAJĄCY.

Hrubieszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. St. Staszica w Hrubieszowie, ul. Polna 19, 22-500 Hrubieszów, tel/fax 84 696 44 58.

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Przetarg nieograniczony.

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

 1. Badanie instalacji elektrycznej w 8 budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych, Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SIWZ.

 2. Badanie instalacji odgromowej w 6 budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SIWZ.

 3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko na badanie instalacji elektrycznej lub odgromowej we wszystkich budynkach wymienionych - dział III.pkt. 1 i 2.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

Rozpoczęcie badań – po podpisaniu umowy.

Zakończenie badań – do dnia 31 sierpnia 2019 r

V. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW.

 1. Kserokopia uprawnień budowlanych.

 2. Kserokopia zaświadczenia o aktualnej przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

 3. Wykaz robót o podobnym charakterze wykonanych w czasie ostatnich dwóch lat, potwierdzonych referencjami.

VI. KRYTERIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM I SPOSÓB OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW.

W postępowaniu przetargowym mogą uczestniczyć Wykonawcy którzy:

 1. Posiadają wymagane uprawnienia budowlane.

 2. Są Członkami właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

 3. Posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.

 4. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 5. Pobrali od Zamawiającego Specyfikację Techniczną Istotnych Warunków Zamówienia.

 6. Złożą ofertę w terminie określonym w części X SIWZ.

 7. W przetargu nie mogą brać udziału jako Wykonawcy, członkowie władz i pracownicy Spółdzielni oraz Wykonawcy posiadający wobec Spółdzielni zobowiązania przeterminowane.

VII. KRYTERIA WYBORU OFERT.

Zamawiający przy wyborze oferty kierował się będzie następującymi kryteriami:

 1. Oferowana cena.

 2. Potencjał ekonomiczny i techniczny firmy, doświadczenie, referencje.

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z oferentami, którzy złożyli

  najkorzystniejsze oferty w sprawie wysokości ceny.

VIII. ZOBOWIĄZANIA KTÓRE ZOSTANĄ UMIESZCZONE W UMOWIE Z WYKONAWCĄ.

 1. Niezmienność ceny umownej przez cały okres realizacji umowy.

 2. Kary umowne w wysokości 0,1 % ceny oferowanej brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od

  całości oferty.

 3. Dodatkowe badania i pomiary których konieczność wykonania wyniknie w trakcie realizacji umowy zostaną wykonane na odrębne zlecenie Zamawiającego wg stawek określonych w ofercie Wykonawcy.

 4. W rozliczeniu końcowym uwzględniony zostanie faktycznie wykonany zakres robót.

 5. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.

 6. Wykonawca zapewni wykonanie robót zgodnie z przepisami BHP.

 7. Zamawiający dopuszcza możliwość pod zlecenia przez Wykonawcę części robót podwykonawcy wskazanemu w ofercie pod warunkiem niezmienności cen, terminu i pełnej odpowiedzialności Wykonawcy za prace wykonane przez Podwykonawcę.

 8. Termin płatności faktur – 30 dni od daty otrzymania faktury.

 9. Zamawiający dopuszcza faktury przejściowe obejmujące badania wykonane i zakończone w poszczególnych budynkach.

 10. Załącznikami do umowy będą: SIWZ i oferta Wykonawcy.

IX. WYJAŚNIENIA DLA WYKONAWCÓW.

Wyjaśnienia do SIWZ będą udzielane przez Zamawiającego Wykonawcom którzy złożą zapytania pisemne co najmniej 5 dniu przed terminem otwarcia ofert.

Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami – Wiesław Znajomski tel. 84 696 3405, 691497212.

X. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT.

Oferta powinna być sporządzona w formie pisma skierowanego do Zamawiającego. Preferowane złożenie oferty na załączonym druku ( zał. Nr 2 do SIWZ )

Oferta powinna zawierać:

- datę sporządzenia, pełne dane o wykonawcy ( nazwa, adres, telefon, fax ), imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów z Zamawiającym.

Oświadczenia i informacje:

 1. O zapoznaniu się z warunkami przetargu i ich akceptowaniu.

 2. Ceny brutto za jeden punkt pomiarowy instalacji elektrycznej, ceny brutto za badanie instalacji odgromowej na jednym budynku.

 3. Przyjęcie terminu płatności faktur 30 dni.

 4. Wskazanie terminu wykonania zamówienia.

 5. Związanie ofertą przez okres 30 dni od ich otwarcia.

 6. Zobowiązanie do zawarcia umowy w ciągu 7 dni od daty wyboru Wykonawcy.

 7. Zobowiązanie do udzielenia gwarancji przez okres 36 m-cy na wykonane zamówienie.

 8. Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy, doświadczenia, potencjału ekonomicznego i pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.

 9. Gwarancję niezmienności cen w okresie realizacji umowy.

 10. Oświadczenie o podwykonawcach.

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty.

 1. Kserokopię uprawnień budowlanych.

 2. Kserokopię zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

 3. Wykaz wykonanych robót o podobnym charakterze w ciągu ostatnich dwóch lat.

 4. Referencje od Zamawiających.

Oferta powinna być spięta z załącznikami i podpisana przez właściwe osoby uprawnione.

Oferta wraz z załącznikami powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: PRZETARG NA POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I ODGROMOWEJ W BUDYNKACH HSM W 2019 R.

Ofertę należy złożyć w terminie do godz. 12 ºº dnia 24 kwietnia 2019r w Sekretariacie HSM przy ul. Polnej 19 w Hrubieszowie.

XI. TERMIN OTWARCIA OFERT.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 24 kwietnia 2019r o godz.14°°w biurze HSM przy ul. Polnej 19 w Hrubieszowie, przy udziale Wykonawców i Przedstawicieli Komitetów Blokowych (obecność nieobowiązkowa).

Wybór Wykonawcy nastąpi po przeanalizowaniu ofert przez Komisję Przetargową powołaną przez Zarząd HSM.

O wynikach przetargu wykonawcy zostaną poinformowani pisemnie w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

XII. MOŻLIWOŚĆ UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU.

Zarząd HSM zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

                                                                                                                                          ZARZĄD HSM

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 1. ZAMAWIAJĄCY.

Hrubieszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. St. Staszica w Hrubieszowie, ul. Polna 19, 22-500 Hrubieszów, tel/fax 84 696 44 58.

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Przetarg nieograniczony.

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1.Remont istniejących balkonów w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym

Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Polnej 36- szt. 45.

Zakres robót w/w balkonów na 1 szt. obejmuje wykonanie :

a.Rozebranie posadzki cementowej, lastrykowej– 3,85 m2

b.Wykonanie podlewki wyrównawczej na powierzchniach poziomych – 3,85 m2

c.Wykonanie izolacji poziomej z papy termozgrzewalnej gr. 5,2 mm – 3,85 m2

d.Wykonanie posadzki cementowej gr. 50 mm – 3,85 m2

e.Montaż obróbki blacharskiej z blachy stalowej nierdzewnej grub. 0,5 mm – 0,84 m2

f.Demontaż balustrady balkonowej oraz ponowny montaż ze zmianą sposobu mocowania do nowych wsporników stalowych (szt.5) umocowanych do „czoła „ płyty balkonowej – kpl. 1

g.Malowanie dwukrotne balustrady z kształtowników stalowych – 4,57 m2

h.Ułożenie płytek terakotowych – gres(30x30) na kleju elastycznym – 3,85 m2

i.Wykonanie cokolika 10 cm z płytek – 4,75 mb

j.Malowanie emulsyjne dwukrotne z wyrównaniem powierzchni tynku – 13,87 m2

2.Remont istniejących balkonów w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym

Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego 63 – szt. 30.

Zakres robót w/w balkonów na 1 szt. obejmuje wykonanie :

a.Zerwanie posadzki cementowej – 1,71 m2

b.Wykonanie podlewki wyrównawczej na powierzchniach poziomych – 1,71 m2

c.Wykonanie izolacji poziomej z papy termozgrzewalnej gr. 5,2 mm – 1,71 m2

d.Wykonanie posadzki cementowej gr. 50 mm – 1,71 m2

e.Montaż obróbki blacharskiej z blachy stalowej nierdzewnej grub. 0,5 mm – 0,45 m2

f.zmniejszenie wysokości balustrady (z przodu) poprzez odcięcie i dospawanie płaskownika

na dole barierki stalowej.

g.Malowanie dwukrotne balustrady z kształtowników stalowych – 4,18 m2

h.Ułożenie płytek terakotowych – gres(30x30) na kleju elastycznym – 1,71 m2

i.Wykonanie cokolika 10 cm z płytek – 1,8 mb

j.Malowanie emulsyjne dwukrotne płyt balkonowych po uprzednim wyrównaniu powierzchni tynku– 2,30 m2

3.Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej na jeden budynek.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

Rozpoczęcie robót – maj 2019r

Zakończenie robót – sierpień 2019r

V. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW.

 1. Kserokopia uprawnień budowlanych.

 2. Kserokopia zaświadczenia o aktualnej przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

 3. Wykaz robót o podobnym charakterze wykonanych w czasie ostatnich dwóch lat, potwierdzonych referencjami.

VI. KRYTERIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM I SPOSÓB OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW.

W postępowaniu przetargowym mogą uczestniczyć Wykonawcy którzy:

 1. Posiadają wymagane uprawnienia budowlane.

 2. Są Członkami właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

 3. Posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.

 4. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 5. Pobrali od Zamawiającego Specyfikację Techniczną Istotnych Warunków Zamówienia.

 6. Złożą ofertę w terminie określonym w części X SIWZ.

 7. W przetargu nie mogą brać udziału jako Wykonawcy, członkowie władz i pracownicy Spółdzielni oraz Wykonawcy posiadający wobec Spółdzielni zobowiązania przeterminowane.

VII. KRYTERIA WYBORU OFERT.

Zamawiający przy wyborze oferty kierował się będzie następującymi kryteriami:

 1. Oferowana cena, potencjał ekonomiczny i techniczny firmy, doświadczenie, referencje.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji cen z oferentami, którzy złożyli

najkorzystniejsze oferty.

VIII. ZOBOWIĄZANIA KTÓRE ZOSTANĄ UMIESZCZONE W UMOWIE Z

WYKONAWCĄ

 1. Niezmienność ceny umownej przez cały okres realizacji umowy.

 2. Kary umowne w wysokości 0,1 % ceny oferowanej brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od całości oferty.

 3. Udzielenie min. 3 lata gwarancji na wykonane roboty.

 4. Dodatkowe roboty których konieczność wykonania wyniknie w trakcie realizacji umowy zostaną wykonane na odrębne zlecenie Zamawiającego wg stawek określonych w ofercie Wykonawcy.

 5. W rozliczeniu końcowym uwzględniony zostanie faktycznie wykonany zakres robót.

 6. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.

 7. Zamawiający żądał będzie atestów, certyfikatów itp. Na wbudowane materiały budowlane.

 8. „Plac budowy” przekazany zostanie Wykonawcy po podpisaniu umowy na wykonanie robót.

 9. Koszty związane z urządzeniem zaplecza i inne koszty związane z wykonaniem robót ponosi Wykonawca.

 10. Wykonawca zapewni wykonanie i zabezpieczenie robót zgodnie z przepisami BHP.

 11. Zamawiający dopuszcza możliwość pod zlecenia przez Wykonawcę części robót Podwykonawcy wskazanemu w ofercie pod warunkiem niezmienności cen, terminu i pełnej odpowiedzialności Wykonawcy za prace wykonane przez Podwykonawcę.

 12. Termin płatności faktur – 30 dni od daty otrzymania faktury.

 13. Załącznikami do umowy będą: SIWZ i oferta Wykonawcy.

IX. WYJAŚNIENIA DLA WYKONAWCÓW.

Wyjaśnienia do SIWZ będą udzielane przez Zamawiającego Wykonawcom którzy złożą zapytania pisemne co najmniej 5 dniu przed terminem otwarcia ofert.

Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami – Wiesław Znajomski tel. 84 696 44 58, 691497212.

X. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT.

Oferta powinna być sporządzona w formie pisma skierowanego do Zamawiającego. Preferowane złożenie oferty na załączonym druku ( zał. Nr 1 do SIWZ )

Oferta powinna zawierać:

- datę sporządzenia, pełne dane o wykonawcy ( nazwa, adres, telefon, fax ), imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów z Zamawiającym.

Oświadczenia i informacje:

 1. O zapoznaniu się z warunkami przetargu i ich akceptowaniu.

 2. Zryczałtowanej ceny brutto za wykonanie remontu jednego balkonu na budynku.

 3. Przyjęcie terminu płatności faktur 30 dni.

 4. Wskazanie terminu wykonania zamówienia.

 5. Związanie ofertą przez okres 30 dni od ich otwarcia.

 6. Zobowiązanie do zawarcia umowy w ciągu 7 dni od daty wyboru Wykonawcy.

 7. Zobowiązanie do udzielenia gwarancji przez okres 36 m-cy na wykonane zamówienie.

 8. Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy, doświadczenia, potencjału ekonomicznego i pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.

 9. Gwarancję niezmienności cen w okresie realizacji umowy.

 10. Oświadczenie o podwykonawcach.

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Kserokopię uprawnień budowlanych.

 2. Kserokopię zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

 3. Wykaz wykonanych robót o podobnym charakterze w ciągu ostatnich dwóch lat.

 4. Referencje od Zamawiających.

Oferta powinna być spięta z załącznikami i podpisana przez właściwe osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Oferta wraz z załącznikami powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: PRZETARG NA REMONT BALKONÓW W BUDYNKACH HSM W 2019 R.

Ofertę należy złożyć w terminie do godz.12 ºº dnia 24 kwietnia 2019r w Sekretariacie HSM przy ul. Polnej 19 w Hrubieszowie.

XI. TERMIN OTWARCIA OFERT.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 24 kwietnia 2019r o godz 14 °° w biurze HSM przy ul. Polnej 19 w Hrubieszowie, przy udziale Wykonawców i Przedstawicieli Komitetów Blokowych (obecność nieobowiązkowa).

Wybór Wykonawcy nastąpi po przeanalizowaniu ofert przez Komisję Przetargową powołaną przez Zarząd HSM.

O wynikach przetargu wykonawcy zostaną poinformowani pisemnie w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

XII. MOŻLIWOŚĆ UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU.

Zarząd HSM zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

                                                                                                                                   ZARZĄD HSM

 

Załącznik nr 1 do SIWZ

……………….……… dnia ……………………

……………………………….

/ Pieczęć Wykonawcy, adres/

ZARZĄD

HRUBIESZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

im. St. Staszica w Hrubieszowie

Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę:

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………...

NIP……………….………………….. REGON ………….………………...

Adres, na który Zamawiający powinien kierować korespondencję:

………………………………………………………………………………………………………………………..

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:………………………………………………………………….

Nr. telefonu:………………… …………………..……….…. Nr. faksu:……………………….

O F E R T A

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu istniejących balkonów w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie, przy ul. Polnej 34 – szt.50, Polnej 36 – szt 30 wskazanych w SIWZ OŚWIADCZAMY:

1. Zapoznaliśmy się z warunkami przetargu oraz wykonania zamówienia i akceptujemy je bez zastrzeżeń.

2. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego za kwotę:

a/remont jednego balkonu w budynku przy ul. Polnej 36 - cena brutto.................................................zł

b/remont jednego balkonu w budynku przy ul. Piłsudskiego 63 - cena brutto.......................................zł

3. Cena oferty brutto zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z podatkiem VAT.

4. Termin płatności faktur: przelew – w ciągu 30 dni od daty złożenia faktury, na zasadach wynikających z SIWZ.

5. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w obowiązujących terminach wskazanych w SIWZ

6. Uważamy się za związanych niniejsza ofertą przez okres 30 dni od terminu upływu składania ofert.

7. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy na wykonanie zamówienia w terminie 7 dni od daty otrzymania

zawiadomienia o wyborze oferty.

8. Zamówienie objęte przetargiem zamierzamy wykonać sami / zamierzamy podzlecić…………….……

…………………………………………………………………….……………………………………….…….

9. Udzielamy 36 miesięcy gwarancji na jakość wykonanych robót od daty ostatecznego odbioru.

10. Posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny a także pracowników zdolnych do

wykonania zamówienia oraz, że znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie

przedmiotu zamówienia.

11. Gwarantujemy niezmienność ceny wykonania zamówienia zawartej w ofercie.

DO OFERTY DOŁĄCZONO:

 1. Kserokopię uprawnień budowlanych.

 2. Kserokopię zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

 3. Wykaz wykonanych robót o podobnym zakresie z ostatnich dwóch lat.

 4. Referencje od Zamawiających.

 5. ……………………………………………………………………………………………………..

 6. ………………………………………………………….………………………………………….

 7. ……………………………………………………………………………………………………..

……….……………………………………..

podpisy i pieczęcie imienne osób wskazanych

䡿浳䭭浯畻敵⽿獭獫⵭潯灭瑵牵ま⹱㑷㉮ㅹ⁹㉻㌿楿敭⼺⽯㩯唯敷獻䡿海䄿灰慯慷副慯業杯伯数佮晦捩⽥㬴 w obrocie prawnym lub posiadającym pełnomocnictwo

 

Załącznik nr 2 do SIWZ

……………….……… dnia …………

……………………………….

/ Pieczęć Wykonawcy, adres/

                                                                                                        ZARZĄD

   HRUBIESZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ  im. St. Staszica w Hrubieszowie

Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

NIP……………….………………….. REGON ………….………………...

Adres, na który Zamawiający powinien kierować korespondencję:

…………………………………………………………………………………………………………………

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:…………………………………………….....................

Nr. telefonu:………………… …………………..……….…. Nr. Faksu:….............

O F E R T A

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie badań instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie, wskazanych w SIWZ OŚWIADCZAMY:

1. Zapoznaliśmy się z warunkami przetargu oraz wykonania zamówienia i akceptujemy je bez zastrzeżeń.

2. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego za kwotę:

a/ badanie instalacji elektrycznej : cena brutto za jeden punkt pomiarowy………….…..………..zł

b/ badanie instalacji odgromowej: cena brutto za jeden budynek .....................................................zł

3. Cena oferty brutto zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z podatkiem VAT.

4. Termin płatności faktur: przelew – w ciągu 30 dni od daty złożenia faktury, na zasadach wynikających z SIWZ.

5. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w następujących terminach:

rozpoczęcie: po podpisaniu umowy, zakończenie: …………………………..

6. Uważamy się za związanych niniejsza ofertą przez okres 30 dni od terminu upływu składania ofert.

7. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy na wykonanie zamówienia w terminie 7 dni od daty otrzymania

zawiadomienia o wyborze oferty.

8. Zamówienie objęte przetargiem zamierzamy wykonać sami / zamierzamy w części dotyczącej…………

......................................................................................................................................................................

podzlecić …………………………..……………………………….……………………………………

9. Udzielamy 36 miesięcy gwarancji na jakość wykonanych robót od daty ostatecznego odbioru.

10. Posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny a także pracowników zdolnych do

wykonania zamówienia oraz, że znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie

przedmiotu zamówienia.

11. Gwarantujemy niezmienność ceny wykonania zamówienia zawartej w ofercie.

DO OFERTY DOŁĄCZONO:

 1. Kserokopię uprawnień budowlanych.

 2. Kserokopię zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

 3. Wykaz wykonanych robót o podobnym zakresie z ostatnich dwóch lat.

 4. Referencje od Zamawiających.

 5. …………………………………………………………………………………………………

 6. ………………………………………………………….………………………...................

..............................................................................

podpisy i pieczęcie imienne osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającym pełnomocnictwo.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

do specyfikacji na wykonanie badań instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach mieszkalnych HSM w Hrubieszowie w 2019r

BADANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ – 2019r

Lp.

Adres budynku

ilość mieszk.

J.m.

Przewidywana ilość punktów

w całym bud. mieszkalnym

1

2

3

4

5

6

7

8

Polna 32

Polna 34

3-go Maja 22

3-go Maja 24

Kilińskiego 1

Krucza 17

Listopadowa 17

Piłsudskiego 61

20

50

110

30

30

28

45

65

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

230

550

1200

330

330

320

500

700

 

Razem

378

szt.

4160

BADANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ – 2019r

Lp.

Adres budynku

J.m.

Ilość

1

2

3

4

5

6

Polna 17

Polna 18

Polna 22

Polna 24

3-go Maja 20

Piłsudskiego 88

bud.

bud.

bud.

bud.

bud.

bud.

1

1

1

1

1

1

 

Razem

bud.

6

                                                                                                  Sporządził : Wiesław Znajomski

                                                                                                                                 

Możliwość komentowania jest wyłączona.